Københavns Kommunes vandhandleplan

Høringsfrist:

2. september 2012
Indsendt af:
Rune Kjærgaard Lange
Dato: 31. august 2012
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening, København
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Høringssvar til "Den blå by", vandhandleplan for Køben-havns kommune, del 1 - Overfladevand - og del 2 - Grund-vand. I år 2000 blev EU's vandrammedirektiv vedtaget, og det pålægger medlemslandene at skabe et vandmiljø af god kvalitet. For den nuværende rammeperiode blev de danske statslige vandplaner vedtaget i december 2011 og pålægger kommunerne, herunder Københavns kommune, at udarbejde handleplaner i forhold til de krav de som staten pålægger dem. Det er denne handleplan, der er i høring. Herudover sender Københavns kommune også sine egne visioner for vandmiljøet i høring. Med hensyn til de statslige vandplaner, udsætter de en påkrævet restaurering af vandløb til 2016-2021. De kræver en mindre reduktion i udledning af fosfat til Utterslev Mose og Emdrup Sø og ud-sætter sørestaurering til næste planperiode. Til kystområder er kravet kun det indirekte, at der vil ske en reduktion af udledning fra søer og vandløb. Der er krav om reduktion af udledning fra 25 overløbsbygværker. Dette indgår allerede i kommunens spildevandsplan. DN København ønsker størst mulig reduktion, for at tilgodese den biologiske mangfoldighed i vandløbene og mindske udledning til Kalvebod Brygge, der er udpeget som Natura 2000 om-råde. Med hensyn til kravene i det statslige indsatsprogram, mener DN København, at det er helt uambitiøst at udsætte næsten al den påkrævede indsats til næste planperiode (2016- 2021). Både Danmarks salte - og ferske vande lider af store restaureringsefterslæb, på grund af tidli-gere udledning af store mængder af spildevand. Der er derfor al mulig grund til at komme i gang og ikke at udsætte. Den kommunale handleplan for visioner for vandområderne i København er straks mere spæn-dende læsning og kommunen skal roses for også at sende dette i høring. Helhedsplanen for restaurering af Harrestrup Å, er et projekt som DN København til fulde støt-ter. Der mangler jo mange detaljer, men fx bruges Damhusengen af mange brugergrupper og det-te kan komme i kambolage med både et åløb ned gennem engen og eventuelle vådområder. Sammen med genåbning af Grøndalsåen i Grøndalsparken udgør restaurering af Harrestrup Å et kvalitetsløft af disse rekreative områder, til glæde for Københavns borgere og øger den bio-logiske mangfoldighed. Dette støttes varmt af DN København. Genåbning af Lygte Å og Ladegårdsåen, er endnu på tegnebrættet, men DN København glæder sig over at der tilsyneladende er politisk vilje, og måske endnu vigtigere, stor Københavnsk opbakning, til at genåbne disse åer. DN København støtter til fulde det projekt forslag, Nørrebro Miljøpunkt har fremlagt mht. at grave Ladegårdsåen op på Åboulevarden. Indpasning i klimatilpasning og mere blåt og grønt i København støttes af DN København. Fjernelse af sediment i Fæstningskanalen og Søborghus Rende er den mest effektive sø-restaureringsmetode. Herunder bifalder DN København en omklassifisering af de kunstige kanaler på Amager og fæstningskanalen. I Utterslev Mose og Emdrup Sø vil man første år lave biomanipulation og året efter immobilisere fosfat. Hvilke erfaringer er der på længere sigt med immobilisering af Fosfat? Kommunen skriver selv at immobiliseringen, først kan ske året efter biomanipulationen, da sedimentet ikke må for-styrres, men hvad nu hvis man er nødt til at gentage biomanipulationen? Desuden forekommer det problematisk at bruge tid og ressourcer, hvis ikke også de omkring-liggende kommuner standser/nedsætter deres udledning til Utterslev Mose og Harrestrup Å. Selvom DN København har forståelse for, at det pga. de rammer Statens vandplan for 1. plan-periode udstikker ikke umiddelbart er muligt for KK for alvor at gøre noget ved den meget dår-lige tilstand af Utterslev Mose og andre dele af det nordlige recipientsystem, så er det overor-dentligt vigtigt, at denne periode bruges til at forberede en reel indsats i 2. planperiode (fra 2015). Dette inkludere bl.a.: (1) Indsamling af nødvendige, opdaterede data om Mosen tilstand. (2) Indsamling af viden om metoder - fx til fjernelse af sedimentet på Mosens bund - inklusive udgifter til samme. (3) Oprettelse af de nødvendige samarbejdsfora for at en tværkommnal indsats kan igangsæt-tes. (4) Kortlægning af finansiering af de nødvendige tiltag, da KK ikke kan forventes at finansiere udgifterne ifm omegnskommunernes forurening tilbage fra 70'erne og opstrømskommunerne ikke kan forventes at kunne finansiere de betydelige udgifter til omkloakering / LAR på kort sigt. DN deltager gerne aktivt i denne proces i samarbejde med KK og andre relevante interessenter. Endelig skal der gives ros for at finansieringen er på plads. Alt i alt en perspektivrig handleplan, og DN København glæder sig til samarbejdet i de kom-mende år omkring implementeringen. Del 2 - Grundvand Den Statslige del omhandler kun de retningslinjer som kommunen skal følge, og er i princippet en omskrivning af allerede eksisterende regler. Vandhandleplanen for Københavns Kommune er i store træk en lettere omskrivning af grund-vandsplanen 2005. Indsatsen fokuserer især på 3 områder som dog ikke er særligt nye: (1) Udnyttelse af lokale vandressourcer til forskellige formål som kølevand, oplagring af varme og kulde og lokal brug af grundvand til toiletskyl og vask. (2)Nedsivning af regnvand til en forøgelse af grundvandsdannelsen. Dette har kommunen sat-set på gennem flere år. Så der er intet nyt i dette. (3)En rensning af vand fra vejene før vandet nedsives. Dette er ikke ganske nyt, men det er nyt at det skrives ind i en plan. Grundvandsdelen mangler efter vores opfattelse mere konkrete planer med tilhørende økonomi som vi ser i vandplanerne for søer og åer. På vegne af DN København: Formand Rune Kjærgaard Lange Næstformand Erik Maagaard Jakobsen
Læs høringssvar fra Rune Kjærgaard Lange
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 31. august 2012
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vanløse Lokaludvalg
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedr. Vandhandleplan "Den Blå By". Vanløse Lokaludvalg har den 22. juni modtaget forslag til Københavns kommunes vandhandleplan ’Den Blå By’. Svaret har været drøftet i Lokaludvalget, der hermed afgiver svar fra sit ordinære møde d.30. august 2012. Udkast til høringssvar på Københavns kommunes vandhandleplan Vandhandleplanen for Københavns kommune ’den blå by’ er generelt set en visionær udmøntning af de(n) statslige vandplan for Øresunds opland. Der mangler endnu detaljer, men overordnet ser visionen fornuftig ud. Vanløse lokaludvalg er meget interesseret i at blive inddraget i den konkrete projekteringsfase af de forskellige genopretningsprojekter, bl.a. fordi vi ligger inde med megen lokal viden om området. Vi tilslutter os, at flere af planens projekter påbegyndes hurtigst muligt, men med den forventning at planen og de deraf afledte projekter godkendes af Parkbrugerrådet og fredningsnævnet, og efterfølgende indarbejdes i pleje- og udviklingsplanen på området, inden projekterne endeligt gennemføres. Vi kan ikke anbefale en meget lang tidshorisont for arbejdet omkring Krogebjerg, den efterfølgende Harrestrup-plan og endelig Pleje- og Udviklingsplanen. Den primære målsætning med