Bygge- og anlægsforskrift

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

14. juli 2016 til 13. september 2016

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. september 2016

Høringen er lukket

 
Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet udkast til ændring af Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune
Ændringerne af forskriften er:
- at der ikke længere gælder en støjgrænseværdi for stærkt støjende arbejde, som det er defineret i forskriften jf. § 3, stk. 2. og § 8.
- at tidsrummet for udførelse af stærkt støjende arbejde, begrænses til hverdage kl. 8-17, jf. § 8.
- at grænseværdien for vibrationer, samt tillæg for støj og impulser fjernes fra forskriften
Ændringen medfører, at stærkt støjende arbejde kan udføres uden støjgrænser, det vil sige at entreprenører ikke længere skal ansøge om dispensation, hvis stærkt støjende byggearbejde ikke kan overholde forskriftens grænseværdi på 70 dB(A). Af hensyn til borgerne er det tilladte tidsrum, for hvornår der må udføres stærkt støjende arbejde begrænset til kun at kunne foregå i tidsrummet hverdage kl. 8 til 17.  
Desuden fjernes grænseværdien for vibrationer, samt tillæg for toner og impulser i den nuværende grænseværdi, således at eventuelle gener fra vibrationer, toner og impulser i fremtiden bliver håndteret konkret fra sag til sag.  
Den ændrede forskrift fastsætter, i lighed med den eksisterende forskrift, støjgrænseværdier for det øvrige bygge- og anlægsarbejde, tidspunkter for, hvornår det er tilladt at udføre bygge- og anlægsarbejder, samt krav til indretning og drift af byggepladsen så risikoen for gener i omgivelserne minimeres. 
Teknik- og Miljøforvaltningen har den 6. juni 2016 besluttet at sende udkastet i høring med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen ultimo 2016.
Bemærkninger kan gives her på siden eller sendes pr. e-mail til MSBA@tmf.kk.dk eller til Center for Miljøbeskyttelse, Njalsgade 13, postboks 380, 2300 København S senest den 12. september 2016.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse

Få nyt om høringer

Abonnér