Kalvebod Brygge Vest II tillæg 1 - lokalplan 551-1

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et reduceret varehus til møbler og boligindretning.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

21. december 2020 til 15. februar 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. februar 2021

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 551 Kalvebod Brygge Vest II med tillæg 1 som PDF (48 mb)

Borgerrepræsentationen har den 20. maj 2021 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, foreslåede ændringer efter den offentlige høring, referat af borgermøde 3. februar 2021.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 21. december 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 26. maj 2021.

Klagemulighed

Indtil den 23. juni 2021 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 551 Kalvebod Brygge Vest II. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kalvebod Brygge Vest II tillæg 1 som PDF (15 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 14. december 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet, notat om mulighed for at nedsætte p-norm.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 21. december 2020.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 11. januar 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Læs mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt