Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen

Høring om forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008

Høringsfrist:

5. maj 2017
Indsendt af:
Johann Dolmer
Dato: 4. april 2017
Svarnummer:
30
By:
København k
Postnr.:
1051
Jeg var deltagende på borgermøder den 15. marts hvor projektet blev gennemgået. Jeg stillede en række spørgsmål, især omhandlende det faktum at visse ejendomme er fredet, og det derfor undre mig at man ikke har taget kontakt til Kulturarvsstyrelsen i denne sag. Derudover undre det mig, at ud af de 3 spørgsmål jeg stillede har jeg kun fået svar på det ene. Helt konkret er ejendommen Nyhavn 57 og 57b fredet, og det kan ikke garanteres at opgravning, i forbindelse med opdeling af spildevandet, ikke vil kunne påføre ejendommen sætningsskader. Derfor bør Kulturarvsstyrelsen høres. Derudover bør det også nævnes at gårdens hældning mod Nyhavn gør, at vi aldrig har haft problemer med store vandmasser, som i sommeren 2011. Jeres argumentation, fra borgermødet den 15 marts, omkring den samfundsmæssige gevinst, vil være yderst begrænset i tilfældet for Nyhavn 57 og 57b. Dette skyldes at der er tale om 2 ejendomme med ialt 6 beboere hvor hældningen på matriklen gør at vi aldrig har haft problemer, selv ved 100års regn.
Læs høringssvar fra Johann Dolmer
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 4. april 2017
Svarnummer:
29
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
I Indre By Lokaludvalg har vi noteret os, at der skal etableres et magasineringsvolumen på ca. 40.000 m3 i Skt. Jørgens Sø og at der i 2017 er medfinansiering for 72,6 mio. kr. Vi beder om at få en orientering om status på Sankt Jørgens Sø-projektet. Lokaludvalget minder om, at vi i vores høringssvar af 30. august 2016 om Skybrudsprojektpakke 2018 skrev, at skybrudsprojektet for Sankt Jørgens Sø formentlig bliver et projekt, som i væsentlig grad vil ændre på søens karakter. Vi bad derfor om, at offentligheden inddrages. Lokaludvalget foreslog bl.a., at der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter for Indre By Lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg og en tilsvarende repræsentation for borgerne i den østlige del af Frederiksberg Kommune om dette projekt. Med venlig hilsen Bent Lohmann, formand
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Boligforeningen 3B
Dato: 4. april 2017
Svarnummer:
28
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Boligforeningen 3B
By:
København V
Postnr.:
1561
Læs høringssvar fra Boligforeningen 3B
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 4. april 2017
Svarnummer:
27
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1758
København Kommunes forslag (VEL17) om at bruge den sydlige Skt. Jørgens Sø som forsinkelsesbassin, således at regnvand fra et skybrud ikke alene vil blive forsinket, men at søen kan holde på 40.000 m3 regnvand ved at sænke vandstanden og således forhindre at mange kældre på bl.a. Vesterbro bliver oversvømmet – er en alletiders idé. Da den sydlige Skt. Jørgens Sø er den dybeste af de indre søer med en gennemsnitsdybde på 4,2 meter og maksimal dybde på 5,0 meter, burde det være muligt at sænke vandstanden, så søbredderne bliver større og der kan anlægges parker langs søen. Det vil kunne udgøre et rekreativt byrum, som burde kunne tåle oversvømmelser, så vandet kan tilbageholdes og mindske vandets hastighed, som er meget vigtigt, hvis bl.a. Vesterbro skal slippe for oversvømmede kældre. Der er desværre mange faktorer som skal falde i hak, før sådant et projekt kan gennemføres. For det første skal det ske i samarbejde med Frederiksberg Kommune, som kan gøre det besværligt og så har søen faktisk været fredet siden 1966. Der skal tages hensyn til vandkvalitet og vandmiljø. Der lever en del fisk i søen bl.a. aborrer, karper og gedder. Der er også vegetation på søbunden og sigtbarheden (sigtdybden) er blevet bedre bl.a. ved massiv opfiskning, men vil kunne påvirkes ved tilledning af regnvand. Koncentrationen af næringssalte er utrolig vigtig for vandkvaliteten. Ved en fejl blev en masse regnvand ledt til den nordlige Skt. Jørgens Sø i 2002 og det medførte at 40 kg fosfor blev ledt til den nordlige sø og det påvirkede søen ret negativt og det varede en del år før det blev bedre. Dette kunne gentages ved et skybrud, hvorfor det er vigtigt at få dette undersøgt grundigt før iværksættelse af en vandsænkning. Projektet skulle være sat i gang i 2017, men når man ser på BR’s stillingtagen til sky-brudsprojekterne, så ser det ud som om dette projekt ikke vil gå i gang foreløbigt. Derfor synes Lokaludvalget at politikerne i stedet skulle gå i gang med de andre skybrudsprojekter på Vesterbro, som kunne iværksættes med det samme og ikke skal afvente en masse undersøgelser og forhandlinger. Disse andre projekter på Vesterbro har lange udsigter og det er ikke i orden, når det eneste projekt der er sat penge af til (VEL17), som har stor betydning for Vesterbro formentlig ikke kommer i gang foreløbigt. Se billeder af oversvømmelserne i 2011 på Gasværksvej, som er det laveste sted på Vesterbro. Men der er, så vidt lokaludvalget kan se, ikke planer om foreløbigt at afhjælpe en gentagelse. Det er ikke i orden, at det ikke bliver afhjulpet før om mange år. Med venlig hilsen Thomas Warburg Formand for Vesterbro Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Frej Schmedes
Dato: 3. april 2017
Svarnummer:
26
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Fælleds Venner
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
Høringssvar til tillæg nr. 6 for Spildevandsplan 2008 Amager Fælleds Venner ser med bekymring på spildevandsplanen omkring og på Amager Fælled her specifikt 6.1.10 Amager Fælled Camping 6.5.12 Sundby Metrostation 6.7.3 Remiseparken Alle tre projekter vil potentielt påvirke habitatet for dyre og plantelivet der grænser op til eller direkte ligger på et naturbeskyttet fredet område. Det bør derfor undersøges i hvilken grad projektet vil påvirke det nuværende miljø. Der kan ikke ud fra projektbeskrivelsen ses om dette er blevet foretaget? Et projekt i denne størrelsesorden og dens miljøpåvirkninger af Amager Fælled bør miljøgodkendes og gerne med en uvildig miljøvurdering. Dette specielt i lyset af at området er beboet af bilag IV-arter beskyttet af EU’s naturbeskyttelsesdirektiv. Vi så gerne at man vurderede alternative muligheder der ikke vil påvirke miljøet på Amager Fælled i samme grad f.eks. ved at lægge rørføringen syd for Amager Fælled. Derved vil man forhåbentlig reducere miljøpåvirkningen af dette område og stadigvæk opfylde projektets målsætninger. Kommunen der har pligt til at håndhæve både EU-beskyttelsen og VVM screeningen. Er der en fyldestgørende VVM for disse planers indgriben i natur og miljøforhold? Håndhæves EUs naturbeskytelses direktiv, habitatdirektivet, ved planerne på Amager Fælled ? EUs Habitatdirektiv, gælder ikke kun for arterne på Amager Fælled, men i særdeleshed for naturtypen Strandeng, som Amager Fælled er klassifiseret som, bla. der hvor rør påtænkes at blive nedgravet, gennem AF udfor Sundby Metro st. Strandeng er omfattet af EUs habitatsdirektiv. Også selv om Danmark ikke har valgt at indmelde Amager Fælled som et "natura 2000 område". ”Habitatdirektivet: Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer) forpligter EU's medlemslande til at bevare udvalgte naturtyper og arter , der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. Beskyttede dyr og naturtyper. Habitatdirektivet omfatter mere end 200 naturtyper og 700 arter af planter og dyr. Af dem findes ca. 60 naturtyper og mere end 100 arter i Danmark. ” Danmark har altså inberettet naturtypen Strandeng til dette direktiv om naturbeskyttelse. "1330 Strandenge Naturtypen omfatter plantesamfund som jævnligt oversvømmes af havet, fx ved vinterstorme, samt