Sluseholmen Stationsområde - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at færdiggøre kanalbyen Sluseholmen i sammenhæng med den nye metrostation.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

16. maj 2022 til 8. august 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

8. august 2022

Høring ikke åben

Lokalplanforslag, kommuneplantillæg, miljørapport og Natura 2000 væsentlighedsvurdering

Hent lokalplanforslag Sluseholmen Stationsområde og kommuneplantillæg som PDF (12 mb)

Hent miljørapport for Sluseholmen Stationsområde som PDF (4 mb)

Hent Natura 2000 Væsentlighedsvurdering for Sluseholmen Stationsområde som PDF (1 mb)

Borgerrepræsentationen har den 5. maj 2022 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg, miljørapporter efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og grundejerne. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, Lokalplanforslag, Faktaark, Parkering, Træer, Bæredygtighed, Udkast til udbygningsaftale for Sluseholmen Stationsområde, Kgs. Enghave Lokaludvalgs høringssvar til den indledende høring, Startredegørelse, Miljørapport, Natura 2000 væsentlighedsvurdering, Stiforbindelse over Sjællandsbroen samt Sikre Skoleveje til Skolen ved Sluseholmen.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 16. maj 2022.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 8. juni 2022.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. juni 2021 startredegørelse for Teglværkshavnen tillæg 12 (nu Sluseholmen Stationsområde). I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over politisk behandling, Startredegørelse, Faktaark, Bæredygtighed, Træer i lokalplanområdet, Stiforbindelse fra Bådehavnsgade til Metro samt Kgs. Enghave Lokaludvalgs høringssvar til den indledende høring.

Hent startredegørelse for Teglværkshavnen tillæg 12 (nu Sluseholmen Stationsområde)

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt