Teglværkshavnen tillæg 9 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en idrætshal og daginstitution.

Høringsfrist:

22. august 2022
Indsendt af:
Peter Ingemann Hansen
Dato: 22. august 2022
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Metroselskabet har gransket det fremsendte materiale, og det noteres, at lokalplanstillægget om opføring af idrætshal og daginstitution er opmærksom på Metroens pålagte sikkerhedsservitut. Hvis det er nødvendigt at dispensere fra servituttens bestemmelser, kan der rettes henvendelse til Metroselskabet, Naboer og Ejendomme på mailadressen byggeprojekt@m.dk.  Metroselskabet har ingen yderligere bemærkninger hertil.   Med venlig hilsen Peter Ingemann Hansen Naboer og Ejendomme
Læs høringssvar fra Peter Ingemann Hansen
Indsendt af:
Kasper Lund Kirkegaard
Dato: 21. august 2022
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
DGI Storkøbenhavn
By:
København V
Postnr.:
1620
Da systemt tilsyneladende ikke tillader at uploade filer, får I hermed DGI Storkøbenhavns høringssvar "klippet ind" i rå tekst nedenfor.   ---- Høringssvar vedr. Teglværkshavnen tillæg 9 til lokalplan 310 DGI Storkøbenhavn støtter fuldt ud opførelse af en idrætshal med daginstitution ved at ændre anvendelsesbestemmelsen i den gældende lokalplan for byggefelt ”e” fra serviceerhverv og/eller p-hus til, at der bliver mulighed for at opføre en idrætshal og en institution. DGI Storkøbenhavn ønsker at understrege det store behov for kommunale idrætsfaciliteter i lokalområdet og i det ”nye” Sydhavnen. På denne baggrund opfordrer DGI Storkøbenhavn politikerne og kommunen til at anerkende behovet og ikke sener ændre brugen i bygningerne til andre kulturelle servicefunktioner. For mange lokalt bosiddende københavnere fremstår det nye Sydhavnen som en af de mere vellykkede byudviklingsprojekter i Københavns Kommune, som har ændret Sydhavnen fra et hårdt, råt industriområde til en ny, moderne og eftertragtet bydel, som omkranses af nye kanaler og større havnebassiner. København har således fået en ny bydel med et stærkt, maritimt udtryk. Vi ønsker også, at lokalplanen muliggør adgang til vandet for lokale borgere, herunder børn og unge. Dette kan ske ved at lave den kommende idrætshal understøtter foreningsaktiviteter på, i og ved kanalen med ønske om bedre muligheder for rekreativ brug af havnen. Se evt. også løsninger fra den nærliggende SLUS-skolen i nærområdet. I 2025 forventes Sydhavnen helt færdigudbygget, hvor bydelen vil rumme omkring 9.000 husstande og op mod 20.000 nye indbyggere, hvoraf anslået 3.500-4.000 vil være børn og unge under 18 år. Denne befolkningssammensætning stiller selvsagt en række krav til det lokale, kommunale serviceniveau. Der bygges således nye lokale skole- og institutionstilbud; men lokalbefolkningen også har forventninger til, at den nye bydel har attraktive fællesarealer samt fælleskommunale idrætsfaciliteter. DGI Storkøbenhavn er derfor glade for, at Københavns Kommune har købt en ejendom på Teglholmen med henblik på at opføre en ny, kommunal idrætshal (med en daginstitution ovenpå). DGI Storkøbenhavn støtter kommunens forsøg på at reparere på nogle af de mangler, som en manglende realisering af andre oprindelige lokalplaner vedr. Sydhavnen har resulteret i og som afslører, at en række at kommunens oprindelige intentioner er blevet gjort til skamme. I Pladehallen var der således oprindeligt tanker om kommunale, offentlige idrætsfunktioner. I dag er der nu etableret et mindre privatejet, kommercielt klatrecenter, mens størstedelen af den øvrige bygning er blevet til privatboliger. I den nærliggende Specialstålhallen var der i den helt oprindelige lokalplan intentioner om etablering af en sportshal, men bygningens funktion blev siden ændret i et lokalplanstillæg, og huser i dag en italiensk fødevare- og specialbutik.   