Lille Istedgade-karreerne tillæg 1 - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at udvide Mændenes Hjem.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

27. maj 2020 til 24. august 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. august 2020

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg 1 til lokalplan 259 Lille Istedgade-karreerne og kommuneplantillæg som PDF (7,5 mb)

Borgerrepræsentationen har den 14. maj 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, notat om dialog med naboer.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 27. maj 2020.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 24. juni 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. juni 2017 startredegørelse for Lille Istedgade tillæg 1. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

Hent startredegørelse for Lille Istedgade-karreerne tillæg 1 som PDF 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér