Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023

Kultur- og Fritidspolitikken 2016-2019 udløber ved udgangen af 2019. Et forslag til ny politik for perioden 2020-2023 sendes nu i høring.

Høringsfrist:

1. september 2019
Indsendt af:
Marianne Spang Bech
Dato: 1. september 2019
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn
By:
København V.
Postnr.:
1550
1. september 2019 Høringssvar til ”Plan for Københavns Biblioteker 2019-2023” Københavns Kommune har sendt udkast til forslag til “Kultur- og Fritidspolitik 2019-2023” i offentlig høring. Miljøpunkt Indre By & Christianshavn har med stor interesse læst forslaget til ny politik og vil gerne byde ind med følgende input til planen: I en tid med offentlig fokus på klima, ressourcer, politik og internationale forhold er det vigtigt at holde fast i det lokale og nære, steder at mødes og muligheden for at kunne være aktiv, alene eller sammen med andre i byen. Ud over at leve, bo og arbejde i byen er vores muligheder for et aktivt fritidsliv vigtigt. Kommunens kommende politik afspejler efter Miljøpunktets vurdering et kommunalt ønske om at sikre flere muligheder for et aktivt fritidsliv for kommunens borgere, samt give det voksende antal personer som besøger hovedstaden muligheder for at deltage i byens aktiviteter. Det vil vi ii samarbejde med kommunen gerne medvirke til at understøtte, herunder medvirke til at give borgerne lettere og bedre adgang til naturen i byen og et større og mere varieret udvalg af aktiviteter. Som lokalt miljøcenter arbejder Miljøpunktet, sammen de øvrige miljøpunkter og lokaludvalg med at engagere lokale borgere og erhverv i det lokale miljøarbejde, herunder finde veje til et grønnere København. Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på det bydækkende projekt - NaTur i Byen - som handler om at få flere borgere til at kende og interessere sig for byens natur og aktiviteter, såvel for børn, som unge og voksne. Projektet dækker også Frederiksberg. Vi vil foreslå, at Københavns Kommune indtænker NaTur i Byen (www.naturibyen.com) som et aktuelt eksempel på et varieret kultur- og fritidstilbud, som allerede har mange borgere og besøgendes interesse. NaTur i Byen er skabt i partnerskab med en lang række fagfolk og har et netværk på godt 700 aktører, forskere og ildsjæle, hvoraf flere både kan og vil kunne bistå med at formidle byens natur og aktiviteter, sammen med de forskere, som er tilknyttet projektet, bl.a. Københavns Universitet. Hertil kommer markering af naturstier og spots, som kan sikre en enkel formidling af vejen til steder og aktiviteter rundt om i byen. Hjemmesiden viser allerede i dag vej til den kortlagte natur, fortalt gennem historier og billeder. Hjemmesiden og facebooksiden bruges også til at invitere til aktiviteter i og med naturen som omdrejningspunkt. Vi meget gerne, sammen med Kultur og Fritid, og på tværs af forvaltninger, arbejde for bedre digitalt formidling og gennem faste udstillinger og grønne ruter, vise vej til naturen – både den grønne og den blå natur. Biblioteker og kulturhuse kan danne ramme om temaaftner om biodiversitet, uplejet natur, workshops om facadeplanter i byen, pasning og hvad betyder natur i byen for borgeren, dyrene og byen. Bibliotekerne kan have et natur-hjørne, som samler den naturfaglige litteratur, skaber et rum, som giver børn, unge og voksne lyst til at blive, lære og efterfølgende tage ud og opleve naturen i byen. Miljøpunkterne holder allerede naturture. Kommunens parker og lokale, bemandede legepladser kan også lave lignende aktiviteter for børn. Miljøpunkt Indre By & Christianshavn uddyber gerne ovenstående og deltager også gerne i forvaltningens udviklingsarbejde, gerne med involvering af lokale borgere, erhverv og relevante organisationer. Med venlig hilsen Marianne Spang Bech Centerleder Miljøpunkt Indre By & Christianshavn Regnbuepladsen 7, st. tv. 1550 København V. T: 33932121
Læs høringssvar fra Marianne Spang Bech
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 1. september 2019
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedlagte høringssvar fra Valby Lokaludvalg godkendt på ordinært møde d. 13. august
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 30. august 2019
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Se Indre By Lokaludvalgs høringssvar i det vedhæftede pdf-dokument.