Bymæssig sammenhæng Der bør etableres gode og sikre ankomstzone for børnene. Det bør overvejes om omfanget og placering af aflevering og afhentnings områder, cykelparkering, forholde til gående og løbehjul er tilstrækkeligt og korrekt placeret. Der bør skabes en bygning, som åbner sig mod lokalområdet - og er med til at skabe tryghed – bl.a. ved at skabe tydelige markeringer i arkitekturen af indgange, samt administrativt at sikre let og nem adgang for brugere og besøgende. Idrætshallen vil have behov til tilkørselsmuligheder og aflæsning, som gerne skal tæt på serviceelevator. Da der i forslaget er begrænsede udearealer, bør det i det videre arbejde prioriteres at sikre en maximal udnyttelse af arealerne, herunder koblinger til kanalens vand. Erfaringer fra den nærliggende Skolen i Sydhavnen viser desværre en række udfordringer ift. anvendelsen af skolens tagflader. Skolen i Sydhavns tilgang med at aflukke tagfladerne fører også til, at unge mennesker tiltvinger sig adgang og uhensigtsmæssig brug af arealerne, hvilket er til gene for både skolen og naboer. Ift. den kommende idrætshal bør tagfladerne i stedet være fuldt offentlige tilgængelige flader, som alle lokalområdets beboere kan anvende til fællesspisning, mødested, leg, træning osv. Ved at programmere tagfladerne således at de har flere forskellige funktioner og anvendelser, kan tagfladen dermed danne rammerne om flere forskellige aktiviteter og brugergrupper.   På DGI Storkøbenhavns vegne, Kasper Lund Kirkegaard klk@dgi.dk
Læs høringssvar fra Kasper Lund Kirkegaard
Indsendt af:
Mathias Haulund Jensen
Dato: 21. august 2022
Svarnummer:
9
By:
København
Postnr.:
2450
Som beboer på Sluseholmen ikke langt fra Topstykket på Teglholmen, er det rart at se, at forberedelserne til byggeriet af en idrætshal og daginstitution nu påbegyndes.   Efter min opfattelse er den nye del af Sydhavnen på mange måder en vellykket nyetableret bydel, der har et helt særligt liv, fordi vandet er så stor en del af den, men vi mangler rekreative områder, som giver mulighed for socialt samvær, adspredelse og bevægelse. Det er i øjeblikket næsten kun muligt på vandet og de begrænsede fællesarealer lige ved vandet. Det gælder i særdeleshed også idrætsfaciliteter, så det er muligt for de mange børn og unge i bydelen at blive en del af foreningslivet, indgå i meningsfulde fællesskaber og bevæge sig. Lige nu er den eneste idrætsfacilitet en mindre idrætshal ved Skolen i Sydhavnen. Dette er langtfra tilstrækkeligt. Det er derfor vigtigt, at lokalplanen ændres, så det er muligt at opføre en ny idrætshal. Hvad angår selve byggeriet, mener jeg, det er vigtigt, det bliver en bygning, der åbner sig mod lokalområdet, og der er stor tilgængelighed til idrætshallen, så det bliver et samlingssted i bydelen. Det er også vigtigt at være opmærksom på, der bliver etableret gode trafikale forhold, så det er trygt og sikkert for børn og unge at bevæge sig til og fra idrætshallen. Især med tanke på den øgede trafik, som formentlig kommer om et par år, når metroen er færdig, og Axel Nobel-broen åbnes for biler. Jeg kan kun støtte opførelsen af en idrætshal sammen med den nye daginstitution på Topstykket. Med venlig hilsen Mathias Haulund Jensen Ejerforeningen Magnolieholm
Læs høringssvar fra Mathias Haulund Jensen
Indsendt af:
Lise Jessen
Dato: 19. august 2022
Svarnummer:
8
Virksomhed / Organisation :
Sweco - Trust
By:
København
Postnr.:
2200
Vedr. Forslag til tillæg 9 til Lokalplan 310 Teglværkshavnen På vegne af bygherre Erik Willer, Byggeri København fremsendes hermed kommentarer og ønsker til ændringer i lokalplansforslaget vedr. trapper og vinduer, samt beplantning på tag. Baggrunden for ønsket om ændringer af formuleringer er primært den økonomiske udvikling på byggemarkedet, med stigende priser som har bevirket at budgettet er overskredet. Her har de stigende priser på stål og beton haft en betydelig effekt på økonomien fordi projektet er meget konstruktionstungt. Da projektet løser et stor behov for både idrætshal og daginstitution har Byk set på hvor der kan spares uden at det går ud over projektets kernefunktioner, så det bliver muligt at udføre projektet. De store trapper mod nord og syd udgår. Skurfunktioner bevares og integreres fortsat men på anden måde. Byk ønsker fortsat at udføre en amfi-lignende funktion med ophold mod syd, men højden tilpasses funktionen og der etableres ikke trappe til tag. Dermed imødegår ByK også bekymring for sikkerhed ifm. trapperne. Byk ønsker at vindueshøjden i stueplan reduceres til 2,5 m. Dermed undgår man også at brugere af idrætssalen ifm. boldlege undgår at blive blændet mens åbningsbredden ikke ændres i forhold til kantzonens mulighed for indkig. Ændring af træer på tag skyldes at det stillede krav om størrelse på træer medfører meget store laster, som det er problematisk at håndtere i tagkonstruktionen uden meget betragtelige fordyrelser.   ÆNDRINGER TIL TEGNINGER: Illustrationer af ændringer eftersendes. Tegningsmateriale i øvrigt, der skal rettes, omfatter som vi ser det: Tegning 5a, hvor trappemarkeringer udgår Tegning 6, hvor min, antal træer på tag udgår   ÆNDRINGER TIL TEKST: Trapper: Side 9, afsnit ‘Byrum’: ‘Der skal være trappe fra terræn til byrum B og fra byrum B til byrum C.’  ønskes udtaget eller ændret til  ‘Der kan være trappe fra terræn til byrum B og fra byrum B til byrum C.’   Side 25, § 8, stk. 4: ‘Trapper til tagterrasser/byrum I zone a, vist på tegning 5a, skal der skal være en trappe, som forbinder byrum A og B. I zone b, vist på tegning 5a, skal der være en trappe, som forbinder byrum B og C. Trapperne skal være mindst 4 m brede inkl. ramper og opholdstrin.’  ønskes udtaget.   Vinduer: Side 9, afsnit ‘Bebyggelsens placering og udformning’: ‘Mod promenaden skal vinduer være mindst 3,8 m høje.’  ønskes ændret til  ‘Mod promenaden skal vinduer være mindst 2,5 m høje.’   Side 24, § 7, Stk. 2: 'b) For facader mod Topstykket, Dieselvej og promenaden/kanalen vist på tegning 4 skal mindst 50 % af stueetagens (1. etages) facadelængde være gennemsigtigt, klart glas.' Formuleringen kan forstås sådan at kravet gælder for hele facaden på de tre sider, hvilket ikke kan overholdes af funktionelle årsager. Måske kan der henvises til at det er gældende for udstrækning af markering på tegning 4.    Side 24, § 7, Stk. 2: ‘c) De gennemsigtige partier i stueetagen skal være mindst 3,2 m høje mod Topstykket, Dieselvej og Cylindervej og mindst 3,8 m høje mod promenaden/kanalen.’  ønskes ændret til  ‘c) De gennemsigtige partier i stueetagen skal være mindst 2,5 m høje mod Topstykket, Dieselvej og Cylindervej og mindst 2,5 m høje mod promenaden/kanalen.’   Beplantning/træer: Side 9, afsnit ‘Byrum’: ‘Byrum B og C er institutionens tagterrasser, hvor der er bede med beplantning og træer.’  ønskes ændret til  ‘Byrum B og C er institutionens tagterrasser, hvor der er bede med beplantning og evt. træer.’   Side 26, § 8, stk. 6: ‘Område c: Nye træer skal have en stammeomkreds, når de plantes, på mindst 12-14 cm. Nye træer skal på det konkrete sted kunne opnå en højde mindst 4 m.’  ønskes udtaget.   Herudover vil vi gerne forespørge om muligheden for at højdekravet til bygningen, jf. s. 8, Bebyggelsens omfang og placering samt tegning 3, kan ændres til 21 m overalt. Dette skyldes at de relativt specifikke begrænsninger kan blive en udfordring såfremt projektet af økonomiske årsager må genbearbejdes.
Læs høringssvar fra Lise Jessen
Indsendt af:
kirsten Jensen
Dato: 19. august 2022
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
privatperson
By:
København SV
Postnr.:
2450
Tiltaget om opførelse af en daginstitution og især en idrætshal hilses meget velkomment.  Det er efter min opfattelse enormt vigtigt, at der kommer et tilbud til børn og unge i denne nye bydel, hvor der allerede er et dejligt mylder af små og mellemstore børn, og der snart vil være op mod 4.000 børn og unge uden tilbud om aktiviteter - ud over en enkelt mindre idrætshal ved Skolen i Sydhavnen.  Det er væsentligt, at der er lokale tilbud til børn og unge, så de ikke hænger ud på veje og stræder, når SFO'en er slut. Derfor er det også vigtigt med stor tilgængelighed til idrætshallen, og ikke mindst en sikker vej dertil trafikalt, som nødvendigvis må indebære, at Topstykket bliver mere trafiksikker, da der jo om et par år, når Metroen på Enghave Brygge åbner, åbnes for biltrafik gennem Topstykket og over Axel Nobel broen. Der opfordres til etablering af trafikale sikkerhedsforanstaltninger, såsom belyste og gerne lysregulerede fodgængerovergange, gode cykelopkørselsramper og lign. Kommunen anbefales af samme årsag at gå i dialog med kirken, som ejer nabogrunden, for at udnytte den midlertidigt til tilbud til større børn og unge, fx fodboldmål og baskeball-mål - og evt. lidt legeredskaber til mindre børn. Og så nedlægge den, når kirken engang selv skal benytte området. Der står i lokalplantillægget nr. 9, at der ikke vil blive etableret støjværn over mod MAN, selv om MANs støj overskrider dB-grænsen med hele 5 dB, som er meget i den ende af skalaen, som der er tale om, fordi MAN forventes at fraflyttet området inden for 8 år fra i år.  Da det især er de små børn, der udsættes for de forhøjede støjgener, da det er dem, der primært er udendørs i dagtimerne, opfordres kraftigt til desuagtet at etablere de anførte støjdæmpende skærme, idet 5 års støjpåvirkning for et lille barn, der starter i 1-årsalderen, jo har meget følsomme ører, og så er det jo hele institutionstiden, barnet udsættes for for høj støj. Samfundsmæssigt vil det være en god investering og givetvis billigere for skattetborgerne at der etableres støjplader nu end der skal repareres på børn og unges hørelse senere.   Med venlig hilsen  Kirsten Jensen
Læs høringssvar fra kirsten Jensen
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 19. august 2022
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Københavns Museum.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Kirsten Jensen, formand
Dato: 19. august 2022
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
GF Teglholmen Øst
By:
København SV
Postnr.:
2450
Høringssvar til Københavns Kommune ang. Teglværkshavnen tillæg 9 til lokalplan 310 – opførelse af idrætshal og daginstitution på Topstykket. Som formand for GF Teglholmen Øst, som er den grundejerforening, der drifter udenomsarealerne på Teglholmen Øst, har jeg følgende bemærkninger: Dejligt at erfare, at byggegrunden nu skal tages i anvendelse, således at vi slipper for det uskønne areal med højt ukrudt og hegn. Træer/lygtepæle og fortov: Der anføres, at der skal være 9 træer på området Topstykket. Træerne kan enten være de eksisterende eller erstattes med nye.  Såfremt de nuværende ikke bevares, skal grundejerforeningen gøre opmærksom på, at der er etableret en designmanual for området udarbejdet af arkitektfirmaet Arkitema, hvorfor evt. nye træer skal være præcis af samme slags, art, højde og drøjde som nuværende for at bevare et harmonisk helhedsindtryk. Træer, som plantes på Cylindervej og Dieselvej, må ikke plantes foran/umiddelbart bag ved lygtepælene, idet det betyder, at lygtepælene ikke giver det nødvendige lys, og at der efterfølngde skal foretages uhensigtsmæssige beskæringer af trætoppe, der skærmer for lys på fortovet/vejen eller fordi grene snor sig om