vandhandleplanen er, at vore vandområder, inden 2021 (og helst før), lever op til kravet om god økologisk kvalitet fra EU's vandrammedirektiv. Derfor må den primære indsats være stilet efter begrænsning af overløb til vore vandområder, og det primære fokusområde er at få afviklet alle overløbsbygværkerne som den første indsats. I Københavns kommunes vandhandleplan, den blå by, er der beskrevet, at der her befinder sig 23 overløbsbygværker, hvoraf 20 befinder sig på Harrestrup Å-strækningen. Allerede i 2013 påbegyndes etablering af et rørsystem til afvikling af 15 af de 20 overløbsbygværker. Dette bakker Vanløse fuldt op omkring. Vi lægger vægt på, at der for de resterende 5 overløbsbygværker indgås aftale/r med omegnskommuner, med beliggenhed i den nordlige/vestlige del af Harrestrup Å for at undgå, i tilfælde af overløbshændelser, at der afledes urenset overløbsvand. Arbejdet med åen afsluttes bedst efter afvikling af de 5 overløbsværker. Harrestrup Å er i sit nuværende indhegnede løb uden for fredningen af de lokale områder, men så snart man påtænker at slynge åen uden for indhegningen, bevæger man sig ind et fredet område, hvilket betyder, at det skal behandles i Parkbrugerråd og Fredningsnævn for efterfølgende indarbejdelse i pleje- og udviklingsplanen på området. Delstrækning 2, fra Slotsherrensvej til Jyllingevej: I Krogebjergparken bør man ved slyngning af åen holde sig inden for de det eksisterende å-løb og de to parallelt løbende grøfter: således vil man kunne undgå for mange forstyrrelser af eksisterende fritidsaktiviteter, såsom legepladser m.m. Delstrækning 3, fra Jyllingevej til Damhussøen: Damhusengen er det store område, hvor mange fritidsaktiviteter samles, herunder fodboldbaner (med beliggenhed på de tørreste områder af engen og kan derfor ikke flyttes) og fodgængere og hundeluftere på gåture på tværs af engen. Om vinteren anvendes engen som skøjtebane af de lokale børn, hvilket ikke kræver afspærring, idet der er meget lavvandet og derfor ikke udgør en særlig risiko for skøjteløberne. Genslyngning af åen på tværs af engen vil ændre det eksisterende udtryk væsentligt og skabe forstyrrelser af de eksisterende fritidsaktiviteter på engen. Dette formoder vi vil kræve etablering af flere nye broer, således at fodgængere og andre parkbrugere fortsat kan anvende hele engarealet, hvilket igen vil ændre det eksisterende udtryk væsentligt; dette er ikke ønskeligt. Dertil kan der være bekymring for, at de eksisterende vådområder med den tilhørende flora vil forsvinde som følge afvandingen af engen ved genslyngning af åen. Vi forslår, at man bibeholder å-løbet, i dets eksisterende løb langs engen, og at genslyngningen udelukkende foretages i syd-enden, hvor å-løbet i forvejen er tværgående hen over engen. Samtidigt vil der herved spares etableringsudgifter, fordi åen nødvendigvis skal beholde sit nuværende løb under Jyllingevej, og slyngning af åen på Damhusengen vil betyde, at åen må skæres dybere ned i engarealet. En slyngning af åen ud over engen anser vi derfor som uhensigtsmæssig i relation til de nuværende forhold. Afløb fra 100 års-grøften på Vanløsesiden langs Damhuseng og sø kan retableres, så afvanding af de tilstødende arealer kan ske, som det oprindeligt var tiltænkt. Overløb ved skybrud fra Vestvolden til Harrestrup Å bør om muligt ændres, så afløb sker gennem Volden til Køge bugt. Herved bliver der plads til lokal regnvandsafledning fra områderne langs åen. Afvanding fra Utterslev mose kan eventuel også ske gennem Volden, og herved mindskes afløb til kloak efter Emdrup sø. Med venlig hilsen Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 31. august 2012
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N.
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Bispebjerg Lokaludvalg
Dato: 28. august 2012
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 28. august 2012
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2450
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 24. august 2012
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Ole Pedersen
Dato: 24. august 2012
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Ole Pedersen
Indsendt af:
Lars Rimfalk Jensen
Dato: 24. august 2012
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Amager Vest Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar til Vandhandleplan for København Kommune 2012-2020. Amager Vest Lokaludvalg takker Center for Miljø for at bliver inddraget i høringen vedrørende Vandhandleplan for København Kommune. Vi finder det meget positivt, at der nu laves handleplan for vandmiljøerne i Københavns Kommune. De forholdsvis nye kanaler i Ørestad bør inddrages i den samlede handleplan for Københavns Kommunes vandmiljø. Derfor finder lokal-udvalget det vigtigt, at de miljømæssige forhold i kanalerne i Amager Vest bliver kortlagt. Vi anbefaler, at kommunen arbejder tæt sammen med Vandlauget i Ørestad: Lauget ønsker netop at fremme de økologiske forhold og rekreative muligheder for kanalerne og sidder inde med viden om kanalernes tilstand. Denne dialog kan også være med til at fastlægge, om kanalerne som foreslået skal omklassificeres til søer. De nyanlagte søer i Ørestad syd ved 8-tallet bør desuden kortlægges på lige fod med de øvrige søer i Københavns Kommunes Vandhandleplan. Grønjordssøen er som største sø på Amager Fælled både en vigtig biotop og et stort udflugtsmål. Selv om søen har en god økologisk kvalitet opfordrer lokaludvalget derfor til fortsat fokus på søens tilstand i de kommende år. Amager Vest Lokaludvalg bifalder, at kommunen ønsker at etablere LAR-løsninger, der også har rekreative værdier for beboerne. Vi anbefaler at kommunen generelt har fokus på løsningsmuligheder for overløb af vand via regnvandsbede og vandrender for ikke at overbelaste kloaknettet. For at skåne grundvandet opfordrer lokaludvalget kommunen til ud over selv at bruge alternative løsninger til glatførebekæmpelse med saltning også at gå i dialog med grundejerforeningerne, der har ansvaret for vinter-tjeneste på de private fællesveje i København. Reglerne for brug af midler til glatførebekæmpelse bør være de samme for kommune og private. Lokaludvalget opfordrer Københavns Kommune til mere aktivt at anbefale alternativer til sprøjtemidler overfor grundejere, idet denne indsats ikke ser ud til at være tilstrækkelig. Med venlig hilsen Formand for Amager Vest Lokaludvalg Lars Rimfalk Jensen
Læs høringssvar fra Lars Rimfalk Jensen
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 24. august 2012
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Brønshøj Husum Lokaludvalg
Dato: 21. august 2012
Svarnummer:
3
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Indledningsvist ønsker Brønshøj-Husum Lokaludvalg at bifalde, at man fra Københavns Kommunens side har valgt at supplere den statslige påkrævede vandhandleplan med en mere ambitiøs plan. I relation til vores bydel er det i særdeleshed Utterslev Mose og fæstningskanalen, der er interessante. Ikke overraskende, men derfor alligevel bekymrende, er det, at dette vandområde er det i særklasse mest belastede vandområde i kommunen, samtidig med, at der stort set ikke afsættes midler til naturgenopretning frem mod 2020. Der er således kun afsat 5 mio. kr. til nedfældning og biomanipulation, mens man i Vandområdeplanen for 2004 (nedenfor) vurderer, at der skal bruges 30 mio. kr. til dette formål. Hverken planen fra 2004 eller nærværende vandhandleplan berører muligheden for at fjerne de anslåede 300.000 kubikmeter tungmetalholdige sediment, hvis tilstedeværelse sandsynligvis vil forhindre, at mosen nogensinde opnår ’god økologisk tilstand’, selvom dette mål skal indfries senest i 2027. Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil derfor anbefale, at naturgenop-retningen af Utterslev Mose prioriteres markant højere, end der ligges op til i Vandhandleplan for Københavns kommune. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalgt netop fået udarbejdet rapporten ”Utterslev Mose – forureningstilstand og handlemuligheder”. Som det fremgår af denne rapport anbefales det at få udarbejdet en samlet handlingsplan for Utterslev Mose, der i forhold til spørgsmålet om opnåelse af ”god økologisk tilstand” inden 2027 efter vores vurdering bør rumme følgende elementer. Nedenstående anbefalinger kommer fra lokaludvalgenes rapport: ”1) Afbrydelse af de to vigtigste kloakoverløb til Utterslev Mose Udløb U 11 fra Gladsaxe udleder over 40 000 m3 kloakoverløbs-vand årligt, og UM 26 fra København udleder over 10 000 m3 år-ligt. Det svarer til 90% af den samlede kloakoverløbsudledning. Det anbefales at iværksætte en langsigtet plan for at afskære disse udløb. Hvis det skal ske uden samtidigt i praksis at afskære væsentlige vandtilløb til mosen, vil det kræve omlægning af kloakering i områder omkring mosen. Fælleskloakering er det normale. Her blandes såkaldt brunt kloakvand fra toiletter/ husholdninger i samme rør som gråt kloakvand, der stammer fra regnvandsafledning fra veje. Fælleskloakering repræsenterer et stort vandspild, og indebærer risiko for brunt kloakvand i kældre ved pludselige skybrud med store regnmængder. Separatkloakering, hvor brunt og gråt spildevand adskilles, gør byen mere robust over for pludselige store regnhændelser. Og det ”rene” grå vand kan let genbruges. Ved nykloakering er separatkloakeringikke meget dyrere end den gammeldags fælleskloakering, og det har mange fordele, men fra gammel tid er Københavnsområdet fælleskloakeret, og omkloakering er altid kostbar. Derfor anbefales i stedet en langsigtet og forpligtende strategi om efterhånden at etablere seperatkloakering overalt, hvor det giver mening. Gladsaxe Kommune har netop vedtaget en plan om at separatkloakere overalt ikommunen i løbet af de næste 50 år. 2) Bedre vandkvalitet i Harrestrup Å Harrestrup Å er i tørre somre den største leverandør af vand til Utterslev Mose. Denne ås vand er dog i sig selv forurenet af utallige kloakoverløb, hvorfor vandkvaliteten her er svingende. Derfor anbefales iværksættelse af en tværkommunal indsats for at løfte vandkvaliteten i Harrestrup Å Det vil både have betydning for vandet i Utterslev Mose og for åens videre forløb indtil dens kraftigt forurenede udløb i Køge Bugt. 3) Punktvis fjernelse af tungmetalforurenet sediment Total fjernelse af sedimentet er urealistisk, idet omfanget er enormt. Men punktvis fjernelse af sedimentet, hvor det er dybt og let tilgængeligt, kunne lade sig gøre bag nedbankede spunsvægge eller måske ved opsugning. Fæstningskanalen og udløbet herfra foreslås opgravet bag spuns-vægge. Samtidig kan man renovere den lille træbro over udløbet. Desuden foreslås sedimentfjernelse fra de små kanaler, som kloak-overløbene munder ud i, samt i Nordkanalen og i det gamle tilløb til Søborghus Rende. Spunsvægge anbefales. Da man i 1975 med en flydende gravko uden brug af spunsvægge opgravede sediment fra kanalerne omkring rørskovsøerne, medførte det en ophvirvling af sediment, som i mange år alvorligt forværrede miljøtilstanden i mosen. 4) Andre tiltag Biomanipulation, fosfatfældning og forbud mod fuglefodring er symptombehandling. Som isolerede tiltag giver de ingen mening, idet virkningsvarigheden er beskeden. Som led i en mere omfattende sørestaurering, hvor man også tager fat på de grundlæggende forhold med punktvis sedimentfjernelse og ophør med at lede brunt kloakvand ind i mosen, kan sådanne tiltag dog bidrage til den større sammenhæng. Fosfatfældning kan eksempelvis bruges, hvis der i forbindelse med anden sørenovering sker ophvirvling af sediment. Derfor At bringe Utterslev Mose i en god økologisk tilstand vil medføre en opgradering af dette store naturområde, som vil være til umå-deligt gavn både for mennesker, dyr og planter i al fremtid. Det vil samtidig fjerne en væsentlig forureningsbyrde fra Emdrup Sø og fra de indre søer i København. En sidegevinst kunne være en opgradering af visse af de ældste kloakker i en zone omkring søområdet. Det vil nok blive lidt dyrt, men skal formentlig gøres på et tidspunkt alligevel. Og EU kræver det.” LAR-løsninger I tillæg til anbefalingerne fra lokaludvalgenes rapport om Utterslev Mose vil Brønshøj-Husum Lokaludvalg anbefale, at man, kommer i gang med at etablere LAR-anlæg på vejarealerne omkring Utterslev Mose til håndtering af regnvand fra tage og vejarealer i de store områder, der har et naturligt fald mod Utterslev Mose. Herved kan presset på kloaknettet mindskes og samtidig sikres det, at regnvandet løber til Utterslev Mose i renset tilstand, hvilket kan ske gennem filtermuld, dobbelt porøsfiltrering og andre metoder, som det gør sig gældende i forbindelse med Harrestrup Å projektet. Behov for en helhedsplan for Utterslev Mose Lokaludvalget ser et behov for at få udarbejdet en helhedsplan for Utterslev Mose, der formår at tænke den nødvendige oprensning sammen med klimatilpasning, biologisk mangfoldighed og rekreative udfoldelsesmuligheder. En helhedsplan, der har rødder i de eksisterende planer, men samtidig gennem den tværfaglige tilblivelsesproces, hvor repræsentanter for de kommunale forvaltninger i såvel Københavns som Gladsaxe kommune, NGO på frilufts- og naturområdet, forsyningsselskaberne, grundejerne, lokaludvalgene og borgergrupper mødes, formår at udvikle en sammenhængende strategi og identificere mulige finansieringskilder. Lokaludvalget har påbegyndt processen med at lave en helhedsplan ved at afholde en workshop med alle de nævnte aktører den 27. august 2012. Med venlig hilsen Christian Hesselberg Formand for lokaludvalget Anders Pedersen Formand for Miljøudvalget Freddy Ingvorsen Formand for Byudviklings-udvalget
Læs høringssvar fra Brønshøj Husum Lokaludvalg
Indsendt af:
Erik Jørgensen
Dato: 20. august 2012
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
MiljøPunkt Nørrebro
By:
København n.
