2. behandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler

12. august behandlede Børne- og Ungdomsudvalget det revidere forslag til ny budgetmodel og valgte at sende det i høring.

Høringsfrist:

25. september 2020
Indsendt af:
Sebastian Horst
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skole og Forældre København
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar fra Skole og Forældre København er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Sebastian Horst
Indsendt af:
Hanssted Skole
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Hanssted Skole
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar vedr. ny budgetmodel   1. Indledningsvist skal Hanssted Skole takke for muligheden for at blive hørt over Københavns Kommunes udkast til en ny budgetmodel for folkeskolen. Hanssted Skole anerkender behovet for en ny budgetmodel, som gør det enklere og mere gennemskueligt for skolerne at forstå og arbejde med den enkelte skoles økonomi. Vi skal dog på det kraftigste betone, at forslaget til konkret operationalisering af de forslåede nye principper om hhv. bæredygtighed og incitament er fuldstændigt uholdbart for Hanssted Skole. Den praktiske virkelighed er nemlig, at princippet om bæredygtighed på vores skole på ingen måde vil give en ny bæredygtig økonomi, men det præcis modsatte resultat i form af en markant beskæring af skolens økonomiske råderum med hele 775.000 kr. 2. Vores kraftige opråb skal ses i den kontekst, at Hanssted Skole i årevis af forvaltningen og politikere har været fremhævet som et eksempel på en af kommunens allerbilligste skoler målt på udgiften pr. elev. Vi har derfor med stor spænding imødeset rammerne for en ny budgetmodel med den stærke forventning, at modellen ville rette op på den ærgerlige ulighed, som allerede i dag udfordrer vores praktiske skolearbejde omkring elevernes faglighed og trivselsmæssige udfordringer. Derfor skal vi indtrængende appellere til, at I forstår – og handler på – at der er en nedre grænse for, hvor billigt det er muligt at drive en folkeskole med elevernes faglighed og trivsel i centrum. På Hanssted Skole vil vi ikke kunne handle os ud af en så kraftig økonomisk beskæring, som der her lægges op til, ved at optage endnu flere elever på skolen eller ved at fylde klasserne endnu mere op. Vi har nemlig allerede handlet og indrettet os på linje med det foreslåede nye princip om incitament, da vi i massivt omfang er lykkes med at tiltrække og fastholde elever til skolen. Vi har derfor allerede i dag en særegen og uhyre stærk optagelsesprocent for Københavns Kommune, idet 94,4% af vores grunddistriktsforældre vælger vores skole, ligesom vores almenklasser allerede i dag er fyldt helt op med i gennemsnit 24,9 elever i klasserne. Hanssted Skole vil derfor ikke have mulighed for at øge det givne økonomiske råderum ved en forøgelse af skolens kapacitet, da vi allerede er fyldt fuldstændigt op. En økonomisk beskæring på 775.000 kr. vil derfor uvægerligt betyde en central forringelse af skolens muligheder for indsatser omkring elevernes faglighed og trivsel. Vi har ikke mere økonomi at give af…  3. Vi skal derfor kraftigt appellere til, at I genbesøger udkastets vægtning mellem ny grundbevilling og aktivitetsbevilling over for den foreslåede omfordelingsnøgle baseret på socioøkonomi, så grund- og aktivitetsbevilling får en stærkere vægt, hvor den enkelte skoles faktiske aktivitet og tiltrækning og fastholdelse af elever har en væsentlig stærkere betydning, da det jo netop er her, Københavns Kommune ses at efterspørge en stærkere incitamentsstruktur. Som det er nu, vil Hanssted Skole således både tabe i den nye model ved: 1) at have stor aktivitet med mange elever i klasserne og 2) at have en sund socioøkonomi baseret på forældrenes uddannelsesniveau, indtægt og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at vi sammenlignet med andre skoler rammes på to parametre på én gang, der hver for sig giver os et ringere økonomisk resultat. Vi erindrer i den sammenhæng om, at Hanssted Skoles elever – uafhængigt at forældrenes økonomiske og uddannelsesmæssige formåen – også har deres trivselsmæssige udfordringer, jf. herved også Hanssted Skoles Kvalitetsrapport 2019, hvor elevernes oplevelse af trivsel fra 2016/2017 til 2018/2019 er faldet fra 82,8 % til 67,6 % med i alt 15,2 procentpoint.   4. Herudover skal Hanssted Skole henlede opmærksomheden på, at høringsmaterialet kan læses sådan, at det implicit lægger op til en ny ledelsesstruktur af skolerne, hvis hensigtsmæssighed med fordel bør løftes til en separat politisk drøftelse, hvis det vitterlig er intentionen. Det fremgår således af høringens bilagsmateriale, at grundbevillingen til skoleledelse ved en 2-sporet skole fremadrettet vil have afsæt i hhv. en skoleleder og en afdelingsleder, mens den nuværende bevilling til en souscheffunktion ikke ses medtaget? I en tid, hvor såvel forvaltning som lærere råber på mere og tættere faglig ledelse i folkeskolen, er det fuldstændig uholdbart. Vi antager derfor, at den manglende medtagelse af udgiften til skolernes souscheffunktion beror på en forglemmelse i opgørelsen over relevante elementer i grundbevillingen ift. faglig og trivselsmæssig ledelse af hhv. indskolingen og udskolingen, så der fortsat vil være en souscheffunktion på kommunens 2-sporede skoler? Det står således klart, at der p.t. er ganske få skoler i Københavns Kommune, der ledelsesmæssigt er indsnævret til det niveau, der her er fastsat som udgangspunktet for den nye grundbevilling. 5. Endelig skal Hanssted Skole henlede opmærksomheden på, at den foreslåede grundbevilling til ressourcecenter/PLC ift. høringsmaterialet umiddelbart alene ses at medtage en udgift til funktioner som hhv.  inklusionsvejleder, læsevejleder, AKT og DA2 vejleder. Vi antager også her, at dette skyldes en forglemmelse, således at grundbevillingens størrelse skal efterreguleres ift. skolernes udgift til de tilsvarende forudsatte nødvendige funktioner som hhv. matematikvejleder og biblioteks-/ medievejleder. I tilknytning hertil bemærkes, at folkeskolernes arbejde omkring inklusion netop er forankret i ressourcecenter/PLC. Skolernes arbejde med kommunens nye ”Indsatsplan – plads til forskellighed” og det tilhørende kvalitetsværktøj forudsætter derfor, at grundbevillingen til dette arbejde nødvendigvis må følge med. Sammenfattede set betyder det anførte i absolutte tal, at den konkrete operationalisering af principperne for en ny budgetmodel ganske enkelt er for skæv i sin indbyrdes vægtning mellem på den ene side faktorerne: 1) grundbevilling og aktivitetsbevilling over for på den anden side 2) elevernes socioøkonomi. Dette ses helt konkret ved, at Hanssted Skole i dag bruger ca. 1,9 mio. kr. på ressourcecenter/PLC, men fremadrettet vil skulle klare sig for godt 1 mio. kr(!). Det kan ikke lade sig gøre i praksis. På Hanssted Skole er vi stærkt engageret og lydhøre over for tiltag, som kan understøtte en god skoleudvikling, herunder ift. økonomi, i arbejdet mod en folkeskole med stærke faglige og trivselsmæssige indsatser. Vi har meget brug for, at I fra politisk hold ved beslutning om rammerne for en ny enkel budgetmodel giver os en realistisk ramme for at lykkes hermed – i særdeleshed i en situation, hvor vi allerede er lykkes massivt med at få og fastholde vores mange elever i skolens grunddistrikt med en fordeling i klasser med høje elevtal. På den måde kan vi sammen bidrage til, at alle elever i folkeskolen fortsat kan blive så dygtige, som de kan. Med venlig hilsen Skoleledelsen og Skolebestyrelsen på Hanssted Skole  
Læs høringssvar fra Hanssted Skole
Indsendt af:
Skolebestyrelsen Korsager Skole, Peter Aksten
Dato: 18. september 2020
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Korsager Skole
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Se vedhæftning
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen Korsager Skole,  Peter Aksten
Indsendt af:
jeanne Jacobsen
Dato: 17. september 2020
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Tove Ditlevsens Skole
By:
København V
Postnr.:
1670
4. september 2020 Høringssvar vedr. ny budgetmodel for skolerne Tove Ditlevsens skole er glade for en ny budgetmodel der er mere gennemskuelig end den nuværende. Vi ser med tilfredshed at det er tydeligt hvilket niveau Københavns kommune ønsker på skoler til ressource center, ledelse og administration samt det lovpligtige minimum. Vi er også tilfredse med parameteren tosprogede elever ikke indgår i modellen. Vi anser socioøkonomi som en væsentlig mere objektiv indikator. U anset antallet af tosprogede elever, ser Tove Ditlevsens skole det som en væsentlig opgave i den almindelige undervisning at undervise i dansk som andetsprog i alle fag i undervisningen.   Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Tove Ditlevsens skole Thorbjørn Petersen
Læs høringssvar fra jeanne Jacobsen
Indsendt af:
Lars Sørensen
Dato: 16. september 2020
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Lærerforening
By:
Frb. C
Postnr.:
1809
Høringssvar fra KLF  
Læs høringssvar fra Lars Sørensen

Sider