tilsvarende vegetation af salttålende græsser og urter ved kysten selvom der ikke forekommer oversvømmelse. Naturtypen omfatter både den klassiske græssede salteng ved kysten, den ugræssede strandsump og vegetation på opskyllede tanglinier i strandenge. Naturtypen findes langs kyster, der er beskyttet mod væsentlig bølgepåvirkning og deraf følgende erosion. " http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/beskyttede-arter-og-naturtyper/ EU-direktivet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML Der står: Artikel 1 I dette direktiv forstås ved: a) bevaring: de foranstaltninger, der er nødvendige for at opretholde eller genoprette naturtyper og bestande af arter af vilde dyr og planter i en gunstig tilstand som defineret i henholdsvis litra e) og i) b) naturtyper: land- eller vandområder, som er kendetegnet ved særlige geografiske, abiotiske eller biotiske træk, uanset om de er helt eller delvis naturlige c) naturtyper af fællesskabsbetydning: de levesteder, der inden for det i artikel 2 nævnte område: i) er i fare for at forsvinde i deres naturlige udbredelsesområde, eller ii) har et begrænset naturligt udbredelsesområde, fordi de er gået tilbage, eller fordi de fra naturens hånd er begrænsede,.. Artikel 2 1. Formålet med dette direktiv er at bidrage til at sikre den biologiske diversitet ved at bevare naturtyperne samt de vilde dyr og planter inden for det af medlemsstaternes område i Europa, hvor Traktaten finder anvendelse. 2. De foranstaltninger, der træffes efter dette direktiv, tager sigte på at opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper samt vilde dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning. 3. De foranstaltninger, der træffes efter dette direktiv, tager hensyn til de økonomiske, sociale og kulturelle behov og til regionale og lokale særpræg. Bevaring af naturtyper og af levesteder for arter... Hvordan løfter Københavns kommune sit ansvar til at forvalte strandengen på Amager Fælled overfor EU-direktivet, ved disse bygge og anlægs planer? Amager Fælleds Venner mener ikke at disse planer kan realiseres i medhold til direktivet, eller med respekt for de rødlistede og gullistede arter på Amager Fælled, som også er EU-beskyttede.
Læs høringssvar fra Frej Schmedes
Indsendt af:
Peter Alving
Dato: 3. april 2017
Svarnummer:
25
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
1416
Hermed mit høringssvar vedr. Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen. Se venligst vedhæftede PDF-dokument. Med venlig hilsen Peter Alving
Læs høringssvar fra Peter Alving
Indsendt af:
Anders Morten Christoffersen
Dato: 3. april 2017
Svarnummer:
24
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Verdens Skove
By:
København K
Postnr.:
1456
Læs høringssvar fra Anders Morten Christoffersen
Indsendt af:
Louise Holst Hemmingsen
Dato: 3. april 2017
Svarnummer:
23
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening København
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
se vedhæftning
Læs høringssvar fra Louise Holst Hemmingsen
Indsendt af:
Nanna Uhrbrand
Dato: 3. april 2017
Svarnummer:
22
Virksomhed / Organisation :
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
By:
København K
Postnr.:
1300
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur skal gøre opmærksom på, at bygninger og have på matr. nr. 20æ Frederiksberg, Vodroffsvej 10, 1900 Frederiksberg C er fredet i henhold til bygningsfredningsloven, og at tillæg nr. 6 til spildevandsplan derfor skal justeres i forhold hertil, jf. også Frederiksberg Kommunes oplysninger i: 'Resumé. Konkretisering af skybrudsplan. Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro.' Frederiksbergs Kommunes fremstilling savner dog en tydelig oplysning om, at de nævnte bygninger og haven er fredet i henhold til bygningsfredningsloven samt en tilkendegivelse om, hvordan man vil sikre haven mod oversvømmelse i tilfælde af skybrud.'
