Luftfoto over lokalplanområdet Wesselsgade II

Wesselsgade II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at at bevare mindre byhuse i Wesselsgade og de tilbageværende karrébygninger fra 1800-tallet

Høringsfrist:

31. august 2022
Indsendt af:
Nanna Bay-Müller
Dato: 31. august 2022
Svarnummer:
24
By:
København N
Postnr.:
2200
Skure på max 10m2 er noget lavt sat i forhold til behovet for fx. cykelparkering, evt. i kombination med skraldeskur, når disse skal etableres for flere ejendomme og til gavn for alle. Samtidig undrer det mig, at der ikke er flere af de store og gamle træer langs Kristuskirken, der er udpeget som bevaringsværdige.
Læs høringssvar fra Nanna Bay-Müller
Indsendt af:
Glenn T. Pedersen
Dato: 31. august 2022
Svarnummer:
23
By:
København
Postnr.:
2200
Synes at planen som sådan virker gennemtænkt - har dog et aber dabei omkring altaner. Jeg kan se på planen, at det hus jeg bor i ,Baggesensgade 9, ikke vil få muligheden for evt. i fremtiden, at opføre altaner på vor sydvendte gavl - en gavl hvor der er langt til bygninger og absolut ingen indblikgener til naboer. Synes, at det bør påtænkes i en revidering af planen.
Læs høringssvar fra Glenn T. Pedersen
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 31. august 2022
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede høringssvar. 
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Menighedsrådet i Regen / Kristuskirken
Dato: 31. august 2022
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Regen / Kristuskirken
By:
København N
Postnr.:
2200
Til:                 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion Postbox 348 1503 København V   Forslag til ny Lokalplan / Wesselsgade II                       Offentlig høring, høringssvar   fra ejd.ejer     Regen / Kristuskirken / menighedsrådet                             Baggesensgade 7                       2200 København N   matr. nr.:        239, Udenbys Klædebo Kvarter   Som ejere af ovennævnte ejendom, Regen / Kristuskirken, omfattet af Forslag til ny 'Lokalplan Wesselsgade II´ som nu er i offentlig høring, skal vi hermed indsende menighedsrådets høringssvar. Kristuskirken har med sin markante og bevaringsværdige kirkebygning været en aktiv kirke i bydelen på dette sted siden 1867. Fokus i høringssvaret er Regen / Kristuskirkens mulighed for fortsat at udvikle kirkens tilbud til bydelen, dens foreninger, borgere og unge og herunder at udvikle de fysiske rammer så kirken i en lang årrække kan være et tidssvarende tilbud og kulturel institution i bydelen. Kirken ønsker at udvikle sig i tæt dialog med Københavns Kommune og den bydel kirken er en del af. Vedhæftet er selve høringssvaret af 30.08.2022 med illustration af kirkens udviklingspotentiale, 3 stk A4 sider plus forside. Desuden er vedhæftet et skitseret diagram, som bedre illustrerer Regen / Kristuskirkens funktion som en kirke i bydelen og en vigtig kulturel institution. Dette forsvinder efter kirkens overbevisning i oplægget til ny Lokalplan, hvor der desuden er uklarhed i forhold til kirkebygningens bevaringsværdige karakter. Det kunne være hensigtsmæssigt, om kirkens karakter bedre fremgår af den kommende lokalplan. Med de bedste ønsker om en god proces i arbejdet med en ny lokalplan 'Wesselsgade II'.   underskrevet Menighedsrådet for Regen / Kristuskirken (høringssvaret er også indsendt pr. mail til:  parc@kk.dk )
Læs høringssvar fra Menighedsrådet i Regen / Kristuskirken
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 31. august 2022
Svarnummer:
20
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedlagte høringssvar. 
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Susanne Maria Lamhauge
Dato: 31. august 2022
Svarnummer:
19
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg bakker op om flere dele af lokalplanen, men jeg mener ikke, at det er formålstjenesteligt at lave forbud om altanbyggeri i det hjørne af vores gård, som i forvejen får meget lidt sollys, samt et gårdmiljø i det indhak, der stort set aldrig bliver brugt pga. det manglende sollys. Det gavner gårdens beboere, og gårdmiljøet, tvært imod.  Altaner skal naturligvis opføres forsvarligt i overenstemmelse med Københavns kommune, et professionelt altanfirma og de respektive ejer/andelsforeninger, og jeg mener derfor, at det er ærgerligt og helt ude af trit med lokalbefolkningens ønsker, at lave et forbud mod altanopsætning på vores baggårds mest kedelig facade i et meget gårdens mørkeste hjørne. Jeg opfordrer til, at denne passage fjernes i udkastet til lokalplanen. 
Læs høringssvar fra Susanne Maria Lamhauge
Indsendt af:
Jannie Kaas Hauge
Dato: 31. august 2022
Svarnummer:
18
By:
København N
Postnr.:
2200
Både som arkitekt og beboer er jeg umiddelbart meget glad for det nye fokus, Københavns kommune har valgt at lægge på at bevare arkitekturen og naturen i byen. Der er flere triste tilfælde af ødelagte facader efter hurtigt opførte altanprojekter. Men facaden bliver her ødelagt, fordi altanerne ikke tager hensyn til eller flettes ind i bygningens arkitektur.  Jeg kan godt være enig i, at man ikke må opføre nye altaner ud mod gader med særlig arkitektonisk værdi. Men på bagsider og mod gårde burde beboerne have mulighed for at få den forherligelsesværdi, det er, at kunne åbne op mod det fri - hvis det gøres i harmoni med arkitekturen og uden gener for naboer og forbipasserende. Sidstnævnte har Københavns kommune allerede taget godt hånd om med retningslinjerne for altanbyggeri. Hvorfor ikke lave arkitektoniske retningslinjer også?  Det er jo heller ikke fordi, altaner er et nyt arkitektonisk fænomen, der ikke eksisterede, da de respektive bygninger blev opført. Problemet ligger i, at vi uanset bygningens stil opfører simple altaner med geometri og materiale, der ikke altid snakker med resten af facaden. Hvis altanerne laves i tråd med arkitekturen - både tidstypisk og geometrisk - kan vi give beboerne en forherligelse, de vil kunne have glæde af hver dag, samtidigt som vi ivaretager det arkitektoniske bybillede.  På vegne af EF Peblinge Dossering 28 gør jeg derfor indsigelse mod følgende punkter vedrørende § 5 Bebyggelsens ydre fremtræden: Stk. 3 a) Der må kun placeres altaner på facader, som vist på tegning 4. Stk 3 e) Altaner i tagetager og kvistaltaner må ikke have fremspring fra facaden, eller etableres over hovedgesimsen
Læs høringssvar fra Jannie Kaas Hauge
Indsendt af:
Signe Kristjansen
Dato: 30. august 2022
Svarnummer:
17
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg støtter overordnet op om forslaget men vil gerne, som flere andre allerede har gjort, lave en indsigelse mod at få frataget retten til en gang i fremtiden, at kunne etablere en altan, på vores andelsboligforenings sydvendte gavl ind mod gården. Gavlen her ligger meget frit, med stor afstand til andre bygninger på alle sider, og uden risiko for indbliks-gener.
Læs høringssvar fra Signe Kristjansen
Indsendt af:
Mikkel Lau Mikkelsen
Dato: 30. august 2022
Svarnummer:
16
By:
København K
Postnr.:
1415
Jeg støtter op om forslaget, der ser de gamle huse og kvarterets særegne karakter er værd at bevare.
Læs høringssvar fra Mikkel Lau Mikkelsen
Indsendt af:
Jens Nejrup
Dato: 28. august 2022
Svarnummer:
15
By:
København N
Postnr.:
2200
Et grundliggende godt lokalplanforslag der vil fastholde områdets unikke karakter med en blanding af lave enkeltstående villaer og lavere etageejendomme. Vedr. tegning 4 om "Facade, hvor der kan placeres altaner". Tegningen markerer en del facader i gårdrummene, hvor der kan opsættes altaner, men gengiver ikke alle eksisterende altaner, som fx altaner på ejendommene Wesswlsgade 5,15B & 21, samt alle altaner på facader mod Peblinge Dossering. Planen giver mulighed for altaner fx i det smalle gårdrum Wesselsgade 7 / Peblinge Dossering 18, men ikke i det åbne gårdrum mellem Peblinge Dossering 32 / Wesselsgade. Vi ønsker at opretholde muligheden for altaner på facaden af Peblinge Dossering 32 mod gården. lokalplanen skaber i sig selv ikke mere trafik i området, men trafikplan Nørrebro, med åbning for gennemkørende trafik i Wesselsgade vil skabe mere trafik i planens område og kunne evt. integreres i planen, så gener heraf minimeres.
Læs høringssvar fra Jens Nejrup
Indsendt af:
Søren Kristen Søndberg
Dato: 26. august 2022
Svarnummer:
14
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg støtter op om forslaget, da de gamle huse er værd at bevare. Jeg håber også at gavlmaleriet en dag bliver restuareret af en ufacistisk ledelse.
Læs høringssvar fra Søren Kristen Søndberg
Indsendt af:
Maya Nielsen
Dato: 26. august 2022
Svarnummer:
13
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg støtter op om bevaringen af de gamle huse. 
Læs høringssvar fra Maya Nielsen
Indsendt af:
Helle Jonassen
Dato: 23. august 2022
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
AB Blågårdsgade 31-31C
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
København den 22. august Høringssvar til Lokalplanforslag Wesselsgade II Fra AB Blågårdsgade 31-31C   I udgangspunktet er vi positive over for lokalplansforslagets hensigt om at bevare de lave huse i Wesselsgade. Dog gør vi indsigelse mod den del af lokalplanforslaget der vedrører Blågårdsgade 31-31C   Det fremgår af lokalplanforslaget, at der ikke må opsættes altaner på facaden ind mod gården. Der er ingen begrundelse for dette. Vi er stærkt uforstående over for det, særligt da der allerede er opsat 5 altaner og 1 fransk altan ud mod gården Vi har det sidste 1,5 år arbejdet på et altanprojekt, med udgangspunkt i Københavns Kommunes ”Retningslinier for altaner tagterrasser” 2018 og 1.juli 2021, hvor kommunen opfordrer til etablering af altaner med det formål at der kommer lys og luft til alle, bedre indeklima, forebyggelse af skimmelsvamp samt at livet på altanerne kan bidrage til et trygt og levende bymiljø.   Vi bor i et hjørne af Blågårds Plads, som ofte er konfliktramt og til tider utrygt. I særlig grad har vi de seneste par år været plaget af en stor gruppe unge mænd, som har taget ophold i vores lille gård og portrum med støj og affald til følge. Det har været stærkt generende for beboerne, og vi mener altanliv er en del af løsningen.   Når vi ser os omkring i vores gård, er er opsat mange altaner til stor glæde for både beboere og gårdmiljø. Det undrer os derfor, at vi i Blågårdsgade 31-31C samt Blågårdsgade 33/Korsgade 22 er de eneste der ikke må opsætte altaner fremover i vores hjørne af gården, på trods af at der som tidligere nævnt allerede er opsat 5 altaner og en fransk altan på vores bygning. Det undrer os yderligere, at vores bygning, som kun er benævnt bevaringsklasse SAVE 4 (middel bevaringsværdi) ikke må opsætte altaner, mens nabobygningen (Blågårdsgade 29 A, B og C) som er SAVE 3 (høj bevaringsværdi) gerne må opsætte altaner. Dette opfatter vi ikke som en lige behandling af borgerne. Det skal understreges, at vores ejendom fremstår som en grå vandskuret murstensfacade uden særlige arkitektoniske elementer. Vi mener det vil pynte både ejendom og gårdrum med altaner her. Se foto.   Vi har nu gennem det sidste 1,5 år brugt store mængder tid på vores altanprojekt, der skal supplere de eksisterende altaner på vores bygning, idet vi har arbejdet for at så mange som muligt kunne få mulighed for at få altan. Dette har krævet utallige møder samt udgifter til teknisk rådgivning og administration. Vi er i øvrigt utilfredse med, at vi ikke er blevet orienteret om dette lokalplanforslag, da det har stor betydning for foreningen. Vi har hørt om planerne og høringsmulighed ved et tilfælde.   Helt specifikt gør vi hermed indsigelse mod følgende punkter vedrørende § 5 Bebyggelsens ydre fremtræden: Stk. 3 a) Der må kun placeres altaner på facader, som vist på tegning 4., hvor vi ønsker tegningen ændret, således at vi kan etablere de planlagte altaner Stk 3 e) Altaner i tagetager og kvistaltaner må ikke have fremspring fra facaden, eller etableres over hovedgesimsen.   Med venlig hilsen Helle Jonassen Formand AB Blågårdsgade 31-31C  
Læs høringssvar fra Helle  Jonassen
Indsendt af:
Anders Jensen
Dato: 23. august 2022
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
Miljøpunkt Nørrebro
By:
København N
Postnr.:
2200
Vi støtter forslaget om at bevare området og ser med tilfredshed at mange træer gøres bevaringsværdige. Vi ønsker at stien gennem gården fastlægges som en offentlig tilgængelig sti, hvis den ikke allerede er det.
Læs høringssvar fra Anders Jensen
Indsendt af:
Laura E Fabricius-Lauritzen
Dato: 15. august 2022
Svarnummer:
10
By:
København N
Postnr.:
2200
Dette lokalplanforslag er for så vidt angår det bygningsbevarende element tiltrængt, idet man klart bør værne om de fine facader i området ud til vejene. Det fremstår dog fuldstændig mærkværdigt, at man ved Københavns Kommune udarbejder lokalplansbestemmelsen pkt 5 vedr altaner, idet man herved gør forskel på bygningerne, og giver tilladelser til de få fortsat må få altaner, og andre ikke må. Endvidere fremgår det af bestemmelsen samt dertilhørende kort, at man i flere tilfælde giver bygninger i højere bevaringsklasse mulighed for altaner, mens man i bygninger med lavere bevaringsklasse ikke har lov hertil. Københavns Kommune ønsker åbenbart således at vedtage en lokalplan, hvor formål og praksis er modstridende, idet man ved placering af altaner derved nedsætter bevaringsværdien. Man går derved indirekte ind og definere, at visse bagfacader er mere eller mindre værd i klasse end andre. Desuden forekommer det helt forkert, at man gerne vil lade altaner placere på bygninger med højere klasse end andre. Kommunen må således redegøre for, hvorfor man ønsker at fratage flere ejendomme muligheden for altaner, idet dette netop ikke følger lokalplanens formål.  Der er desuden flere bygninger, som allerede har eksisterende altaner, hvorfor fratagelsen af denne mulighed for de resterende savner mening. 
Læs høringssvar fra Laura E Fabricius-Lauritzen
Indsendt af:
Steen Howaldt Christiansen
Dato: 27. juli 2022
Svarnummer:
9
By:
København N
Postnr.:
2200
Et glimrende og gennemarbejdet forslag, der bør vedtages som det fremstår i udkastet. Jeg bakker fuldt op om forslaget i sin nuværende form. Forslaget til lokalplan for Wesselsgade området værdsættes, da det prioriterer områdets grønne arealer med plads til leg, boldspil og bevaring af de udvalgte smukke gamle træer i gårdmiljøet. endvidere værdsættes forlaget, da det tydeligtvis værner om områdets særegen struktur mod søbredden og værner om bygningernes smukke arkitektur mod gårdarealerne ved begrænsning af muligheden for nybyggeri, materialevalg i forbindelse med renovering, etablering af kviste, reklamer, tagterrasser og altaner. Dog foreslås samtidig, at gavlmaleriet på matr.nr. 36di Udenbys Klædebo Kvarter (Wesselsgade 17) renoveres som en del af lokalplanen, da det historiske maleri skæmmes af grafitti på nuværende tidspunkt.   MVH Steen  
Læs høringssvar fra Steen Howaldt Christiansen
Indsendt af:
Lars-Peter Bjørnson
Dato: 13. juli 2022
Svarnummer:
8
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg skriver i forhold til den planlagte fremtidige begrænsning af mulighed for opsætning af altan som en del af Wesselsgade II - lokalplanforslag Det virker umildbart som om der må være sket en fejl, eller at man ikke har orienteret sig ordentligt - Da man jo netop lige har givet tilladelse til opsætning af altaner på mange af de steder der, ifølge planen i fremtiden vil blive begrænset ??? Det virker yderligere mystisk at man nu i høj grad vælger at begrænse muligheder på gårdsiden, hvilket ikke har været tilfældet tidligere. Det er ikke umildbart let at se en naturlig begrundelsen for den aktuelle foreslåede markering? Yderligere vil denne gi uforholdsmæssig ulighed i fremtidige muligheder.  Helt aktuelt arbejder min egen foreningen i nr. 9 med muligheden for at etablere altaner på den sydvendte gavl ind mod gården.  En placeringen, som modsat størstedelen af det, i tegning 4 markerede ligger meget frit, med stor afstand til andre bygninger på alle sider, og uden risiko for indbliks-gener. Det gir i min optik ingen mening at denne placering ikke vil være en mulighed skulle den kommende plan blive realiseret? Det virker som om at man ikke er klar over de faktiske forhold på stedet !- Der er, som en anden kommentere også fejl på plantegningen af gårdrummets indretning i den del af gården. Det er absurd at man vil begrænse muligheden for etablering af altan som så åbenlyst vil ha minimalt mulige gener for naboer samtidig med at man tillader etablering af altaner 1.5 meter fra vinduer på vores matrikel. (Baggesensgade #9 og #11) ??? Hvor er logikken og hvad er ræsonnement? Fremsendte plan og planlagte begrænsninger harmonerer ganske simpelt heller ikke med Kommunens egne retningslinjer og vejledninger fra 1. juli 2021.  Det kan vel ikke være rigtigt at hvorvidt man må etablere altaner skal bestemmes af hvor hurtig man indsender planer og hvor meget man presser et projekt igennem ???   Venligst de uforstående beboere, Lars-Peter & Stacey Bjørnson
Læs høringssvar fra Lars-Peter Bjørnson
Indsendt af:
Mikkel Rugaard
Dato: 5. juli 2022
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
AB Baggesensgade 9
By:
København N
Postnr.:
2200
Vi er mange i gårdlauget Wesselsgade-Blågårdsgade som undrer os over den tilsyneladende arbitrere markering af hvor der kan sættes altaner op i fremtiden (tegning 4 i lokalplanen)? Især da man nu i så høj grad begrænser gårdsiden, hvilket ikke har været tilfældet tidligere. Hvad er begrundelsen/princippet for den aktuelle markering? Det giver en kæmpe ulighed i muligheder - ikke mindst da der i disse dage er flere som er ved at opføre altaner der hvor det faktisk er begrænset i fremtiden - et faktum man ikke kan have været ubekendt med da der blev givet tilladelse. Helt aktuelt arbejder min egen foreningen i nr. 9 med muligheden for at etablere altaner på den sydvendte gavl ind mod gården. Det er en placeringen, som modsat 90% af de markeringer som er lavet på tegning 4, ligger meget frit, med stor afstand til andre bygninger på alle sider, og uden risiko for indbliks-gener. Det giver fx ikke mening at denne placering ikke vil være en mulighed i den kommende plan?! Måske er man ikke helt klar over de faktiske forhold på stedet - i hvert fald er der fejl på plantegningen af gårdrummets indretning i den del af gården (korrekt luftfoto fra Københavnerkortet ad 2020 hvor miljøstationer er nedlagt og sammelagt vedhæftet). Det harmonerer ganske enkelt ikke med Kommunens egne retningslinjer og vejledninger ad 1. juli 2021. Hvis det er bygningerne og det arkitektoniske udtryk man forsøger at værne om, ville det til gengæld være på sin plads at stille strammere krav til udførelse og fremtoning, som man gør på gadesiden, så vi undgår mere masse-produceret kønsløshed. Vi ser frem til svar. Tak
Læs høringssvar fra Mikkel Rugaard
Indsendt af:
KIRSTEN MONRAD JENSEN
Dato: 1. juli 2022
Svarnummer:
6
By:
KØBENHAVN N
Postnr.:
2200
Vær obs på at den vedtagne trafikplan for området giver gennmkørende trafik i Wesselsgade, og dermed muligvis mere trafik i Wesselsgade
Læs høringssvar fra KIRSTEN MONRAD JENSEN
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 21. juni 2022
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan Wesselsgade II.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Cirkeline Gry Wagner
Dato: 11. juni 2022
Svarnummer:
4
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er usigeligt glad for, og overrasket over for en gangs skyld at opleve, et helt igennem positivt forslag, som jeg kun kan bakke op om. Det er sådan tiltag som dette, der værner om vores smukke gamle by og jeg ønsker kun mere i den dur. Synes også det er rigtig fedt, at man har taget den store vidunderlige grønne gård med dets gamle flotte træer med i overvejelserne. Det er de grønne oaser, vores gårdmiljøer, der betyder så meget for os beboere. Hvorimod de 'grønne oaser' man prøver at skabe med 'grønne byrum' mestendels er attraktive for gæsterne i byen. 
Læs høringssvar fra Cirkeline Gry Wagner
Indsendt af:
Torkil Clemmensen
Dato: 9. juni 2022
Svarnummer:
3
By:
København
Postnr.:
2200
Foreslår at der markeres tilladelse til altaner  på facader ud mod wesselsgade. Det vil gøre gaden smukkere.
Læs høringssvar fra Torkil Clemmensen
Indsendt af:
Pia Weise Pedersen
Dato: 8. juni 2022
Svarnummer:
2
By:
København N
Postnr.:
2200
En god beslutning, som er jeg meget glad for. Med venlig hilsen Pia Weise Pedersen.
Læs høringssvar fra Pia Weise Pedersen
Indsendt af:
Per Bregengaard
Dato: 8. juni 2022
Svarnummer:
1
By:
N
Postnr.:
2200
Et glimrende forslag, der bør vedtages.
Læs høringssvar fra Per Bregengaard