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 30. august 2019
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
Kbh. K
Postnr.:
1466
Se Christianshavns Lokaludvalgs høringssvar i det vedhæftede pdf-dokument.
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Kåre Emtoft
Dato: 30. august 2019
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
Aftenskolernes Samråd København
By:
København V
Postnr.:
1799
Aftenskolernes Samråd i København, der repræsenterer alle aftenskoler i Københavns Kommune, fremsætter hermed ønske om, at nedenstående afsnit vedrørende voksenundervisningen i København tilføjes i Kultur- og fritidspolitikken. I udkastet til Kultur- og fritidspolitikken nævens aftenskolerne kun én gang, hvilket slet ikke afspejler den aktivitet og mangfoldighed, der tilbydes gennem de mange aftenskoler i København. Ca.110.000 Københavnere benytter sig hvert år af tilbuddene i voksenundervisningen og området opnår et samlet kommunalt tilskud på omkring 50 mio. kr. Derfor bør voksenundervisningen også have en plads i Kultur- og fritidspolitikken, hvor det fremgår, at området er vigtigt for byens borgere og at politikkerne og forvaltningen prioriterer samarbejdet med aftenskolerne for at skabe bedre rammer og udviklingsmuligheder for voksenundervisningen i København. Derfor forslår vi følgende afsnit tilføjet i det foreliggende udkast til Kultur- og fritidspolitik for København: Voksenundervisningen – et frirum til læring Aftenskolerne er et vigtigt fritidstilbud for borgerne i København. Hvert år udbydes en mangfoldig vifte af kurser målrettet både voksne, børn og familier. Aftenskolernes aktiviteter bygger på mange års tradition for at levere voksenundervisning af høj kvalitet med overordnede mål som demokratiforståelse, aktivt medborgerskab og lærende fællesskaber. Voksenundervisningen skal være tilgængelig for alle, og kommunen samarbejder derfor med aftenskolerne om at sikre, at der i takt med udviklingen fremadrettet skabes attraktive tilbud for borgerne i Københavns Kommune. Mennesker i alle aldre har brug for frirum, hvor de kan dygtiggøre sig. I aftenskolen - der også har undervisning i dagtimerne - er der mulighed for at blive undervist i alt fra sprog og it, kreative fag og kogekunst til musik og motion, ligesom der hele året igennem udbydes en bred vifte af foredrag, ture og debatskabende arrangementer. I alt benytter ca. 110.000 borgere i København sig af de mange kursustilbud. Aftenskolerne er mere end voksenundervisning. En væsentlig del af oplevelsen ved at gå på aftenskole sammen med andre mennesker er, at deltage i sociale lærende fællesskaber, der skaber netværk og giver livsglæde. Det er for manges vedkommende i aftenskolen, de finder det frirum, der udover at udvide deres faglige kundskaber også giver et fællesskab med andre mennesker, hvilket modvirker ensomhed og isolation. Aftenskolerne har tilbud, der bringer generationerne samme for eksempel ”voksen/barn kurser”, hvor forældre eller bedsteforældre lave mad, oplever naturen eller går til gymnastik sammen med børn og børnebørn. Også nye kurser kun for børn ser dagens lys fx inden for musik, dans, skrivekunst eller programmering af computerspil. Aftenskolen er i stigende grad et mødested for alle aldersgrupper. Aftenskolen skal være et tilbud til alle Aftenskolernes ambition i København er at binde bånd mellem de enkelte københavnere og skabe sammenhængskraften, der er med til at definere byen København. Vores by er og skal være en by af nysgerrige og deltagende mennesker, der engagerer sig i hinanden. Derfor skal kultur- og fritidslivet også frem over arbejde for et mangfoldigt udbud af voksenundervisning og folkeoplysning. I samarbejde med voksenundervisningen og med de nyeste tanker på området, vil København arbejde på at udvide mulighederne for voksenundervisningen, så den i højere grad bliver let tilgængelig for alle uanset alder, personlig indkomst og social status.
Læs høringssvar fra Kåre Emtoft
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 30. august 2019
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Vest Lokaludvalg
By:
KBH S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. Kultur- og fritidspolitikken 2020-23 fra Amager Vest Lokaludvalg Amager Vest Lokaludvalg takker for inddragelsen i arbejdet med Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023. Lokaludvalg finder, at politikkens visioner er gode, men udvalget efterlyser konkrete tiltag, der vil opfylde visionerne. Københavns Kommune ligger desværre nr. 98 i DGis undersøgelse af antallet af idrætsfaciliteter i danske kommuner (State of the City, DGI 2018), og vi finder i Amager Vest Lokaludvalg ikke, at Kultur- og fritidspolitikken i sin nuværende form kan løfte den placering. Politikken lægger meget vægt på etablering af udendørs fritidsfaciliteter. Lokaludvalget savner mere vægt på de indendørs idræts- og motionsfaciliteter og fokus på forenings-baseret idræt, som styrker sammenhængskraften. Kultur- og fritidsområdets budget Politikken henvender sig til en by i vækst. Det betyder, at der kræves en væsentlig investering, hvis visionerne skal realiseres. Da budgettet på kultur- og fritidsområdet ikke automatisk bliver tilpasset befolkningsudviklingen og den socioøkonomiske udvikling, frygter lokaludvalget at, politikkens visioner blot er tomme ord. Den frygt forstærkes af de manglende konkrete mål og initiativer som kan virkeliggøre den beskrevne vision. Facilitetsløft til kultur- og fritidsfaciliteter Vi oplever, at der lokalt mangler idrætsfaciliteter til foreningslivet – især i de nye byområder, hvor ventelisterne er lange. Vi oplever også, at de fysiske rammer, der bliver stillet til rådighed for bevægelse, ofte ikke er enten tidssvarende eller er af for dårlig kvalitet (eksempelvis Ørestad Streethal). Det er problematisk, idet de fysiske rammer er afgørende for børns bevægelse. Lokaludvalget er enig med kultur- og fritidsforvaltningen i, at alle ressourcer – herunder også kulturfaciliteter - skal i spil i spil og bruges optimalt – eksisterende såvel som kommende. Lokaludvalget opfordrer derfor til at give Ørestad Streethal et facilitetsløft således at brugen af hallen udvides både idrætsmæssig og til socialt samvær og møder. (Se Bydelsplanen for Amager Vest 2017-2020, sid 37) En anden af Amager Vests kulturfaciliteter, der i dag ikke bruges optimalt, er Foreningshuset Sundholm 8. Sundholm 8 er hjemsted for omkring 80 frivillige foreninger i Amager Vest. 2. Sal er p.t. uudnyttet, og Amager Vest Lokaludvalg efterlyser midler til istandsættelse, så der kan skabes flere foreningspladser og mødelokaler og dermed mulighed for flere frivillige foreningers virke fra huset. Angående kommende faciliteter anbefaler udvalget, at faciliteternes funktionalitet prioriteres over det arkitektoniske udtryk. Udvalget ser flere eksempler på, at nybyggede idrætsfaciliteter ikke understøtter den faktiske brug – et eksempel fra Amager er Prismen, der ikke kan bruges til normale sportsgrene under sommeren pga. varmegener. Fokus på både børn og ældre Lokaludvalget finder det positivt, at kommunen vil arbejde på at sikre, at endnu flere børn får glæde af kulturtilbuddene. Børn og unge er en voksende målgruppe og mulighed for at udfolde sig og deltage i kulturelle oplevelser er en vigtig del af et godt børneliv. Den generelle tendens er desværre, at børn i Danmark bevæger sig mindre. Lokaludvalget mener, at det er vigtigt at få vendt den udvikling, og vil gerne bidrage til at finde løsninger. Lokaludvalget bidrager allerede gennem bydelspuljens støtte til aktiviteter. Vigtigheden af at have mulighed for at udfolde sig og deltage i kulturelle oplevelser, gør sig også gællende for en anden voksende målgruppe, nemlig de ældre. Lokaludvalget vil derfor gerne understrege vigtigheden af, at kommunen også har fokus på de ældres behov såvel som muligheder. Lokaludvalget savner en selvstændig vision for byens ældre borgere i politikken. Derudover undrer sig lokaludvalget over, at København nu siden juni 2019 har en ældrepolitik, men at den faktisk heller ikke siger meget om de kulturtilbud, der skal være til ældre. Konkurrerende interesser i byrummet Kulturpolitik 2020 -23 ser hen til at udnytte byrummet i højere grad. Men vi er bekymrede over om denne åbning faktisk lader alle de konkurrerende interesser i byrummet æde hinanden. Åbningen af byens parker kan spille negativt ind på den naturoplevelse med fred og ro som mange borgere har brug for i parkerne. Vi frygter også det kan skade dyreliv og biodiversitet i parkerne. Et eksempel på hvor det kunne bære hen ad, er forvaltningens eget forslag til at skaffe en ny festivalplads for byen. Man foreslår at anvende en af byens parker/idrætsanlæg hvilket inkluderer ophævelse af fredninger og suspension af idrætsaktiviteter mens festivaler afvikles. Det er ikke en udvidelse af kulturlivets muligheder, men en indskrænkning. Samarbejde med lokalområdet Lokaludvalget finder det positivt og lovende, at de politiske visioner skal realiseres i samarbejde og partnerskaber med borgere, foreninger, kultur- og fritidsaktører, forvaltninger, det offentlige og det private. Lokaludvalget vil gerne understrege vigtigheden af, at samarbejdet med lokaludvalg og andre interessenter i lokalområderne startes i god tid, så optimal brug af faciliteterne sikres. Hvis lokalområderne inddrages rettidigt, kan kultur- og fritidstilbuddene tilpasses bydelenes behov, så kvaliteten øges og økonomien anvendes mere bæredygtigt. Med venlig hilsen André Just Vedgren Formand for Amager Vest Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Anne Katrine Gjerløff
Dato: 30. august 2019
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Statens Naturhistoriske Museum
By:
Kbh K
Postnr.:
1350
Høringssvar til *Københavns Kultur- og fritidspolitik 2020-23' fra Formidling og Udstilling, Statens Naturhistoriske Museum
Læs høringssvar fra Anne Katrine Gjerløff
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 30. august 2019
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1758
Høringssvaret er vedhæftet
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 30. august 2019
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedlagte høringssvar er vedtaget af lokaludvalget den 29. august 2019
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 30. august 2019
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Se vedhæftede høringssvar vedtaget af Kgs. Enghave Lokaludvalg den 22. august
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 29. august 2019
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se venligst vedhæftede høringssvar godkendt af Vanløse Lokaludvalg i møde den 29. aug. 2019
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 29. august 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Dato: 29. august 2019
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Visionen for Kultur- og Fritidspolitik 2020-23 er ambitiøs og Brønshøj-Husum Lokaludvalg kan sagtens støtte op om den. Brønshøj-Husum Lokaludvalg er enig i visionen om: - Lige adgang for alle til kultur og fritidsfaciliteter. - Fokus på børn og unges udfoldelsesmuligheder. - Alle ressourcer skal i spil og bruges optimalt. - Ingen arealer må stå ubenyttede hen. - Faciliteter og tilbud skal opdateres i takt med befolkningsudviklingen. For at den vision kan realiseres, kræver det en koordineret og inkluderende indsats fra Københavns Kommune for at inddrage, samarbejde med og indgå partnerskaber med borgere, foreninger, kultur- og fri-tidsaktører, forvaltninger, det offentlige og private. Desuden kræver det, at der er politisk vilje til at prioritere kulturen og fritiden højere og tilpasse budgetrammen til kommunens befolkningsudvikling. Det er under al kritik, at det som på andre områder ikke sker automatisk. Kultur og fritid er afgørende for det gode liv i vores kommune. Som det nævnes i udkastet til Kultur- og Fritidspolitik 2020-23 synes 90% af københavnerne det. Fællesskaber og synergier Lokaludvalget er enige i, at for at udnytte mulighederne for at danne fællesskaber og udnytte synergier kræves en nytænkning og forstærkning i samarbejdet mellem kommunen og byens aktører. I Brønshøj-Husum Lokaludvalg har vi gennem tiden lykkedes med at etablere en del gode samarbejder og nøgleaktører i vores lokalområde, såsom EnergiCenter Voldparken, Brønshøj Vandtårn mv. Men vi har også mødt en træghed og en del modstand eller passivitet fra kommunens side i forhold til samarbejder og ambitioner, der ellers ville skabe nye gode rammer for fællesskaber og nye initiativer på både sociale, kulturelle og grønne dagsordener. Her har vi eksempel-vis i 7 år arbejdet for at etablere Naturbyen og dertilhørende aktiviteter på Vestvolden, som kunne være en motor for mange nye fælles-skaber i et udsat byområde. Vi kunne ønske os, at Københavns Kommune her ville være mere aktive og støttende i sådanne initiativer, hvor ildsjæle brænder hver dag. Faciliteter Brønshøj-Husum Lokaludvalg er enige i ambitionen om bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter. Brønshøj Husum rummer en række meget ringe udnyttede faciliteter: - Brønshøj Gamle Skole med omkringliggende store åbne arealer, - Brønshøj Vandtårn med enestående muligheder for at tilbyde københavnerne store oplevelser, - Vestvolden med historiske fæstningsanlæg og voldgrave med store muligheder for fysisk udfoldelse herunder tilmed sejlads, - Naturbyen, som dækker over et stort uudnyttet potentiale for arealerne omkring EnergiCenter Voldparken og - Københavns største friluftsscene, Bellahøj Friluftsscene, der det meste af året står ubrugt hen. Disse 5 faciliteter med deres områder har enestående muligheder for netop at kunne blive udviklet efter samtlige af de principper, der nævnes i udkastet. Her er masser af muligheder for at udvikle natur-, kultur- og idrætsfaciliteter og tilbyde attraktive kultur- og idrætsfaciliteter for børn og unge ikke mindst i de udsatte byområder. To af disse faciliteter ligger i og op til de udsatte områder, hvor også færrest er fysisk og kulturelt aktive i foreninger. Det vil være en ”smart” brug af pladser, de grønne områder, vandet og ubrugt bygningsarv. Hertil kan nævnes, at der også på skolerne og andre offentlige institutioner er et stort uudnyttet potentiale for at skabe flere aktiviteter. Brønshøj-Husum Lokaludvalg efterlyser, at der langt mere målrettet tages fat på et reelt samarbejde mellem Københavns Kommune og de mange frivillige ildsjæle og lokalområdets institutioner om en målrettet udvikling af og anvendelse af disse faciliteter. Idræt og bevægelse Brønshøj-Husum Lokaludvalg er enige i ambitionen om nødvendigheden af at inddrage bredt, så flest mulige københavnere bevæger sig. Og heri er vi selvfølgelig også enige om, at foreningerne skal sikres gode vilkår. Lokalt i Brønshøj-Husum er der ytret ønske om mulighed for at kunne ansætte en medarbejder i de større foreninger til at lave nye og bedre tiltag for at tiltrække flere lokale borgere (et ønske fra en fodboldklub). Der ydes en stor indsats i foreningerne, men der er så mange muligheder, der ikke kan sættes i spil på grund af manglende ressourcer. Der er derudover en stor utilfredshed med den blivende tendens til at projektgøre alting. Det er ikke holdbart. Det sker ofte, at det, der er blevet opbygget med projektet, falder fra hinanden, når man efter endt projektperiode blot nedlægger de mange korttidsprojekter. Der er behov for, at indsatser sikres igennem helhedsplaner, der rækker længere end alt for mange 1-3-årige projekter. Vi mister som lokalsamfund alt for mange opbyggede kompetencer og netværk på denne måde, og der bruges alt for mange administrative ressourcer på oprettelse og nedlæggelse af projekter. Resultatet er, at frivillige børn og unge dropper ud af de aktiviteter, der ellers havde som formål at få flere til at få lyst til at udfolde sig fysisk. Børn og unge Brønshøj-Husum Lokaludvalg finder det helt centralt, at vore børn og unge skal have glæde af kultur- og fritidstilbud, og at målet er, at alle børn har lige adgang til kultur- og fritidstilbud i løbet af deres barn-dom. Desværre må vi konstatere, at der langt fra er lige adgang for alle børn og unge til kultur- og fritidsaktiviteter. Det er en god idé at kortlægge børn og unges kultur- og idrætsvaner, som led i at få en bedre indsigt i, hvordan de givne systemer fungerer. Men det er også nødvendigt at lave en ordentlig kortlægning af de nuværende tilbud. Vi er lokalt meget skeptiske overfor den nuværende kortlægning f.eks. af musiktilbud til børn, hvor kriterierne for at indgå i kortlægningen er usynlige. Der er på denne måde medtaget ”tilbud”, som vi ikke genkender, og som derved forvansker statistikken. Det er også en af de lokale musikarrangørers oplevelse, at de svar, der er givet ved en rundspørge, er pustet gevaldigt op og decideret forkerte i den samlede kortlægning. På musiksiden er vi i Brønshøj-Husum meget underprioriterede og vores børn og unges muligheder for det brede musiktilbud er nærmest ikke-eksisterende. Kultur Brønshøj-Husum Lokaludvalg er meget enig i, at kulturen spiller en afgørende rolle for københavnernes dannelse, kreativitet og livskvalitet. Målet er at styrke kvalitet, kulturel mangfoldighed, inklusion og medborgerskab. Kultur- og fritidslivet skal være båret af kvalitet. Københavns Kommune skal som landets hovedstad altid gå efter det bedste og også nå det sublime. Kultur- og fritidslivet skal udfolde sig i arkitektonisk og naturmæssigt spændende rammer og med internationalt udsyn. Københavns kultur- og fritidsliv, skal kunne levere det nye og overraskende. Professionelle aktører inden for f.eks. musik, scenekunst, billedkunst, film, design og foto skal give unikke kunst- og kulturoplevelser. Dette skal være en inspiration og bidrage til et samlet løft i kvaliteten af kulturarrangementer. Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal dog understrege, at en særlig kvalitet ved det københavnske kultur- og idrætsliv må være en ambition om, at alle skal inddrages. Kulturen skal dyrkes på de forskellige niveauer fra vækstlag til professionelle, og den almindelige borger skal inddrages og deltage. Kulturen skal derfor helt rigtigt ud i byens rum – helt ud! Vi sidder i Brønshøj-Husum Lokaludvalg med en begrænset pulje til vores lokale iværksætteres og institutioners initiativer. Der er desværre ikke penge nok i puljen, og vi må give afslag på ellers gode ansøg-ninger. Vi oplever også en voldsomt stigende tendens med ansøg-ninger fra byens kommunale institutioner, som følge af de årlige effektiviseringskrav. Det er gode og relevante initiativer, som vi gerne støtter, men de har som konsekvens, at de borgerrettede midler til det frivillige arbejde dermed begrænses og som følge af det den kulturelle mangfoldighed. Venlig hilsen Hans S. Christensen Formand Kirsten Møller Formand for Kulturudvalget
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Indsendt af:
Ditte Katrine Engelstoftegård
Dato: 24. august 2019
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HappyHumans IVS
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra Ditte Katrine Engelstoftegård
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 23. august 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
By:
Østerbro
Postnr.:
2100
Høringssvar: Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 Østerbro Lokaludvalg takker for muligheden for at afgive høringssvar til Kultur- og Fritidspolitikken 2020 – 2023. Østerbro Lokaludvalg er enig i den overordnede ramme for politikken og i særdeleshed visionen om, at alle københavnere får adgang til gode rammer for et aktivt kultur- og fritidsliv. Østerbro Lokaludvalg ser gerne, at Kultur- og Fritidspolitikken i større grad forholder sig nærmere til den befolkningsmæssige ekspansion, som København er i færd med og hvordan det påvirker forholdene for kultur- og fritidslivet. Østerbro Lokaludvalg foreslår, at fritidsaktiviteterne i Svanemøllebugten, roklubberne, søspejderne, sejlklubberne, som benyttes af over 10.000 borgere, inddrages i kultur- og fritidspolitikken på lige fod med de øvrige sports- og fritidsaktiviteter i Københavns Kommune, da de kan bidrage positivt til at udbygge fritidsaktiviteterne for borgerne på Østerbro og i Nordhavnsområdet. I kraft af den øgede befolkningsvækst i Nordhavn må der nødvendigvis, såfremt københavnerne skal have adgang til gode rammer for et aktivt kultur- og fritidsliv, etableres flere kultur- og idrætsfaciliteter for ikke at lægge større pres på de eksisterende tilbud. Venlig hilsen Allan Marouf Formand Østerbro Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Kim Brynaa
Dato: 23. august 2019
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Kommunes Ungdomsskole
By:
København
Postnr.:
1310
Udtalelse fra bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole til udkastet til Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023
Læs høringssvar fra Kim Brynaa
Indsendt af:
Jens Albagaard
Dato: 5. august 2019
Svarnummer:
1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vision København skal være en storby med kant, hvor der er plads til det sublime, det skæve, det skøre, de store og de små begivenheder, den høje kvalitet i faciliteterne samt social inklusion. Visionen er, at der skal være aktiviteter i alle byens afkroge. Samtidig er det meningen, at faciliteter og aktivitetstilbud skal udvikles i takt med befolkningsudviklingen og de til enhver tid gældende tendenser. - Visionen viser, at man i København gerne vil favne bredt – meget bred endda. Det mest interessant og fremsynede er nok, at man vil arbejde for at udvikle både faciliteter og aktivitetstilbud i takt med, at der flytter flere og flere mennesker til København – og byen i øvrigt vokser af egen kraft. København er én af de kommuner i landet, der har færrest idrætsfaciliteter pr. indbygger, så det er dejligt at læse, at man nu vil gøre mere for at rette op på dette. Fællesskaber og synergier København skal mønstre et bredt samarbejde mellem københavnerne, aktørerne, forvaltningerne, private, fonde og developere. Nytænkende partnerskaber skal skabe mere synergi og merværdi. Dagsordenen skal sættes med bæredygtighed, integration, sundhed og en bedre udnyttelse af alle faciliteter både inde og ude. På grund af anlægsloftet, der sætter begrænsninger for etableringen af nye faciliteter, skal samarbejdet med andre og nye aktører styrkes yderligere. - Der er vist ingen tvivl om, at man som kommune, kan komme længere på literen, hvis man gør tingene sammen med andre. Enhver kommunal krone kan blive mere værd, hvis man har modet til at kaste sig ud i partnerskaber med helt nye aktører fra både den frivillige verden og det private erhvervsliv. Hafnia-Hallen i Valby er et ret godt eksempel på, hvordan man skaber nye fællesskaber og synergier ved at lade foreningerne drive en ellers kommunal idrætshal. Det skaber nye måder at tænke på, nye måder at udvikle aktiviteter og partnerskaber på. Faciliteter København ved godt, at de ikke har nok idrætsfaciliteter til de mange aktive borgere. Men de har et mål om at lade faciliteterne udvikle sig i takt med befolkningsudviklingen. De vil udfordre anlægsloftet med nytænkenede byggerier, samtænke med andre kommunale (og private) byggerier. Faciliteter skal kunne bruges til både events, festivaler, eliten, bredden, det sublime, det folkelige og det eksperimenterende. Også naturen og byens “mellemrum” skal tænkes ind som alternative faciliteter. - Når Københavns Kommune bliver hårdt ramt af anlægsloftet, så er det sjældent boligbyggerierne, der bliver prioriteret fra. Det er oftest de “bløde” byggerier inden for kultur- og fritidsområdet, der sorteres fra. Det skal i den grad udfordres, så hvis kommunen vil udfordre anlægsloftet ved at nytænke både kommende byggerier og partnerskaber, så er jeg sikker på, at mange københavnere vil klappe i hænderne. Jeg så på et tidspunkt en arkitekttegning af en idrætsfacilitet, der blev bygget i højden i stedet for i bredden. Der var fem etager fyldt med forskellige former for arenaer til fysisk udfoldelse. Hvis man kan bygge parkeringshuse i højden, så kan man også bygge en skatepark, med en streetbasketbane ovenpå, en kunstgræsbane ovenpå denne, tre padeltennisbaner ovenpå denne og så videre og så videre. Idræt og bevægelse København vil understøtte nye tendenser, bevægelsesformer og københavnernes ønsker. Foreningerne ses som en naturlig platform for udviklingen, mens events skal skabe blivende værdi for københavnerne. Der skal være bedre mulighed for at involvere sig både som deltager og frivillig – og borgere skal animeres til at tage medansvar i foreningslivet. Antallet af børn og unge – især piger – i foreningerne skal øges. Faciliteterne skal udnyttes bedre og de idrætssociale indsatser skal styrkes. - Selvom foreningerne skal være en naturlig platform for udviklingen i den københavnske idræt og bevægelse, så skal man som kommune ikke overse den styrke, der ligger i den enkelte københavners selvorganiserede motion. Det er i øvrigt også her, at “mellemrummene” i byen kan spille en stor rolle, da det ikke kræver stor plads at dyrke motion i en travl hverdag. Hvis man vil styrke den idrætssociale indsats, så sørg for at de mindre bemidlede får andre muligheder for at dyrke motion end dyre medlemskaber i private fitnesscentre. Sørg for at give mulighed for det i byens mellemrum. En særlig indsats for at få flere piger ind i foreningslivet er noget, der i forvejen er stor fokus på fra foreningerne selv om deres respektive paraplyorganisationer. Så her er der muligheder for en masse frugtbare partnerskaber. Børn og unge København vil styrke introduktionen og fastholdelsen i det aktive foreningsliv. Foreningerne skal have hjælp til at styrke deres rekrutteringsindsatser – og de skal have hjælp til at mindske det frafald, der sker når børnemedlemmerne bliver teenagere. - Det er dejligt at læse, at kommunen vil hjælpe foreninger med rekruttering og fastholdelse. Men jeg håber, at det skal ske som et led i at ville udvikle foreningerne – og ikke for at styrke kommunens statistik for foreningsmedlemmer og idrætsaktive. Specialforbund og paraplyorganisationer som DGI og DIF og tilbyder i forvejen en del hjælp til foreningerne om netop dette, så jeg håber også, at kommunen formår at arbejde tæt sammen med disse om hjælpen for at undgå ressourcespild. En særlig indsats for at mindske frafaldet inden teenagetiden vil dog være yderst velkomment, da alle parter indtil videre ikke har knækket koden for dette. Kultur København ønsker at styrke den kunstnerisk kvalitet, talentudviklingen og den kulturelle mangfoldighed. Kunsten og kulturen skal tættere på borgerne, den skal ud i byrummet. Kulturen skal styrkes via social inklusion og øget medborgerskab. - At få kulturen tættere på borgerne vil styrke dens forståelse og position hos den enkelte københavner. Ved at få både kunsten og kulturen ud i byrummet, gøres den mere synlig og dermed mere tilgængelig for borgerne. Øget synlighed kan medføre en øget lyst til at engagere sig i kunsten og kulturen, hvorved alle parter vinder. https://albagaard.dk/2019/08/05/en-kultur-og-fritidspolitik-med-bredt-udsyn/
Læs høringssvar fra Jens Albagaard