Læs høringssvar fra Nanna Uhrbrand
Indsendt af:
Mogens Petersen
Dato: 3. april 2017
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Mogens Petersen
Indsendt af:
Bispebjerg Lokaludvalg
Dato: 3. april 2017
Svarnummer:
20
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg
Indsendt af:
Karin Mølck
Dato: 31. marts 2017
Svarnummer:
19
By:
Kbh. K.
Postnr.:
1051
På vegne Karin Mølck gør jeg opmærksom på, at den min klient tilhørende ejendom Nyhavn 57B er omfattet af fredning. Der ses ikke i projektet om spildevandsseparering at være taget stilling til mulige udfordringer i den forbindelse. Lars Behrend, adv.
Læs høringssvar fra Karin Mølck
Indsendt af:
Jens Tommerup
Dato: 31. marts 2017
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
Nyhavnsgruppen
By:
København K
Postnr.:
1253
Vedrørende pkt 6.7.4. Skt Annæområdet. Vi vil gerne påpege, at det er ærgerligt, at den sydlige del af Toldbodgade (Nyhavn-Skt. Annæ Plads)ikke er medtaget i projektet. Under skybruddet led denne del af Toldbodgade under, at overfladevandet fra Nyhavn (Toldbodgade -Kgs. Nytorv) blev ledt igennem Toldbodgade, da det pga. de forhøjede ikke kunne slippe ud i Nyhavns Kanal men i stedet blev ledt ned igennem Toldbodgade. Vi kan ikke se der er afsat midler til skybrudsikring af denne del af Toldbodgade, og vi vil derfor opfordre til 1.at denne gade også kommer til at indgå i planerne, så vand fra husenes tagrender i lighed med, hvad der sker i den øvrige del af området, ledes væk. 2. at der tages initiativ til, at overfladevandet fra ovennævnte del af Nyhavn ledes direkte ud i Nyhavn, så det ikke havner i Toldbodgade. Venlig hilsen Nyhavnsgruppen.
Læs høringssvar fra Jens Tommerup
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 30. marts 2017
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Kgs. Enghave Lokaludvalg
By:
København SV
Postnr.:
2450
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 24. marts 2017
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Vest Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 24. marts 2017
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Lisbeth Øhrgaard
Dato: 21. marts 2017
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Slots- og Kulturstyrelsen
By:
København V
Postnr.:
1553
Slots- og Kulturstyrelsen skal i forbindelse med projektet for Skt. Jørgens Sø gøre opmærksom på, at Vodroffsvej 10, Matrikel nr. 20 æ, Frederiksberg, er omfattet af en bygningsfredning i henhold til Bygningsfredningsloven. Fredningen omfatter både villaen, atelierbygningen og haven.
Læs høringssvar fra Lisbeth Øhrgaard
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 17. marts 2017
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 27. februar 2017
Svarnummer:
12
Virksomhed / Organisation :
Vanløse Lokaludvalg
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse Lokaludvalg takker for at blive hørt vedr. Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan. Lokaludvalget har ingen bemærkninger til forslaget. Med venlig hilsen Vanløse Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Steffen Rasmussen
Dato: 26. februar 2017
Svarnummer:
11
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
Punkt 6.5.12 Sundby Metrostation I skybrudsplanen for Sundby Metrostation vil man øge vandføringskapaciteten i kanalsystemerne på selve Amager Fælled. Kanalerne løber langs naturbeskyttet områder og områder med høj naturværdi En øget dræning kan skade de eksisterende leveforhold for dyr og planter hvoraf nogle er truede arter. Er der i denne forbindelse foretaget en VVM undersøgelse af projektet? Hvorfor ikke lede vandet fra Sundby Metrostation ned gennem den store kanal syd for Vejlands Allé i stedet?
