Hamletsgade - lokalplan 631

  • Luftfoto over lokalplanområdet Hamletsgade
Lokalplanen vil muliggøre ny erhvervsbebyggelse, en offentlig tilgængelig forbindelse samt fastlægge bevaringsværdig bebyggelse.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

29. juni 2022 til 7. oktober 2022

Sagsnummer

2021-0149389

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. oktober 2022

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 631 Hamletsgade som PDF (6 mb)

Borgerrepræsentationen har den 14. marts 2024 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser i modtaget i høringsperioden, forslag til ændringer efter høring, referat fra borgermøde og træer.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 29. juni 2023.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 25. marts 2024.

Klagemulighed

Indtil 4 uger fra bekendtgørelse kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 631 Hamletsgade. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Revideret forslag til lokalplan

Se høringsside for revideret lokalplanforslag Hamletsgade.

Forlænget høring

Da der har været en teknisk fejl på Bliv Hørt, forlænges fristen for høringen.

Høringsperioden er forlænget til den 7. oktober 2022.

Hent lokalplanforslag Hamletsgade som PDF (8 MB)

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Hamletsgade som PDF (8 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 20. juni 2022 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet, bevaringsværdige bygninger, startredegørelse - Holger Petersens Tekstilfabrik, høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg og forvaltningens forslag til ændringer efter beslutning på TMU den 14. marts 2022.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 29. juni 2022.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 24. august 2022

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Nørrebro Bibliotek, Nørrebrogade 208, 2200 København N

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 27. juni 2022 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 18. september 2017 startredegørelse for Holger Petersens Tekstilfabrik. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark og rettelsesblad

Hent startredegørelse for Holger Petersens Tekstilfabrik som PDF

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt