Vigerslev Stationstorv - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle et ubebygget område til boliger, serviceerhverv og plejehjem.

Høringsfrist:

17. maj 2024
Indsendt af:
Henrik Lund
Dato: 17. maj 2024
Svarnummer:
11
By:
Valby
Postnr.:
2500
I forbindelse med det påtænkte byggeri af Vigerslev Stationstorv vil jeg på det kraftigste anmode om, at man undersøger, i hvilken grad bygningens massive facade mod Høffdingsvej vil reflektere den i forvejen kraftige støj fra passerende godstog og kaste den mod Arbejderboligerne, Høffdingsvej 1A-5C. Facaden bør udformes, så bygningen ikke øger den nuværende støj, som hidrører fra togtrafikken. Mvh. Henrik Lund
Læs høringssvar fra Henrik Lund
Indsendt af:
Energinet Eltransmission A/S
Dato: 17. maj 2024
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Energinet Eltransmission A/S
By:
Fredericia
Postnr.:
7000
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Vigerslev Stationstorv.  Sagsnummer ved Energinet: 24/04624
Læs høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S
Indsendt af:
Viggo Stryger
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
Formand for lejerforeningen Arbejderboligerne
By:
Valby
Postnr.:
2500
En 6-etages lodret bygning tæt på banesporene vil virke som en stor lydreflektor og kaste støjen  fra togene tilbage henover støjskærme over mod Arbejderboligerne ved Høffdingsvej 1. Under orienteringsmødet den 17.4.2024 fremgik det, at der ikke var taget stilling til denne effekt. Som svar på spørgsmålet blev der nærmest talt sort, da man blot henviste til gode lydisolerende vinduer i det nye byggeri! Dertil kommer, at godstrafikken - som er mest støjende - på sporene stiger, når Femern-forbindelsen vil give mere trafik på sporene. Jeg har efterfølgende heller ikke kunnet finde svar på ovenstående problemstilling i materialet i øvrigt. Helt overordnet er jeg fuld af forundring over, at man vil lave boligbebyggelse på et areal helt omgrænset af 3 banelinjer og 2 kraftigt trafikerede veje. Viggo Stryger Bestyrelsesformand, lejerforeningen Arbejderboligerne Høffingsvej 1-5
Læs høringssvar fra Viggo Stryger
Indsendt af:
Thor Kjøller Hartmann
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København
Postnr.:
2300
Vedhæftet HOFORs høringssvar
Læs høringssvar fra Thor Kjøller Hartmann
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Valby Lokaludvalgs høringssvar er vedhæftet
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Lars Lund
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
H/F Arbejderboligerne
By:
Valby
Postnr.:
2500
Dette høringssvar indgives på vegne af H/F arbejderboligerne, Høffdingsvej 8. Vi er en lille kolonihaveforening, som bliver nærmeste nabo til det nye byggeri lige på den anden side af Ringbanen. Kolonihaverne i Københavns Kommune er et vigtigt grønt fristed for byens beboere. Det er derfor også vigtigt for kommunen at værne om den værdi som kolonihaverne repræsenterer. De fleste af os haveejere bor i lejligheder, og haverne er vores mulighed for at komme ud og nyde den frie luft og solskinnet i alle årets tjenlige måneder – sæsonen starter i midten af marts og løber ofte et godt stykke ind i november. Vi noterer os, at lokalplanforslaget ikke har belyst skyggepåvirkningen af kolonihaverne tilstrækkeligt, og at der derfor ikke er arbejdet med en tilpasning af byggeriet. I det vedhæftede dokument er påvirkning og muligheder for tilpasning nærmere belyst. Vi foreslår derfor:   at der udføres en langt mere detaljeret analyse af skyggepåvirkningen, med fokus på den reelle påvirkning af kolonihaverne i eftermiddags- og aftentimerne hen over efteråret at byggeriet på baggrund af analyserne tilpasses, så skyggepåvirkningen af kolonihaverne begrænses mest muligt. At der udføres analyser af byggeriets påvirkning af støj ved naboer, og at der eventuelt anvendes materialer som reducerer reflektionen af støj. Samtidig tror vi på, at en tilpasning af byggeriet samtidig kan skabe et bedre byrum på stationstorv end det byggeri der er vist i lokalplanforslaget - og at det vil være muligt at lave en tilpasning som beskrevet, uden at reducere byggeriets omfang væsentligt.    
Læs høringssvar fra Lars Lund
Indsendt af:
Engin Arslan
Dato: 15. maj 2024
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
Ringsted
Postnr.:
4100
Banedanmark har konstateret, at det vejudlæg der fremgår af lokalplanforslaget og den til vejudlægget hørende servitut ikke er i overensstemmelse med, hvad der i forbindelse med ekspropriationssagen for Den nye Bane København - Ringsted er aftalt. Det berører vejadgang til Banedanmarks fordelerstation, der ligger på matr.nr. 2355a Valby, København ved det sydøstlige skel af matr.nr. 2355d Valby, København. Vejadgangen skal foregå via den som offentligt vej aflagte Retortvej, matr.nr. 3257b Vigerslev, København.    Det er på lokalplanforslagets tegning 3, Veje, at viste vejadgang ikke er i overensstemmelse med den reelle adgang, som Banedanmark har behov for.   Det fremgår af den servitut, der er aftalt jf. ovennævnte aftale,  at såfremt vejene stedse kan fungere som adgangsveje for typekøretøjer SK (specialkøretøj), køremåde B jf. Vejdirektoratets vejledende vejregler (Håndbog om Grundlag for udformning af trafikarealer af 1. december 2019) og er godkendt hertil af Københavns Kommune som vejmyndighed jf. privatvejlovens (lbk. nr. 1234 af 4. november 2015) bestemmelser, kan den principielle vejadgang ændres, men ikke nedlægges.    I belægningsplanen på tegning 7a, Byrum, er der vist et areal, som delvist svarer til det adgangsbehov, som Banedanmark tidligere har oplyst Københavns Kommune om. Det viste projekt, ses ikke at være i konflikt med Banedanmarks adgangsbehov
Læs høringssvar fra Engin Arslan
Indsendt af:
Karen Marie Børsting
Dato: 14. maj 2024
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Byggegrunden ved Vigerslev Alle station er et yderst vanskeligt område at opføre bebyggelse på. Der er stor støjbelastning på alle sider. Derfor kræver det også virkelig stort talent og omtanke at lykkes med et sådant et projekt. Jeg ville ønske, at man ville lade sig inspirere af Ralph Erskins Byker Wall. Her er en umulig opgave løst på fremragende vis. Boligbebyggelsen er på trods af et halvt århundrede på bagen fremdeles skattet af beboerne og berømmet af arkitekter i store dele af verden. Jeg ville ønske at man for en gang skyld ville tænke stort og ikke kun i "afværgeforanstaltninger". Tag en hockeystav, som vi jo har lært så grundigt at kende! Lad den danne grundlag for bebyggelsesplanen, så langsiden vender ryg mod Ringbanen og foden vender mod Vigerslev Alle. Her kan man så få en ryg mod de største støjkilder og åbne et roligere og solfyldt stort gårdrum mod sydvest. Bebyggelsen mod nord ved Vigerslev Alle kunne gerne vokse i højden for til gengæld at trappe ned mod øst, så skyggegenerne mod kolonihaverne bag Ringbanen kunne minimeret. Men den foreliggende plan har desværre ikke de store indlysende kvaliteter: Boligbebyggelser omkring to små forkølede gårdrum, overskåret af en stang med plejeboliger og afrundet med dagligvarer butikker i bunden. Det har været en vanskelig opgave med markante ledningsføringer ud over støjproblemerne og med specielle adgangsforhold for både boliger og dagligvarer butikker. Men jeg kunne have ønsket mig lidt mere end den foreliggende plan. København har i forvejen alt for mange støjbelastede boliger, så måske kunne denne virkelig vanskelige byggegrund for en gang skyld have vist nogle alternative løsningsmodeller, hvor man for eftertiden kunne hente inspiration i et fremtidssikret og vellykket projekt. Kvalitet lønner sig altid i det lange løb!
Læs høringssvar fra Karen Marie Børsting
Indsendt af:
Thomas Roland
Dato: 13. maj 2024
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Københavns Museums svar i forbindelse med offentliggøre forslag til lokalplan Vigerslev Stationstorv med kommuneplantillæg og udbygningsaftale Sagsnr. 2024-0173798       I forbindelse med offentliggøre forslag til lokalplan Vigerslev Stationstorv med kommuneplantillæg og udbygningsaftale tillader Københavns Museum at gøre opmærksom på museets høringssvar af 24. maj 2021 i forbindelse med kommuneplanstillæg for Vigerslev Stationstorv (vedhæftet).     Med venlig hilsen Thomas Roland Museumsinspektør Arkæologi _________________________________________ KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter Stormgade 20 1555 København V Mobil 2155 9610
Læs høringssvar fra Thomas Roland
Indsendt af:
Mark
Dato: 5. april 2024
Svarnummer:
2
By:
Valby
Postnr.:
2500
Forslaget om blandet anvendelse ser generelt godt ud. Placering af en café ved siden af stationen giver dog ikke mening. Caféen er placeret mod nord, hvilket betyder, at der vil være skygge det meste af dagen. Dette fremgår også af skyggeanalysen på s. 13, at der vil være sol på pladsen efter kl. 16, men jeg stiller dog spørgsmål til hvorvidt pladsen fortsat vil føles kold, da den er blevet nedkølet hele dagen. En simpel UTCI simulering vil kunne vise, hvorvidt pladsen vil føles kold. Se eksempel på UTCI simulering her: https://hydrashare.github.io/hydra/viewer?owner=chriswmackey&fork=hydra_2&id=Urban_Microclimate_-_Simple_Spatial_UTCI&slide=1&scale=1&offset=0,0 Jeg stiller ligeledes spørgsmål til, hvorvidt folk vil ønske at sidde på torvpladsen/ved caféen da støjniveauet er særligt højt under togbroen.   
Læs høringssvar fra Mark
Indsendt af:
Engin Arslan
Dato: 2. april 2024
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
Ringsted
Postnr.:
4100
Da der bygges tæt op af jernbanen, skal Banedanmark jf. jernbaneloven § 24 høres inden der laves udgravninger tæt mod banen. 
Læs høringssvar fra Engin Arslan