Postnr.:
2200
Høringssvar: ”Den Blå By”. Vandhandleplan for Københavns Kommune. Som udgangspunkt er ”Vandhandleplan for Københavns Kommune” en god plan, godt gennemarbejdet og velgennemtænkt, men planen mangler ambitioner omkring udvikling og innovation indenfor genbrug af regnvand og Lokal Afledning af Regnvand (LAR) og ambitioner omkring løsninger, hvor overfladevand kan renses lokalt og dermed danner grundlag for forøgelse af rekreative grønne områder i bydele hvor der er alvorlig mangel på grønne områder. Del 1: Overfladevand ”Kommunens egne forslag til tiltag vil ikke blot være til gavn for vandmiljøet, men langt de fleste vil også have en stor og positiv indflydelse på byens rekreative kvaliteter. Enkelte af dem vil også kunne indgå som elementer i den igangværende klimatilpasning” (Høringsudkast s. 7). Kommunens fremlægger en vision om at åbne Ladegårdsåen, en nedgravet og rørlagt å under Åboulevard og Ågade, og en åbning af åen tænkes sammen med klimatilpasningsarbejde, herunder skybrudsplanen. Dette er en særdeles glædelig udvikling. Det er vigtigt, at en åbning gennemføres på en måde, der flugter med borgernes ønsker, jvnf tidligere udersøgelser: ”De estimerede betalingsviljer er et udtryk for den værdi/nytte, en husstand forbinder med frilægningen af åen udtrykt i kroner. Mere specifikt viser resultaterne, at en å med en “naturlig” fremtoning, dvs. med et snoet forløb og græs-/stenkanter foretrækkes frem for lige forløb og betonkant, og desuden lægges der vægt på, at der er vand i åen hele året rundt” (Frilægning af Lygte Å, Fødevareøkonomisk Institut, 2006 s.7). ”Undersøgelsen afslører ikke klare præferencer for åens forløb, men viser, at grønne anlæg og bedre plads til ophold og liv i gaden er højt prioriteret” (Åbning af Ladegårds Å, Orbicon, 2008 s. 5). Borgernes ønsker om grønne områder og naturligt løb flugter med kravene til effektiv klimatilpasning; både håndtering af skybrud og reducering af varmeøeffekten. Midtvejsstatus - Københavns Klimaplan (Maj 2012) beskriver desuden behovet for forstærket kommunal indsats indenfor begrønning (A2) og nødvendigheden af en forstærket indsats indenfor Transportinitiativ 4, samt indsatsen for at kunne leve op til luftkvalitetsplanen, som forventes skærpet fra statslig side i 2013 (bl.a. som følge af brud på EUs renluftsdirektiv på Ågade). Vi mener, at en åbning af Ladegårdsåen kan være afsæt for en helhedsløsning af områdets udfordringer, der går videre end klimatilpasning: Partikel- og støjforurening, trafiksikkerhed, bæredygtig håndtering af vand (sekundavand og LAR) og CO² reduktion. Vi vedlægger et skitseprojekt der i vid udstrækning indfrier kommunens mål inden for disse områder, samt forslag til finansiering. Del 2: Grundvand. Det vigtigste princip er at sikre rent drikkevand til Københavns beboere, til en pris der er til at betale for almindelige mennesker. Som udgangspunkt er det derfor vigtigt at se vores grundvand i sammenhæng med muligheder for en reduktion af forbruget af grundvand i form af rent drikkevand. En reduktion af forbruget af drikkevand vil sikre mod en fortsat udvikling, hvor drikkevand skal hentes længere og længere væk, med et større og større forbrug af ressourcer, for at fremskaffe den fornødne mængde rent drikkevand til forbrugerne på Nørrebro. En bæredygtig udvikling vil være at satse på Lokal Afledning af Regnvand (LAR) hvor ejendomme genanvender deres regnvand til f.eks. toiletskyl eller i vaskemaskiner. Derfor foreslås det, at der i forbindelse med gennemførelse af Vandhandleplanen, oprettes en innovations- og udviklingspulje, til borgergenereret innovation og brugerdrevet udvikling, indenfor genbrug af regnvand og Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Samtidig skal der satses markant på ændringer af brugeradfærd, så det vil lykkes at reducere forbruget til et meget mere ambitiøs mål end de nuværende 100 l. pr. år pr. borger. Venlig Hilsen Erik Jørgensen
Læs høringssvar fra Erik Jørgensen
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Dato: 20. august 2012
Svarnummer:
1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Indledningsvist ønsker Brønshøj-Husum Lokaludvalg at bifalde, at man fra Københavns Kommunens side har valgt at supplere den statslige påkrævede vandhandleplan med en mere ambitiøs plan. I relation til vores bydel er det i særdeleshed Utterslev Mose og fæstningskanalen, der er interessante. Ikke overraskende, men derfor alligevel bekymrende, er det, at dette vandområde er det i særklasse mest belastede vandområde i kommunen, samtidig med, at der stort set ikke afsættes midler til naturgenopretning frem mod 2020. Der er således kun afsat 5 mio. kr. til nedfældning og biomanipulation, mens man i Vandområdeplanen for 2004 (nedenfor) vurderer, at der skal bruges 30 mio. kr. til dette formål. Hverken planen fra 2004 eller nærværende vandhandleplan berører muligheden for at fjerne de 5-10 mio. kubikmeter tungmetalholdige sediment, hvis tilstedeværelse sandsynligvis vil forhindre, at mosen nogensinde opnår ’god økologisk tilstand’, selvom dette mål skal indfries senest i 2027. Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil derfor anbefale, at naturgenopretningen af Utterslev Mose prioriteres markant højere, end der ligges op til i Vandhandleplan for Københavns kommune. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalgt netop fået udarbejdet rapporten ”Utterslev Mose – forureningstilstand og handlemuligheder”. Som det fremgår af denne rapport anbefales det at få udarbejdet en samlet handlingsplan for Utterslev Mose, der i forhold til spørgsmålet om opnåelse af ”god økologisk tilstand” inden 2027 efter vores vurdering bør rumme følgende elementer. Nedenstående anbefalinger kommer fra lokaludvalgenes rapport: ”1) Afbrydelse af de to vigtigste kloakoverløb til Utterslev Mose Udløb U 11 fra Gladsaxe udleder over 40 000 m3 kloakoverløbsvand årligt, og UM 26 fra København udleder over 10 000 m3 årligt. Det svarer til 90% af den samlede kloakoverløbsudledning. Det anbefales at iværksætte en langsigtet plan for at afskære disse udløb. Hvis det skal ske uden samtidigt i praksis at afskære væsentlige vandtilløb til mosen, vil det kræve omlægning af kloakering i områder omkring mosen. Fælleskloakering er det normale. Her blandes såkaldt brunt kloakvand fra toiletter/ husholdninger i samme rør som gråt kloakvand, der stammer fra regnvandsafledning fra veje. Fælleskloakering repræsenterer et stort vandspild, og indebærer risiko for brunt kloakvand i kældre ved pludselige skybrud med store regnmængder. Separatkloakering, hvor brunt og gråt spildevand adskilles, gør byen mere robust over for pludselige store regnhændelser. Og det ”rene” grå vand kan let genbruges. Ved nykloakering er separatkloakeringikke meget dyrere end den gammeldags fælleskloakering, og det har mange fordele, men fra gammel tid er Københavnsområdet fælleskloakeret, og omkloakering er altid kostbar. Derfor anbefales i stedet en langsigtet og forpligtende strategi om efterhånden at etablere seperatkloakering overalt, hvor det giver mening. Gladsaxe Kommune har netop vedtaget en plan om at separatkloakere overalt ikommunen i løbet af de næste 50 år. 2) Bedre vandkvalitet i Harrestrup Å Harrestrup Å er i tørre somre den største leverandør af vand til Utterslev Mose. Denne ås vand er dog i sig selv forurenet af utallige kloakoverløb, hvorfor vandkvaliteten