Læs høringssvar fra Steffen Rasmussen
Indsendt af:
Frej Schmedes
Dato: 22. februar 2017
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
Heart & Bones Film
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen: Vi kan allerede konstantere at det dræn der ligger på Amager Fælled dræber fredede arter. Derfor vil et udvidet dræn uden tvivl foresage flere artsforringelser. Hvordan kan i sikre at dette ikke sker ? Vandet bør ledes udenom Amager Fælled i grøft / rør. Læs at dræning er årsagen i denne undersøgelse: "Denne rapport fra Biomedia viser resultaterne af en kortlægning af ynglende fugle, samt padder og krybdyr på Amager Fælled I 2013. Rapporten sammenligner resultatet med tidligere undersøgelser i samme område. Desuden gives der forslag til målsætninger for forvaltning og konkrete forvaltningstiltag. For fuglenes vedkommende er de væsentligste resultater: der er som nye arter for området fundet bilag IV-arterne Rørhøg og Rørdrum som ynglende ved Grønjordssøen. Ynglefugle tilknyttet enge som Engpiber, Dobbeltbekkasin og Bynkefugl, der tidligere ynglede i området syd for Grønjordssøen, er nu er helt forsvundet som ynglefugle formentlig på grund af dræning, tilgroning og tab af levestedsareal ved byudvikling. For paddernes vedkommende er de væsentligste resultater: bestandene af Grøn Frø, Spidssnudet Frø (bilag IV-art), Butsnudet Frø og Grønbroget Tudse er kraftigt decimeret eller helt forsvundet, formentlig som følge af tilgroning, indvandring af fisk, byudvikling, trafikdrab og dræning. Stor Vandsalamander er fundet som ny art i området og endda ynglende i en mindre bestand i vandhuller på engene syd for Grønjordssøen. For krybdyrenes vedkommende er de væsentligste resultater: alle de tidligere fundne arter Hugorm, Markfirben og Stålorm ikke er fundet og i hvert fald de to første højst sandsynligt helt forsvundet fra området som følge af byudvikling og tilgroning. Snog og Skovfirben findes endnu, men bestandene er gået kraftigt tilbage, formentlig som følge af tilgroning, byudvikling, og tilbagegang i fødeudbud." Når deres føde er drænet væk, forsvinder de også. http://www.avlu.dk/wp-content/2014/09/Fugleunders%C3%B8gelse-Amager-F%C3%A6lled-2013_4.pdf Strandengen på Amager Fælled er et sart og unikt habitat, der ikke tåler dræn men er hjemsted for mange rødlistede arter som kommunen er forpligtet til at beskytte.
Læs høringssvar fra Frej Schmedes
Indsendt af:
Helle Høstrup
Dato: 16. februar 2017
Svarnummer:
9
By:
København SV
Postnr.:
2450
Under punkt 6.5.12 kan man læse, at regnvandafledningen fra Sundby Metrostation ​vil blive ført ​gennem kanalsystemet på Amager Fælled. Det betyder i praksis en anlæggelse af en større regnvandsledning hen over den gamle strandeng og en omfattende udvidelse af de eksisterende grøfter på fælleden.​ ​ ​Har I ​ undersøgt konsekvenserne for naturen ved dette omfattende indgreb. Hvad er konsekvenserne for de fredede arter, for de rødlistede arter og for de EU-beskyttede padder? Vil indgrebet dræne beskyttede naturområder i den nordlige del af fælleden? ​Jeg foreslår, ​ at man leder skybrudsvandet uden om fælleden til den store kanal syd for Vejlands Allé.
Læs høringssvar fra Helle Høstrup
Indsendt af:
Lone Lauritzen
Dato: 16. februar 2017
Svarnummer:
8
By:
København S
Postnr.:
2300
I bedes venligst holde jer fra at ødelægge den gamle Strandeng på Amager Fælled. Der skal ikke drænes, ej heller skal dyr og planters levevilkår i området forringes. I forhold til punkt 6.5.12 Sundby Metrostation er det besynderligt, at man ønsker at fører regnvandsafledningen ind over Amager Fælled. Kan man ikke fører det i grøfterne langs fælleden eller over i kanalen på sydsiden af Vejlands Allé? Det er meget skadeligt for naturen på Amager Fælled, at man vil grave en større regnvandsledning tværs hen over et naturområde med mange truede arter og en meget sårbar strandengsvegetation. Har man foretaget en undersøgelse af, hvilke konsekvenser det har for den rødlistede brændeskærm, for de fredede orkidéer og for de internationalt beskyttede bilag IV-padder, der alle har store bestande på netop arealet over for Sundby Metrostation? Dem bedes I indgivet fald fremlægge. Og hvis ikke de er udført, bør det ske. Og har man undersøgt i hvilken grad en udvidelse af den centrale nord/sydgående grøft vil have for vandstanden på fælleden? Har man overvejet, at en sænkning af overfladevandet i området vil kræve en § 3-dispensation og en dispensation fra fredningen på de arealer, der bliver påvirket og som ikke er omfattet af Lov om Ørestad? Mvh Lone Lauritzen
Læs høringssvar fra Lone Lauritzen
Indsendt af:
Neel Edeling
Dato: 8. februar 2017
Svarnummer:
7
By:
København
Postnr.:
1722
Jeg forholder mig negativ til udnyttelse af Amager Fælled til beboelse og byggeri. Amager Fælled og dens unikke placering i midten af byen, skal fastholdes som åndehul for byens beboer. Derudover er det vigtigt at frede naturen til vores alle bedste. At bygge på området er kun til glæde for bygherren. Disse bygherre kan bruge områderne om byen istedet for derved at få København til at sprede sig ud i nabo-områderne.
Læs høringssvar fra Neel Edeling
Indsendt af:
Christian Rosengaard
Dato: 8. februar 2017
Svarnummer:
6
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1904
Til Punkt 6.5.12: Regnvansafledning fra Sundby Metrostation gennem kanalsystemet på Amager Fælled: Er det undersøgt, hvilken effekt dræningen har på bevarelsen af padderne i området, som udtørrer på varme somre, når vandet også drænes fra området på fælleden? Der er jo mange udryddelsestruede arter, som let kan blive udryddet ved et sådan kæmpe indgreb på naturen, hvis ALLE forhold og muligheder ikke er undersøgt! Der er så mange veje og grøfter i området UDEN for fælleden, som må kunne benyttes og opgraderes til bortledning fra forpladsen ved Sundby Metrostation, hvis det er dét isoleret problem, så fokusér på det. Overvej nu venligst alle muligheder, og tag ikke bare de letteste løsninger... Vi har en unik natur lige DÉR på fælleden, som vi alle skal passe på! Vh Christian
Læs høringssvar fra Christian Rosengaard
Indsendt af:
Frej Schmedes
Dato: 7. februar 2017
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Heart & Bones Film
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
Punkt 6.5.12: regnvandafledningen fra Sundby Metrostation gennem kanalsystemet på Amager Fælled. Vil i praksis betyde anlæggelse af en større regnvandsledning hen over oprindelig natur med rødlistede arter og fredede padder: Strandengen på Amager Fælled, og en omfattende udvidelse af de eksisterende grøfter på fælleden, opgrænsende til freddet vådområde og natur. Er der foretaget en miljøundersøgelse for hvad denne rør og grøft-udvidelse vil betyde, for arterne og for området som biotop, når der udvides rør langs skeldet til den fredede del af Amager Fælled ? Er det lovligt ikke at lave en miljøundersøgelse af indgrebet ? Hvad er konsekvenserne for de fredede arter, for de rødlistede arter og for de EU-beskyttede padder og for hele habitatet på det fredede område og på strandengen der har den største naturrigdom på sjældne arter ? Vil indgrebet dræne højere liggende og beskyttede naturområder i den nordlige del af Fælleden? Jeg foreslå, at man leder skybrudsvandet uden om fælleden til den store kanal syd for Vejlands Allé. En drænet byggegrund giver bedre pris til By & Havn, og der ved kommunen / en drænet strandeng gør at padderne udtører på varme somre. Penge vs Natur -enda fredet natur. På de udrydningstruede arters og byens vilde åndehuls vegne Frej Schmedes -en af Amager Fælleds tusinde venner
Læs høringssvar fra Frej Schmedes
Indsendt af:
Jan Ove Østergaard
Dato: 7. februar 2017
Svarnummer:
4
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
I kan ganske enkelt ikke tillade jer at ødelægge den sidste stum af oprindelig natur i hele dette område på den måde! Venligst læg denne afledning af vand langs med område på allerede asfalt belagt vej og før det langs de kanaler der allerede eksistere i området langt med Bella Center. Hvor svært kan det være???
Læs høringssvar fra Jan Ove Østergaard
Indsendt af:
Helen Majew
Dato: 7. februar 2017
Svarnummer:
3
By:
København
Postnr.:
2300
Under punkt 6.5.12 kan man læse, at regnvandafledningen fra Sundby Metrostation ​vil blive ført ​gennem kanalsystemet på Amager Fælled. Det betyder i praksis en anlæggelse af en større regnvandsledning hen over den gamle strandeng og en omfattende udvidelse af de eksisterende grøfter på fælleden.​ ​ ​Har I ​ undersøgt konsekvenserne for naturen ved dette omfattende indgreb. Hvad er konsekvenserne for de fredede arter, for de rødlistede arter og for de EU-beskyttede padder? Vil indgrebet dræne beskyttede naturområder i den nordlige del af fælleden? ​Jeg foreslår, ​ at man leder skybrudsvandet uden om fælleden til den store kanal syd for Vejlands Allé. Venlig hilsen fra Helen Majew
Læs høringssvar fra Helen Majew
Indsendt af:
Nikolaj Hedegaard
Dato: 7. februar 2017
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
I forhold til punkt 6.5.12 Sundby Metrostation undrer det mig meget, at man ønsker at fører regnvandsafledningen ind over Amager Fælled. Kan man ikke fører det i grøfterne langs fælleden eller over i kanalen på sydsiden af Vejlands Allé? Det er meget skadeligt for naturen på Amager Fælled, at man vil grave en større regnvandsledning tværs hen over et naturområde med mange truede arter og en meget sårbar strandengsvegetation. Har man foretaget en undersøgelse af, hvilke konsekvenser det har for den rødlistede brændeskærm, for de fredede orkidéer og for de internationalt beskyttede bilag IV-padder, der alle har store bestande på netop arealet over for Sundby Metrostation? Og har man undersøgt i hvilken grad en udvidelse af den centrale nord/sydgående grøft vil have for vandstanden på fælleden? Har man overvejet, at en sænkning af overfladevandet i området vil kræve en § 3-dispensation og en dispensation fra fredningen på de arealer, der bliver påvirket og som ikke er omfattet af Lov om Ørestad?
Læs høringssvar fra Nikolaj Hedegaard
Indsendt af:
Anders Fosgerau
Dato: 7. februar 2017
Svarnummer:
1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Formuleringen side 78 nederst vedrørende Folehaven i forhold til Skt Anne plads forundrer.
Læs høringssvar fra Anders Fosgerau