Folkeskolereform - faglig udmøntning

Høringsfrist:

24. januar 2014
Indsendt af:
Fensmarkskolen
Dato: 21. januar 2014
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
BUF Nørrebro-Bispebjerg
By:
København
Postnr.:
2200
Høringssvar til sagsnr. 2013-0222739 Se medsendte fil.
Læs høringssvar fra Fensmarkskolen
Indsendt af:
Bestyrelsen og Ledelsen
Dato: 21. januar 2014
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
Thomas P. Hejles Fritidshjem
By:
København K
Postnr.:
1358
Høringssvar fra Thomas P. Hejles Fritidshjem vedrørende folkeskolereform – faglig udmøntning. Folkeskolereformen medfører også for fritidshjemmet en markant kulturændring, som vil blive en stærk udfordring for medarbejderne med krav om omstillingsparathed. Den udfordring er medarbejderne positive overfor. Det er dog ønskeligt, at der i planlægningen af udmøntningen tages hensyn til, at flest mulige medarbejdere fortsat kan tilbydes heltidsstillinger, og at den enkelte medarbejder får færrest mulige tjenestesteder. Det vil give tryghed i ansættelsen og trivsel i stillingen. Thomas P. Hejles Fritidshjem har i dag et fortrinligt samarbejde med skolerne. Der er indskrevet 142 børn i fritidshjemmet. Heraf går 120 børn i Den Classenske Legatskole, 21 børn går i den private, N. Zahles Seminarieskole og 1 barn går i specialskolen, Charlottegården. Morgenåbning: I dag benytter 35 – 40 børn fritidshjemmets morgenåbning, og af disse kommer ca. 15 børn fra privatskolen og specialskolen. Morgenåbningen i dag er fra klokken 06:45 på fritidshjemmet. Forældrene og især forældrene til børnene fra privatskolerne er bekymrede for, hvordan og hvor morgenåbningen efter 1. august 2014 skal foregå, såfremt denne flyttes til skolen. Fritidshjemmet vil bede Børne og Ungdomsforvaltningen om en snarlig stillingtagen til morgenåbnings-problematikken specielt for børn i privatskolerne, da disse vil få et forringet tilbud UDEN mulighed for morgenpasning, såfremt denne flyttes til kommuneskolen. Desuden vil privatskolebørnene nogle skoledage have fri i mellem klokken 12:00 og 14:00 hvor kommuneskolebørnene stadig er i skole og hvor fritidshjemmet derfor er lukket. Er det rimeligt, at vores privatskolebørn, som allerede er indmeldt, skal betale samme kontingent som kommuneskolebørnene, men vil modtage et stærkt forringet tilbud ? Fritidshjemmet mener, at udmøntningen i størst muligt omfang med fordel kunne udlægges til decentrale beslutninger, hvor der bliver taget hensyn til lokale forhold og problematikker. Med venlig hilsen Bestyrelsen og Ledelsen Thomas P. Hejles Fritidshjem Nørre Voldgade 23, 1358 København K Tlf.: 33 13 23 70 - Mail: mail@tphejlefh.kk.dk
Læs høringssvar fra Bestyrelsen og Ledelsen
Indsendt af:
Hanne Jensen
Dato: 21. januar 2014
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Klynge forældrebestyrelse
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Hanne Jensen
Indsendt af:
Peter Stennicke
Dato: 21. januar 2014
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
Øresundsskolen
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Folkeskolereformen- faglig udmøntning Skolebestyrelsen ved Øresundsskolen har følgende høringssvar: I den reviderede styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune (det vedlagte bilag 8 til den fremsendte høring) foreslås følgende tilføjelse til § 7, stk. 1: § 7, stk. 1: Ved hver KKFO oprettes et forældreråd med rådgivende kompetence. Skoler med KKFO kan beslutte, at skolebestyrelsen også udgør forældrerådet. Beslutningen om, at skolebestyrelsen også udgør forældrerådet, træffes af skolebestyrelsen ved konstituering efter ordinært valg. Hvis der træffes beslutning om, at skolebestyrelsen også udgør forældrerådet, overgår forældrerådets opgaver til skolebestyrelsen. Forslaget fremsendes på baggrund af, at Øresundsskolen i 2002 fik Borgerrepræsentationens tilladelse til dette. Skolen har gode erfaringer med denne integration af skolebestyrelsens og forældrerådets opgaver. På vegne af skolebestyrelsen ved Øresundsskolen Peter Stennicke Skoleleder Jette Strother Formand
Læs høringssvar fra Peter Stennicke
Indsendt af:
Bestyrelsen i Klynge A5
Dato: 20. januar 2014
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Hermed høringssvar fra Klynge A5 på Amager, vedr. Folkeskolerefom - faglig udmøntning. Bestyrelsen i Klynge A5
Læs høringssvar fra Bestyrelsen i Klynge A5
Indsendt af:
Mille Holm
Dato: 18. januar 2014
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Møllegade Fritidshjem
By:
København N
Postnr.:
2200
HØRING - FOLKESKOLEREFORM - FAGLIG UDMØNTNING Til Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsudvalget Bestyrelsen for Møllegade Fritidshjem, Møllegade 25D, 2200 KBH N har modtaget Folkeskolereform - faglig udmøntning dokument nr. 2013-0222739, jvf. det udsendte høringsbrev fra Børne- og Ungdomsforvaltningen dateret 29. november 2014. Indledningsvis må vi dog konstatere at der stadig er meget få konkrete udmøntninger at kommentere på og forholde sig til, da udmøntningen en del steder har form som en hensigtserklæring. Møllegade Fritidshjems bestyrelse har følgende bemærkninger: Det pædagogfaglige indhold i den forlængede skoledag er i dokumentet fraværende. Vi er bekymrede for det manglende fokus på netop denne væsentlige del af de københavnske skolebørns hverdagsliv, da vi oplever, at mange børn – særligt efter udrulningen af inklusion i folkeskolen – har et stort behov for det pædagogiske personales særlige faglighed og fokus på barnets sociale relationer samt plads i gruppen. Vi frygter, at et manglende fokus på den pædagogfaglige dimension vil skade indlæringen hos både børn med behov for hjælp til indlæring samt klassens øvrige elever. Derfor ser vi muligheder i at inddrage personale fra – de til skolen – tilknyttede fritidshjem i forbindelse med den understøttende undervisning. Det pædagogiske personale kommer med en stor viden om eleverne og deres relationer og besidder derfor en uvurderlig ekspertise, som vi frygter vil forsvinde, hvis de ikke inddrages i klassens hverdag. Ved mere personale i klassen åbnes der samtidig for færre timer, hvilket vi mener vil være en fordel for alle elever. Dette vil samtidig medføre, at eleverne får mulighed for at være længere i fritidstilbuddene, og at Københavns Kommune kan leve op til målsætningen om, at der ikke skal fyres pædagogisk personale pga. folkeskolereformen. Der tages i dokumentet ikke stilling til, hvordan samarbejdet med bl.a. kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv skal styrkes. En af de ofte nævnte forhindringer er afhængigheden af frivilligt arbejde indenfor skolens åbningstid. Derudover kan vi være i tvivl om, om de frivillige kræfter har den fornødne kompetence til at varetage den pædagogfaglige opgave. Derfor foreslår vi, at man i langt højere grad indtænker de eksisterende fritidstilbud i netop denne del af udmøntningen af folkeskolereformen. Ved at indtænke fritidshjemmene som repræsentanter for lokalsamfundet, vil man imødegå flere udfordringer: • Man får adgang til fritidshjemmenes lokaler. På mange Københavnske skoler er netop lokalemangel et stort problem, da skolerne er presset til den yderste kapacitet, og der er ringe muligheder for udvidelse. • Man får uddannet pædagogisk personale til at varetage de dele af undervisningen, som ligger på fritidshjemmene. Kunne man tænke fritidshjemmene som ressource-centre, hvor skolen bookede sig ind på særforløb, som var i en fritidspædagogisk ramme? På Møllegade Fritidshjem vil man fx kunne varetage undervisningsforløb om bi-hold (vi har bistader). Det kunne også oprettes yogahold i De Gamles By for hele klasser og/eller grupper af børn med særlige behov, der har brug for en afgrænset aktivitet. • Man bevarer pædagogstillingerne lokalt på fritidshjemmene til glæde for både elever, forældre og personale. Afslutningsvis foreslår vi, at der åbnes for at den ekstra plads i skolebestyrelsen varetages af det ledende personale fra fritidshjemmene på skift, såfremt der er flere fritidshjem tilknyttet skolen. På den måde opfyldes dels målsætningen om ligeværdighed mellem faggrupper, dels får man på skolen mulighed for at se eleverne som hele individer, hvilket vil styrke deres mulighed for at leve op til de nye læringsmål.
Læs høringssvar fra Mille Holm
Indsendt af:
Bispebjerg Lokaludvalg
Dato: 16. januar 2014
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg
Indsendt af:
Flemming Kjærgaard Nielsen
Dato: 16. januar 2014
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Dyvekeskolen, skolebesyrelsen
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Flemming Kjærgaard Nielsen
Indsendt af:
Jan Trojaborg
Dato: 15. januar 2014
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Lærerforening
By:
Frederiksberg
Postnr.:
1809 C
Læs høringssvar fra Jan Trojaborg
Indsendt af:
Lene Kalving
Dato: 15. januar 2014
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skolen i Sydhavnen
By:
København SV
Postnr.:
2450
Læs høringssvar fra Lene Kalving
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 15. januar 2014
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Karen Leth
Dato: 14. januar 2014
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Katrinedals Skole
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Karen Leth
Indsendt af:
Birgitte Arentoft Bojko
Dato: 10. januar 2014
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Kommunes Ungdomsskole
By:
København
Postnr.:
1310
Hermed høringssvar fra bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole vedr. Folkeskolerefom - faglig udmøntning. Med venlig hilsen Birgitte Arentoft Bojko Københavns Kommunes Ungdomsskole
Læs høringssvar fra Birgitte Arentoft Bojko
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 23. december 2013
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1466
I tråd med Christianshavns Lokaludvalgs henvendelse til borgmester Jesper Christensen og Børne- og Ungdomsudvalget vedr. ”Skolerne på Christianshavn - en ny situation efter 2014”, hvor vi peger på nybygning af Christianshavns Skole (eller dele af den) frem for lappeløsninger, kan vi i det foreliggende papir om folkeskolereformen se flere udtalelser, der viser vigtigheden af gode fysiske rammer. Om de fysiske rammer nævnes det eksempelvis på side 4, at det indgår i reformen, at børnene skal bevæge sig 45 minutter hver dag i skoletiden, og i bilag 1 side 2 står der, at der skal laves en ”strategi for hvilke fysiske faciliteter vi har på skolen”. For Christianshavns Skoles vedkommende vil disse nyskabelser kunne udfolde sig bedre i nye omgivelser f.eks., som vi har beskrevet, på Arsenaløen end i de gamle bygninger i Prinsessegade, hvor der er begrænset og ucharmerende udendørsplads. Også for personalet nævner Folkeskolereformen ”vigtigheden af, at ”medarbejderne efter reformen oplever, at de har gode både fysiske og psykiske arbejdsforhold” (bilag 1 side 4). Christianshavns Lokaludvalg mener desuden, at det fælles ejerskab, som papiret lægger vægt på (side 2) og det øgede ansvar (side1) kræver moderne rammer og ikke stadige ombygninger af lokaler, der ikke engang oprindeligt var bygget som skole(r). Generelt er der jo tale om længere skoledage, lektiehjælp sidst på dagen (bilag 4), alt sammen svært at implementere og få til at fungere godt, hvis man ikke indtænker radikale ændringer af skolebygningsmassen. Til emnet musikskoler og samarbejdet hermed (bilag 2 side 17), gør vi opmærksom på vores bydelsforslag nr. 12, hvor vi peger på, at musiktilbuddet i Christianshavns fritidsklubber bør udvides. I forhold til om der skal være pædagogiske råd på skolerne eller ej (side 3 og bilag 6), må Christianshavns Lokaludvalg for at beskytte demokratiet, foreslå, at rådet bibeholdes på skolerne på Christianshavn. Christianshavns Lokaludvalg vedtog dette høringssvar i sit møde den 18. december 2013. Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Malene Roost
Dato: 16. december 2013
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen på Brønshøj Skole
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Kære Børne- og Ungdomsudvalg Vedhæftet skolebestyrelsens (Brønshøj Skole) høringssvar til "Folkeskolereformen - fagligudmøntning (2013-0222739)". Vi ser frem til udvalget videre behandling af udmøntning af reformen i foråret. m.v.h. Malene Roost
Læs høringssvar fra Malene Roost
Indsendt af:
Casper Hernández Cordes
Dato: 1. december 2013
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Fonografit
By:
København V
Postnr.:
DK-1720
Min faglighed ligger som komponist med stor erfaring i arbejdet med kunstneriske processer med børn i skolealderen. Jeg har skimmet den faglige udmøntning har jeg følgende tre kommentarer. Den første har at gøre med dette citat: "Reformen skal først og fremmest ses som en markant kulturændring. Omdrejningspunktet i kulturændringen er netop fokus på elevernes læring - på deres læringsmål og opfølgningen på deres resultater via bla de nationale test" Teksten beskriver samtidig en ambition om at gå fra "undervisning til læring". Min kommentar: Hvis ambitionen er at fremme læringen, så må det være alt andet end de nationale test, som er målestokken. De centralt stillede test skal give fokuserer natur på vidensområder som er binære. De kan kun måle på den del af det lærte som der kan svares enten rigtigt eller forkert på. Denne form for viden er måske nødvendig til en vis udstrækning, men for alt hvad der handler om at kunne tage stilling, vurdere, tage chancer, udforske og eksperimentere kommer disse test til kort. Der ER behov for en kulturændring i folkeskolen, og denne ændring skal gå FRA en situation, hvor udviklingen har været præget af bla. de nationale test, og TIL en situation, hvor skolen bliver et sted, som er mere åbent for det omkringliggende samfund, og hvor der er plads til eksmperimenter, til problembaseret læring og i det hele taget til at elever og lærere tages alvorligt som autonome væsener, med en grundlæggende nysgerrighed overfor tilværelsen. Dette bringer mig videre til min næste kommentar: Den åbne skole. I høringsoplægget bliver der spurgt "Hvordan kan vi konkret arbejde med at åbne skolen for det omkringliggende samfund?". Men der gives ikke noget bæredygtigt svar. Der tales om, at andre institutioner hvis aktiviteter er rettet mod børn og unge skal inddrages, og der tales om at der skal tilbydes flere fag. Det er der to problemer i. For det første er der for så vidt allerede fag nok i skolen. Problemet er, at der ikke bliver arbejdet nok på tværs af fagene. For det andet vil man "åbne" skolen ved at bløde lidt op på de mure der er til de andre siloer man placerer børn og unge i i forvejen. Skolen skal åbne sig op overfor miljøer, hvor der bliver arbejdet med virkelige problemstillinger, som er relevante for vores fællesskaber. Vi skal have en porøs folkeskole, som kan gå i samarbejde med iværksætttere, kunstnere, højerer læreanstalter, progressive virksomheder og kommunale instituttioner. Skolen skal være en motor for at bryde nogle af murene mellem de siloer, vores samfund bliver mere og mere opdelt i, og vi skal koble den energi og nysgerrighed, som børnene har med sig når de starter i skolen til nogle virkelige problemløsende processer, dér hvor det for alvor går løs. LIge et kort eksempel: AFSNIT I, en innovationsfestival i Hørsholm Kommune, hvor en række gymnasieklasser var inviteret til at arbejde med problemstillinger stillet af forskellige private og offentlige organisationer. Læs mere her: http://afsniti.dk/afsnit-u/ Min sidste kommentar har at gøre med selve formen på denne høring. Min umiddelbare oplevelse er, at Børne- og ungdomsforvaltningen foretrækker at få så få borgere som muligt til at engagere sig. Den såkaldte Faglige udmøntning - og hvad hedder det? et "høringsoplæg"? - har i dén grad brug for et blik fra en person, der ved noget om kommunikation. Teksten er utroligt lang, fuld af gentagelser, uoverskuelig at læse, og så er den formuleret i et sprog, som hægter et flertal af, med en udpræget grad af kancelli-stil, - uden af den grund at være særlig elegant eller præcist skrevet.
Læs høringssvar fra Casper Hernández Cordes

Sider