her er svingende. Derfor anbefales iværksættelse af en tværkommunal indsats for at løfte vandkvaliteten i Harrestrup Å Det vil både have betydning for vandet i Utterslev Mose og for åens videre forløb indtil dens kraftigt forurenede udløb i Køge Bugt. 3) Punktvis fjernelse af tungmetalforurenet sediment Total fjernelse af sedimentet er urealistisk, idet omfanget er enormt. Men punktvis fjernelse af sedimentet, hvor det er dybt og let tilgængeligt, kunne lade sig gøre bag nedbankede spunsvægge eller måske ved opsugning. Fæstningskanalen og udløbet herfra foreslås opgravet bag spunsvægge. Samtidig kan man renovere den lille træbro over udløbet. Desuden foreslås sedimentfjernelse fra de små kanaler, som kloakoverløbene munder ud i, samt i Nordkanalen og i det gamle tilløb til Søborghus Rende. Spunsvægge anbefales. Da man i 1975 med en flydende gravko uden brug af spunsvægge opgravede sediment fra kanalerne omkring rørskovsøerne, medførte det en ophvirvling af sediment, som i mange år alvorligt forværrede miljøtilstanden i mosen. 4) Andre tiltag Biomanipulation, fosfatfældning og forbud mod fuglefodring er symptombehandling. Som isolerede tiltag giver de ingen mening, idet virkningsvarigheden er beskeden. Som led i en mere omfattende sørestaurering, hvor man også tager fat på de grundlæggende forhold med punktvis sedimentfjernelse og ophør med at lede brunt kloakvand ind i mosen, kan sådanne tiltag dog bidrage til den større sammenhæng. Fosfatfældning kan eksempelvis bruges, hvis der i forbindelse med anden sørenovering sker ophvirvling af sediment. Derfor At bringe Utterslev Mose i en god økologisk tilstand vil medføre en opgradering af dette store naturområde, som vil være til umådeligt gavn både for mennesker, dyr og planter i al fremtid. Det vil samtidig fjerne en væsentlig forureningsbyrde fra Emdrup Sø og fra de indre søer i København. En sidegevinst kunne være en opgradering af visse af de ældste kloakker i en zone omkring søområdet. Det vil nok blive lidt dyrt, men skal formentlig gøres på et tidspunkt alligevel. Og EU kræver det.” LAR-løsninger I tillæg til anbefalingerne fra lokaludvalgenes rapport om Utterslev Mose vil Brønshøj-Husum Lokaludvalg anbefale, at man, kommer i gang med at etablere LAR-anlæg på vejarealerne omkring Utterslev Mose til håndtering af regnvand fra tage og vejarealer i de store områder, der har et naturligt fald mod Utterslev Mose. Herved kan presset på kloaknettet mindskes og samtidig sikres det, at regnvandet løber til Utterslev Mose i renset tilstand, hvilket kan ske gennem filtermuld, dobbelt porøsfiltrering og andre metoder, som det gør sig gældende i forbindelse med Harrestrup Å projektet. Behov for en helhedsplan for Utterslev Mose Lokaludvalget ser et behov for at få udarbejdet en helhedsplan for Utterslev Mose, der formår at tænke den nødvendige oprensning sammen med klimatilpasning, biologisk mangfoldighed og rekreative udfoldelsesmuligheder. En helhedsplan, der har rødder i de eksisterende planer, men samtidig gennem den tværfaglige tilblivelsesproces, hvor repræsentanter for de kommunale forvaltninger i såvel Københavns som Gladsaxe kommune, NGO på frilufts- og naturområdet, forsyningsselskaberne, grundejerne, lokaludvalgene og borgergrupper mødes, formår at udvikle en sammenhængende strategi og identificere mulige finansieringskilder. Lokaludvalget har påbegyndt processen med at lave en helhedsplan ved at afholde en workshop med alle de nævnte aktører den 27. august 2012. Med venlig hilsen Christian Hesselberg Formand for lokaludvalget Anders Pedersen Formand for Miljøudvalget Freddy Ingvorsen Formand for Byudviklingsudvalget
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg