Foto over lokalplanområdet

Bjelkes Allé - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at fastlægge de mindre byhuse på Bjelkes Allé samt udvalgte træer som bevaringsværdige.

Høringsfrist:

29. september 2020
Indsendt af:
Elsebeth Willum
Dato: 29. september 2020
Svarnummer:
26
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ab Victoria
By:
københavn N
Postnr.:
2200
Vi er generelt enige med lokalplansforslaget og ser frem til at der tages vare på det specielle miljø og udtryk der er i Bjelkes Allé. Formålet med lokalplanen er bland andet at bevare de tilbageværende, mindre byhuse på Bjelkes Allé fra slutningen af 1800-tallet. I forslaget til lokalplan fremgår under ”Bebyggelsens placering og udformning”: Samtlige af lokalplanområdets mindre byhuse fastlægges sammen med Anna Kirke, Dronning Louises Asyl og en enkelt værkstedsbygning som bevaringsværdige. Det medfører, at husene ikke må nedrives eller ombygges uden tilladelse i form af en dispensation fra lokalplanen. Forslaget omfatter dermed også værkstedsbygningen Bjelkes Allé 17 A, som er en smal L-formet bygning i tre etager med pudsede facader uden udsmykninger. Bygingen er opført i 1919 til værksted og garage. De ene fag af bygningen er bygget sammen med Anna Kirke. Det andet fag ligger frit, som et baghus, og vender med vinduer mod Bjelkes allé, og en lukket brandmur uden vinduer mod Jægersborggade, og en lukket facade uden vinduer mod gården. Stort set alle andele i foreningen er meget generet af baghuset, og som forening ønsker vi derfor at enten kun baghuset eller alternativt hele bygning 17A fjernes fra lokalplanen, hvis lokalplanen vil forringe mulighederne for en nedrivning af baghuset på et givent tidspunkt – hvilket det lyder til. Bygningen synes udefra at være i meget dårlig stand, og der har ikke være synderlig vedligehold af den de sidste mange år. Som sagt medfører baghuset stor gener for de fleste beboerne i AB Victoria, idet den forringer livskvaliteterne i de fleste af foreningens andelsboliger betydelig. Og selvom baghusets facade mod Bjælkes Allé har visse arkitektoniske kvaliteter med de høje ateliervinduer, må det understreges at de øvrige facader ikke byder på nogen kvalitet overhovedet. Tværtimod, facaden mod Jægersborggade fremstår som en blind brandmur. Dagslys: Baghuset rækker op til andelsboligforeningens 3. sal. og forringer dagslyskvaliteterne væsentlig i alle lejligheder fra stueetagen op til 3. sal, i Jægersborggade 24, 26 og 28. De fleste lejligheder er små 2 værelses lejligheder, hvis køkkener og soveværelser vender mod nord, mod baghusets blinde brandmur. Baghusets ca. 11 meter høje blinde bagmur ligger kun 2,6 meter fra foreningens bagtrapper, og kun 5,4 meter fra værelserne der vender mod gården. Køkkenvinduerne ligger med en afstand et sted ind imellem de to nævnte. Vi har lavet lysmålinger med en simpel app, luxmeter som hedder Galactica. Nedenstående billeder er målingerne fra værelset ud mod gården i nr 28 i hhv stueetagen, 3sal og 4 sal. 4. sal kigger henover baghuset, så derfor mener vi at dette vindue er helt upåvirket af bagmuren. Beboere i stueetagen har et minimalt indfald af dagslys i soveværelse og køkken, og er afhængige af kunstlys året rundt i disse rum. Forskellen på lysindfaldet fra stueetage til første sal er så stort at det kan ses med det blotte øje. For at give perspektiv til luxmålingerne kan det tilføjes at der Arbejdstilsynet kræver 500 lux ved ”Kontorarbejde, vedvarende læsning”. Gården: Baghuset kiler sig uheldigt ind i gårdrummet som i forvejen er meget lille. I forvejen ligger Anna Kirke trukket tilbage fra Bjelkes Allé, og fylder op i hvad der ellers kunne være gårdrum. Baghuset fylder så yderligere op i gården, og skaber med sin ca. 11 meter høje bagmur desuden en mørk fugtig skakt langs nr. 24, 26 og 28. Se nedenstående billede som viser baghusets bagside. Der kommer aldrig sol og belægningen er grøn og belagt med alger. Lydforhold: Baghuset forringer lydkvaliteterne i alle lejligheder. Lydene fra gården og fra lejlighederne reflekterer mellem de tætte mure, og ekkoer i hele ”skakten”. I situationer med åbne vinduer kan beboerne følge med i hinandens samtaler. Funktion: I lokalplanen beskrives 17A som ”værkstedsbygning”. I dag er der 3 erhverv der har adresse i 17A, og ingen af dem har karakter af ”værksted”. De aktuelle erhverv i baghuset har ingen tilknytning til gården og bidrager på ingen måde til gårdlivet, som er omringet af boliger. Værkstedsbygningen er ikke blevet bygget i slutningen af 1800-tallet, som de nævnte ”byhuse” i lokalplanens indledning, men kom først til i 1919, dvs. efter Anna Kirken (1914), og længe efter andelsforeningens bygninger, som er fra 1898. Så det var arbejderboligerne, i dag andelsboligforeninger, der kom først. Og hvis man ser på værkstedsbygningen med den generelle boligsituationen i København in mente, synes vi at man burde prioritere boligkvalitet og livskvalitet over baghutets “kulturarv” eller potentielle erhvervsinteresser. Den væsentlige forringelse af dagslyskvaliteten i boligerne mod Bjelkes Allé 17A, og mængden af dagslys i boliger er vigtig for livskvaliteten for de berørte beboere. Det betyder trivsel og tilfredshed med egen bolig, og må dermed også betyde at man ønsker at blive boende i byen og være med til at udvikle og drive den frem. Når man se på de nye boliger der bygges og den mængde af altaner der gives tilladelse til at blive sat op, springer det i øjnene at man ønsker at frede en bygning der i så høj grad strider mod alle de øvrige mål om kvalitet, lys og luft til alle som kommunen ellers præsenterer. Vi har ingen kendskab til hverken planer om nedrivning, ombygning eller nybygning af nogen art på 17A, men beboerne i AB Victoria vil uden tvivl få meget store glæde af en nedrivning, hvis det blev aktuelt på et tidspunkt. Derfor synes vi det er meget uhensigtsmæssig hvis 17A vil blive omfattet af lokalplanen. Vi foreslår at den tages ud. Vi støtter op om fredningen af de andre små byhuse. På vegne af bestyrelsen for AB Victoria, Jægersborggade 22-28    
Læs høringssvar fra Elsebeth Willum
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 29. september 2020
Svarnummer:
25
Vedhæftede filer: 3
By:
København N
Postnr.:
2200
Se venligst vedhæftede høringsvar og bilag fra Nørrebro Lokaludvalg.
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
24
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Vedr. forslag til lokalplan ”Bjelkes Allé” Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.   Museet er meget positiv overfor, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for byhusene langs Bjelkes Alle, værkstedsbygningen, Anna Kirke samt Dronning Louises Asyl.  Dog bør den bevarende lokalplan ud over at dække de mindre toetages beboelsesejendomme fra ca. 1880 også dække de femetages ejendomme fra ca. 1890, da disse to typer tilsammen beskriver områdets udviklingshistorie 1880 – 1915 på bedste vis. Det er med andre ord dele af et sammenhængende kulturmiljø.  Museet har tidligere sendt en grundigere kulturhistorisk beskrivelse af området, som her genfremsendes i forbindelse med den offentlige høring: Kulturhistorisk beskrivelse af området Bjelkes Allé Da der for de fleste ejendomme på Bjelkes Allé er tale om et sammenhængende kulturmiljø fra tiden 1880 - 1915, indgår alle ejendomme i beskrivelsen og bør ligeledes indgå i den bevarende lokalplan. Undtaget herfor er de nyeste ejendomme: Bjelkes Allé 23-35, 6-16 samt 22- 38. Før 1880 Efter at voldene omkring København blev opgivet i 1856 begyndte en hastig bebyggelse af Indre Nørrebro. Allerede tyve år senere begyndte man at bebygge ydre Nørrebro. Bjelkes Allé blev anlagt i slutningen af 1870erne, som en af de første gader mellem Assistens Kirkegård og nuværende Nørrebro Park. (Havremarkvej) på Havremarken. I området mellem Assistens Kirkegård og Nørrebroparken er gaderne lange og lige, idet de følger de tidligere marker. 1878 – 1890 Nogle af de første bygninger, der blev bygget på Bjelkes Allé, er numrene 13 og 15.  De blev bygget i 1878 som 2½ etages beboelsesbygninger. Der var 6 små lejligheder i hver, der bestod af 2 værelser og et køkken. Allerede i 1880 blev også nr. 17 bebygget med en tilsvarende ejendom. Alle tre bygherrer var håndværksmestre. I 1882 blev nr. 32 bygget – ligeledes 2 etager med små lejligheder. I 1882 blev desuden tre huse med større lejligheder bygget:  – Bjelkes Allé 42 er en 2 etages beboelsesejendom bestående af to tre-værelsers med køkken og pigkammer. Og på nr 44 og 46 blev to 1½ etages en-familie-huse bygget. Nr. 44 havde tre stuer og køkken i stueetagen og 4 værelser oven på. Og nr. 48 blev bygget tilsvarende. [en senere tilbygning fr 1920erne mod gaden] 1884 blev Bjelkes Allé 37 og 39 bebygget med mindre beboelsesejendomme af en tømrermester. Også i 1884 blev de to lidt højere (tre etager) beboelsesejendomme, nemlig Bjelkes Allé 41 bygget af samme tømrermester. Her var tale om tre-etages beboelsesbygning med store lejligheder: 4 store værelser med køkken og pigekammer.  I gården var stald og vognremise samt latrinbygning. Og Bjelkes Allé 43 opførte en snedkermester ligeledes en tre etages beboelsesbygning. Og en murermester opførte Bjelkes Allé 11 – en fire etages beboelsesejendom. Alle lejligheder bestod også her af to værelser med køkken. I 1884-1888 blev flere større etageejendomme bygget. Således blev Bjelkes Allé 2 opført af en bygmester. Den var med sine fire beboelsesetager den største på det tidspunkt. Den bestod lejligheder på to værelser med køkken – bortset fra hjørnelejlighederne, der havde tre værelser og køkken. I Bjelkes Allés første ti-år havde bygherrerne ikke entydigt øje for, at de byggede for arbejderbefolkningen. Det, der blev bygget, var en blanding af en villa, små beboelsesejendomme og lidt større – med lejligheder fra to – 6 værelser – dog med hovedvægt på de små to-værelsers. Alle havde lokum i gården. I 1888 blev børneasylet, Bjelkes Allé 45 opført. Den er tegnet af arkitekt Vilhelm Dahlerup. Opførslen af børneasylet skyldes formentlig, at de nyopførte lejlighedsbebyggelser på Bjelkes Allé og de nærliggende gader netop var blevet befolket med børnerige arbejderfamilier. 1890 – 1914 De beboelsesejendom, der efterfølgende blev bygget, var især bygget med øje for udlejning til arbejdere. Det var især fem-etages ejendomme med to værelser og køkken i hver lejlighed. Således blev Bjelkes Allé 1, 3 og 5 opført i 1895. Ejendommene var på fem beboelses-etager og hver lejlighed var på to værelser og et køkken. Det samme gælder formentlig også for Bjelkes Allé 7. Hjørneejendommen, Bjelkes Allé 50, 52 og 54 (til og med Stefansgade 37) blev opført 1898. Den bestod, som de andre, af fem etager til beboelse med de traditionelle to-værelses lejligheder med køkken.  I 1914 fik de wc i hver lejlighed – et såkaldt ’skabstoilet’. Den sidste af beboelsesejendommene der blev bygget i perioden, er Bjelkes Allé 9 og 9A. Den blev bygget 1903 for Schmidt og Carstens af arkitekterne Ludvigsen og Hansen. Nr. 9 en opgang med 3 værelser og køkken på hver etage. 9A en opgang med to værelser og køkken på hver etage. Denne periode slutter (som den forrige) med at det offentlige bygger en institution, man mente folk havde brug for på det tidspunkt. Hvor forrige periode sluttede med en børneinstitution, sluttede denne periode med byggeriet af Anna Kirke på Bjelkes Allé 19 og 21. Den blev bygget i 1914 og er tegnet af arkitekt P.V. Jensen Klint, som næsten samtidig tegnede Grundtvigskirken. 1972 -> Der kom til at gå lang tid før der blev bygget noget efter 1914. Først efter 1970 blev der igen bygget, efter at eksisterende klassiske beboelsesejendomme fra omkring 1900 bygninger blev nedrevet. Det gælder Bjelkes Allé 6 -16, 20-30, 34-38 og 23 – 35. Kulturhistorisk vurdering Alle de ovenfor beskrevne ejendomme eksisterer stadig, stort set uændrede, i Bjelkes Allé. Tilsammen fortæller de historien om udviklingen af det tidlige ydre Nørrebro med bebyggelser med især små lejligheder til arbejderfamilier. Startende med mindre ejendomme med små lejligheder – bygget af håndværksmestre og kort efter med større og højere egentlige udlejningsejendomme også med de klassiske små to-værelses lejligheder med køkken – og lokumsskure i gården. På flere af matriklerne blev der løbende bygget små værksteder og stalde i baggårdene og efterhånden fik lejlighederne installeret wc. Også børneasylet understreger denne historie om Nørrebros arbejderbefolkning. Midt i gaden er nogle nyere beboelsesbygninger fra 1972 - 2015. Naturligvis siger de en del om, hvordan man byggede på den tid, og kan derfor siges, at være en del af det samlede kulturmiljø. Men da de ikke er udtryk for noget stedsspecifikt – eller ligger i forlængelse af historien om bebyggelse af ydre Nørrebro - er det ikke vigtigt, at disse indgår i den bevarende lokalplan. Museet har følgende kommentarer i henhold til det arkæologiske ansvarsområde: Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf. museumslovens § 26). Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Pha Khem
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
23
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg bor på stue etagen på Jægersborggade 28. Vores soveværelse vindue har udsigten til baghuset Bjelkes Allé 17a. Vi ser bare en mur og får ikke lys ind i vores værelse. Jeg støtter bevarelsen af de små byhuse i Bjelkes Allé men ikke det der stå i baghuset Bjelkes Allé 17a
Læs høringssvar fra Pha Khem
Indsendt af:
Jason Nunn
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Beboer i AB Victoria
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg støtter generalt lokalplanforslaget om at bevare de gamle huser fra 1800-tallet på Bjælkes Allé. Jeg synes de giver meget til både gaden og området. Min mening gælder ikke for værkstedetsbygningen på Bjælkes Allé 17A som, for det meste, ikke har samme karakter som byhusene og er faktisk næsten ikke synlig fra gaden (især baghuset). Jeg henviser til vedhæftet pdf.
Læs høringssvar fra Jason Nunn
Indsendt af:
Nina Malinovski/Ludo Leroy
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
21
By:
København N
Postnr.:
2200
Forslag til Lokalplan, Bjelkes Allé. Vi er beboere i Jægersborggade 24, 2 sal. Vi synes, at det er en god ide med bevarelsen af de små byhuse i Bjelkes Allé. Den bydel vi bor i er meget tætbeboet og det er fint med lidt lys og luft og niveauforskelle. Men vi er meget generede af baghuset Bjelkes Allé 17 a. Huset ligger klos op ad vores køkken- og stuevinduer og det tager al lyset og muligheden for at kigge ud. Det eneste, vi kan se ud af 2 af lejlighedens 3 vinduer, er en mur, en brandvæg.  Dertil kommer at vi på den anden side af lejligheden (ud mod jægersborggade) heller ikke har det store udsyn eller lysindfald. Hvis baghuset Bjelkes Allé 17a så endda blev brugt til beboelse, så ville det måske være lettere at acceptere det, men det gør det ikke. Vi foreslår derfor generel bevaring af de små byhuse i Bjelkes Allé – med undtagelse af Bjelkes Allé 17a, som vi ikke synes bør omfattes af fredningen.   Nina Malinovski & Ludo Leroy  
Læs høringssvar fra Nina Malinovski/Ludo Leroy
Indsendt af:
Sofie Willems
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
20
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftet pdf.
Læs høringssvar fra Sofie Willems
Indsendt af:
Ulla Vincent Møller
Dato: 27. september 2020
Svarnummer:
19
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg støtter lovforslag om bevarelsen af byhusene på Bjelkes Allé. Det gør en kæmpe forskel for lys, æstetikken, trivsel og kunne se på dem er en daglig glæde og giver noget til livskvaliteten. Det gør at jeg kan ånde på fysisk og psykisk. Der er så få tilbage og derfor endnu mere vigtigt at bevare dem.
Læs høringssvar fra Ulla Vincent Møller
Indsendt af:
Kirsten Høyer-Nielsen
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
18
By:
KØBENHAVN N
Postnr.:
2200
Bevaring skal ske med flere begrundelse: 1) Vores byhistorie er synlig 2) Lysforholdene i gade og gård bevares 3) Nørrebros bebyggelsesgrad må ikke øges, da bydelen i forvejen er den tættest bebyggede bydel. Det er tidlige vedtaget i Bydelsplan i lokalrådet og skal respekteres af Trknisk forvaltning, hvilket der er mange eksempler på, at det ikke sker. Fx blev boligejendom Søllerødgade 15-19 tilladt opført, selv om der ikke tidligere har været en bygning. Reglen er at istandsættelse er fin, men ikke flere bygninger. 
Læs høringssvar fra Kirsten Høyer-Nielsen
Indsendt af:
Anne-Dorte Hesselholt
Dato: 17. september 2020
Svarnummer:
17
By:
Kbh. N
Postnr.:
2200
De gamle lave bygninger på Bjelkes Alle bør bevares. De skaber en unik historie for Nørrebro, giver indtryk af mere luft og lys i kvarteret og gør området mere attraktivt for rekreative formål, som blot at gå en tur. Jeg søger helt naturligt hen i dette område, når jeg cykler og går tur. Nørrebro er allerede alt for tæt befolket, der skal ikke bygges flere boliger i højden. Bevar istedet kvarterets historie, lys og luft med de lave bygninger.
Læs høringssvar fra Anne-Dorte Hesselholt
Indsendt af:
Sølva Falgren
Dato: 17. september 2020
Svarnummer:
16
By:
København
Postnr.:
2200
Selvfølgelig skal husene på Bjelkes Allè bevares, det er bygninger fra tidligere tid som er smukke og bevaringsværdige. Hvorfor i alverden skal alting bare rives ned, jeg syntes en blanding af forskellige byggestile klæder hinanden. På denne måde kan man også se et tidsbillede for hver sin byggestil.                     SÅ BEVAR DET DOG OG GLÆD JER SAMMEN MED OS I STEDET FOR.
Læs høringssvar fra Sølva Falgren
Indsendt af:
Rune Palm
Dato: 16. september 2020
Svarnummer:
15
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg ønsker byhusne bevaret, da de har arkitektonisk værdi og er med til at give vores by diversitet
Læs høringssvar fra Rune Palm
Indsendt af:
Nicola Nielsen
Dato: 16. september 2020
Svarnummer:
14
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg mener absolut se gamle byhuse på Bjælkes Alle er bevaringsværdige. De er smukke, historiske og unikke. 
Læs høringssvar fra Nicola Nielsen
Indsendt af:
Line Kusk
Dato: 16. september 2020
Svarnummer:
13
By:
København N
Postnr.:
2200
Lad os endelig bevare noget af den oprindelige bygningsmasse på Nørrebro - der er rigelig med nybyg både i området og København generelt. Lige det område er meget smukt og beveringsværdigt og har ikke brug for nye høje bygninger; tværtimod.
Læs høringssvar fra Line Kusk
Indsendt af:
Anja Ellen Grue
Dato: 2. september 2020
Svarnummer:
12
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg bor selv i området og støtter bevarelsen af Byhusene i Bjelkes Alle. Vi har ikke brug for flere høje betonbyggerier i en i forvejen presset bydel, med bilos og bilstøj fra Jagtvej. 
Læs høringssvar fra Anja Ellen Grue
Indsendt af:
Thomas Egeberg
Dato: 24. august 2020
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
1989
By:
København N
Postnr.:
2200
Som en af de få tilbage på Nørrebro der er vokset op i byen og langs med Stefansgade, ville jeg personligt blive meget trist ved tanken om endnu flere mennesker og endnu højere bygninger i en forvejen klemt bydel. Som det tættest befolkede område i hele Danmark, kan jeg ikke se logikken i at bygge endnu flere bygninger i vores område. Der er i forvejen kommet et tårn ved Nørrebro st. som endnu ikke er fyldt med mennesker, og priserne er fuldstændig vanvittige.  Hvis Københavns Kommune vil gøre noget godt for Nørrebro, så skulle de stoppe med at tillade yderligere bebyggelse. Der er så meget trængsel, der er så mange mennesker, der er så meget larm og forurening som man i stedet kunne tage sig af.  De lave bygninger på Bjelkes Allé er et fantastisk eksempel på hvordan byens arkitektur skal være alsidig, åben og være med til at skabe lys. Kikker man ned af Bjekles Allé og Husumgade på samme tidspunkt af døgnet, vil man opdage at der er meget mørkere på Husumgade end på Bjelkes Allé. Det er med til at gøre beboerne glade, mindske depression og øge livsglæden, som senere afspejler sig i initiativer i lokalområdet. Bevar de lave bygninger og bevar lyset i byen.
Læs høringssvar fra Thomas Egeberg
Indsendt af:
Anine Bundgård
Dato: 18. august 2020
Svarnummer:
10
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er stor tilhænger af lokalplansforslaget om at gøre byhusene på Bjelkes Allé bevaringsværdige. Husene er rigtigt fine, og tilfører en bestemt stemning og kulturarv til området.
Læs høringssvar fra Anine Bundgård
Indsendt af:
Københavns Stift
Dato: 10. august 2020
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1165
Vedlagt.
Læs høringssvar fra Københavns Stift
Indsendt af:
Monika Sørensen
Dato: 31. juli 2020
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 2
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg bor ud til matriklerne 1487 og 1527. På de to matrikler er der nu to lave bagbygninger som ikke er bevaringsværdige. Dvs. de vil kunne rives ned. Vil der så kunne bygges nyt der og i hvilken højde? Jeg er ikke interesseret i at miste den åbne udsigt jeg nu har ud til træer og netop de kønne gamle bygninger som i denne lokalplan fredes. Hvis der bygges højt der har jeg bare en mur at se ud på få meter fra mine vinduer.  Jeg kan ikke se der står noget om disse bygninger og hvad man vil kunne tillade sig at bygge der. Der står, at forhaverne skal friholdes til grønt og at der på udbebyggede arelaer ikke lan bygge, men der står så vidt jeg kan se ikke noget om baghaverne og de bagbygninger jeg nævner på disse to matrikelnumre. Hvis der bygges høje bagbygninger på disse arealer vil det jo også ændre hele bebyggelsens udseende. 
Læs høringssvar fra Monika Sørensen
Indsendt af:
Susanne Øyås
Dato: 26. juli 2020
Svarnummer:
7
By:
København N
Postnr.:
2200
At bo iblandt de gamle historiske huse på Bjelkes Allé er virkelig en daglig glæde. Jeg er som beboer i området stor tilhænger af den foreslåede lokalplan. 
Læs høringssvar fra Susanne Øyås
Indsendt af:
Jakob Seiger
Dato: 20. juli 2020
Svarnummer:
6
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg går ind for at byhusene på Bjelkes Allés bliver fastlæg som bevaringsværdige, idet de skaber en anderledes oplevelse og stemning omkring mit naboområde. Jeg benytter meget min gård i min ejendom, hvor vi har grønne områder med træer, sol og lege, og hvis man fjerner byhusene og bygger nye store ejendomme, så fjerner man både lyset og hyggen fra gården - hvilket jeg ville være meget ked af. Bevar de historiske byhuse og stemningen de giver til området omkring stefansgade.
Læs høringssvar fra Jakob Seiger
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 8. juli 2020
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 7. juli 2020
Svarnummer:
4
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 10049877 for "Bjelkes Allé". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk     
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Carl Erik Skjølstrup
Dato: 4. juli 2020
Svarnummer:
3
By:
Odense C
Postnr.:
5000
Tak for en spændende lokalplan. Det antages, at det at gøre træerne bevaringsværdige, også betyder, at de snarest og jævnligt beskæres, så området fremtræder friseret, og så træerne ikke skygger unødigt for de lejligheder, de vokser foran.
Læs høringssvar fra Carl Erik Skjølstrup
Indsendt af:
Elizabeth Wolff
Dato: 2. juli 2020
Svarnummer:
2
By:
København
Postnr.:
2200
Ja tak! Alle byhuse i Bjelkes Alle skal være bevaringsværdige.
Læs høringssvar fra Elizabeth Wolff
Indsendt af:
Britta Mogensen
Dato: 30. juni 2020
Svarnummer:
1
By:
København N
Postnr.:
2200
JA alle byhuse i Bjelkes Alle skal være bevaringsværdige !!
Læs høringssvar fra Britta Mogensen