lygtepælene. Det er desværre erfaring med fra Teglholmens Østkaj. Også her skal træsort/art følge designmanualens anvisninger, så der kommer et ensartet helhedsindtryk på Teglholmen Østs nordlige del. Fortov, som etableres langs med Cylindervej og Dieselvej, skal have flisebelægninger og ikke være grusfortove, idet al erfaring viser, at det ikke er tilstrækkeligt, og grundejerforeningen kommer derfor efterfølgende til at stå med en regning for anlæggelse af flisebelægning. Trafiksikkerhed: Der vil være en stærk cykeltrafik til og fra daginstitutionen og idrætshallen hele dagen lang, men selvfølgelig mest i morgen- og eftermiddagstimerne. Det er derfor nødvendigt med gode opkørselsramper ud på og ud fra vej til både Dieselvej og Cylindervej. Derudover vil der – især efter 2024, hvor Topstykket og Axel Nobel broen åbnes for gennemgående biltrafik – være behov for minimum 2 belyste fodgængerovergange, evt. lyskurver, således at der er en sikker vej for børn og voksne, når man krydser Topstykket på vej til og fra daginstitutionen med indgang fra Dieselvej og ikke mindst børn og unges færdsel til idrætsfaciliteter med indgang fra Cylindervej, hvor de i høj grad vil være uledsagede.  Sådanne tiltag til at gøre adgangsvejen trafiksikker ses desværre ikke i forslaget, men må nødvendigvis indarbejdes. Kloaker: Der er flere gamle kloakledninger i området. Jeg er ikke bekendt med, hvorvidt kloakeringen på Topstykket er nyetableret i f.m. de hidtidige byggeprojekter, som blev gennemført af fa. Sjælsø fra 2014.  Kommunen opfordres kraftigt til at sikre, at kloakrør er nye og ikke mindst er dimensionerede til den ekstra belastning, som opførelsen af institutionerne medfører. Forslag til udnyttelse af nabogrund til rekreative formål for børn og unge: Nabogrunden mod nord, som tilhører kirken, foreslås omdannet til rekreativt formål for børn og unge, indtil kirken selv om nogle år begynder deres byggeri, idet der i den grad er mangel på sådanne, og området henligger meget uskønt med højt græs og ukrudt og hegn omkring. Og ukrudt fyger over hegnet til gene for arealerne i grundejerforeningens regi.   For GF Teglholmen Øst Kirsten Jensen, formand Teglholmsgade 68, 1. tv. 2450 København SV Mail: uef3@ef-bolvaerket.dk  
Læs høringssvar fra Kirsten Jensen, formand
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 9. august 2022
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh SV
Postnr.:
20
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Thomas Schmidt Autzen
Dato: 17. juli 2022
Svarnummer:
3
By:
Copenhagen
Postnr.:
2450
I lokalplansforslaget virker det ikke til, at der er tiltag mod at dæmpe støj fra de udendørs legepladser, som kommer til at befinde sig mindre end 20M fra facaden/vinduer/altaner i beboelsesejendommen på Cylindervej/Dieselvej.  Kan det virkelig være rigtigt? 
Læs høringssvar fra Thomas Schmidt Autzen
Indsendt af:
Maja Rudloff
Dato: 9. juni 2022
Svarnummer:
2
By:
København SV
Postnr.:
2450
Dejligt, at der endelig bliver bygget noget andet end boliger på Teglholmen og at der ikke med dette forslag blot er tale om endnu en dispensation til at bygge tættere og højere. Oprindelig husker jeg dog forslaget for grunden som værende en svømmehal, hvilket vi som bekendt har desperat brug for i København. Det er endnu ikke lykkes mig at få meldt min søn til svømmeundervisning. Alt er simpelthen optaget. Det ville være ønskeligt, om man holdt fast i de oprindelige intentioner eller overvejede, om idrætshallen på grunden kunne være en svømmehal i stedet for.
Læs høringssvar fra Maja Rudloff
Indsendt af:
Regitze Gottschalch
Dato: 24. maj 2022
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S
Postnr.:
2300
HOFOR har både fjernvarmeledninger og vandledninger i Topstykket, samt fjernvarme i Cylindervej og Dieselvej. Der skal tages hensyn til disse ledninger ved plantning af træer. 
Læs høringssvar fra Regitze Gottschalch