Omlægning af Børnecenter København (BCK)

Høringsfrist:

3. februar 2017
Indsendt af:
Signe Hagel Andersen
Dato: 3. februar 2017
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1360
Læs høringssvar fra Signe Hagel Andersen
Indsendt af:
Steen Stavngaard
Dato: 3. februar 2017
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
LEV København
By:
Valby
Postnr.:
2500
LEV Københavns høringssvar vedr. omlægning af Børnecenter København (BCK). Vi har interesseret set på forslaget til omlægning af supportstrukturen til dagtilbud og skoler i BCK regi. Vi har i LEV følgende bemærkninger til det fremsendte forslag: ➢ Elever, der går på specialskoler, der tilbyder vidtgående specialundervisning har i høj grad brug for de faglige kompetencer, der i dag tilbydes via BCK ➢ Mange elever i vores målgruppe er dybt afhængige af sammenhængende fysio - og ergoterapi for at være klar til at modtage læring og for generelt at trives ➢ Vi oplever også at forældres efterspørgsel på ydelserne fra BCK er stor ➢ Det virker som om man i forslaget har overset at BCK i høj grad i dag også betjener Uddannelsescenter UiU, og det matcher dårligt med at man har skrevet, at der ikke må være support og kvalitetsskab i forbindelse med opgaveflytningen. UiU har en 10 klasse på skolen, hvor de fleste/alle elever er under 18 år. ➢ Vi savner også et præcisering af, hvordan man konkret vil sikre, at den tværgående videndeling og kompetenceudvikling styrkes i forslaget ➢ Afslutningsvis håber vi, at de vidtgående specialinstitutioner og Uddannelsescenter UiU i hvert fald bibeholder den nuværende tildeling i support og betjening Med venlig hilsen Danielle Pröschold (formand LEV København) Steen Stavngaard (LEV København og Handicaprådet)
Læs høringssvar fra Steen Stavngaard
Indsendt af:
jan Hoby
Dato: 3. februar 2017
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger)
By:
København
Postnr.:
2100
Høringssvar om ´Omlægning af Børnecenter København LFS er enig i BUF (Børne- og ungdomforvaltningen) indstilling og forslag til omlægning Børnecenter København (BCK). Omlægningen vil efter LFS’s opfattelse både styrke den tværfaglige support og udviklingen af en helhedsorienteret støtte til børnene i deres nærmiljø. LFS er overbevist om at omlægningen vil styrke specialområdets kompetencer og faglighed. LFS oplever som nævnt i høringmaterialet, efterspørgsel efter BCK’s kompetencer i den daglige opgaveløsning fra såvel forældre som medarbejdere. Derfor er det LFS's anbefaling at Børne- og ungdomsudvalget vedtager det af BUF fremlagte forslag til omlægning af Børnecenter København. Med venlig hilsen Jan Hoby, næstformand i LFS
Læs høringssvar fra jan Hoby
Indsendt af:
Jan Trojaborg
Dato: 2. februar 2017
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Lærerforening
By:
Frederiksberg
Postnr.:
1809 C
Læs høringssvar fra Jan Trojaborg
Indsendt af:
Maja Broløs
Dato: 2. februar 2017
Svarnummer:
8
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Brønshøj 2/2 2017 Høringssvar vedr. omlægning af Børnecenter København (sags-nr. 2016-0046528) Vi vil som forældre til et handicappet barn og dermed brugere af Børnecenter København benytte muligheden for at afgive høringssvar vedrørende forslag til omlægning af Børnecenter København (BCK). I den forbindelse vil vi som familie gerne gøre opmærksomme på, hvad BCK som samlet enhed har betydet for os: Vi har en søn på 6 år, der er diagnosticeret med Infantil Autisme i 2014. Vi blev tilkoblet BCK på egen opfordring et halvt år før hans diagnose. Da vi blev tilknyttet BCK oplevede vi for første gang i lang tid en professionel og solid, ekspertise, hurtige arbejdsgange og en uvurderlig og ærlig støtte til en familie, der havde brug for handlekraftighed, støtte og specialviden. Noget af det bedste, der er sket for os som pårørende til et handicappet barn, er at være tilknyttet BCK. Personalet, som er tilknyttet os (Oralteamet, Talepædagog, Psykolog, Hjemmetræningskoordinator) opleves som specialister med mange års erfaring, der handler hurtigt og kompetent. De har hjulet os med at være en professionel familie, der altid har et bagland i det offentlige, hvis vi har behov for sparring og råd omkring hvordan vi sikrer det bedst mulige miljø for vores sarte søn. Den samlede enhed har givet personalet den tværfaglige sparring, som de har brug for, når man skal vejlede pårørende med børn med flere forskellige komplekse problematikker. Den viden, der er samlet i BCK, betyder, at vi som forældre har fået adgang til en kerne af specialister, der har mulighed for at opbygge og udvikle specialviden og dermed hjælpe os på en helt anden - og afgørende måde. Der er ingen tvivl om, at Børnecenter København er den lim, der klistrer vores søns - og vores hverdag sammen. Samarbejdet mellem institution, handicapcenter København, pædagoger, psykologer mv. er altafgørende for en samlet indsats omkring denne målgruppe af børn og der er i den grad behov for denne specialviden og års erfaring som personalet har. Forældrekurserne, som BCK afholder, har været afgørende for os. Vi fik et trygt rum som nye forældre i situationen og vi fik endda et netværk med andre forældre, der stod i samme situation. Nu to år efter, samles 5 familier stadig til voksenaftaler og legeaftaler med vores børn hver måned. BCK gav os dette. Og vi er mere end taknemmelige - vi har nu andre familier, som vi kan identificere os med og det bevirker, at vi føler vi har et sted, hvor vi passer ind som familie. Vi har altid set os som heldige at bo i Københavns kommune som udsat familie - i høj grad grundet BCKs professionalisme, specialister og den sammenhæng det giver mellem de mange led, der skal tale sammen, når man har et barn med autisme. Vi håber, at omlægningen af BCK tager udgangspunkt i et samlet system, der værner om de fantastiske kompetencer medarbejderne rummer - for de hjælper os. De hjælper vores børn. De bedste hilsner Pårørende og brugere af BCK Lars og Maja Broløs
Læs høringssvar fra Maja Broløs
Indsendt af:
Tine Nielsen
Dato: 1. februar 2017
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danske Fysioterapeuter, region hovedstaden
By:
Kbh K
Postnr.:
1130
se vedlagte pdf.
Læs høringssvar fra Tine Nielsen
Indsendt af:
Åse Munk Mortensen
Dato: 1. februar 2017
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ergoterapeutforeningen
By:
København K
Postnr.:
1358
Ergoterapeutforeningens høringssvar vedr. Omlægning af Børnecenter København. Sag nr. 2016-0046528. Det er positivt, at Københavns kommune har iværksat en høring af forslag til omlægning. Vi skal bidrage med vores vinkel på den foreslåede omlægning. Børn i København, der har særlige behov, fortjener en meget bedre, mere koordineret og helhedsorienteret indsats. Målet om at supportopgaven ”også omfatter barnets omgivelser og de relationer barnet indgår i” er vi, som ergoterapeuter, meget enige i. Vi er også enige i at udviklingen nødvendiggør, at kompetencer og erfaringer fra specialområdet kommer mere i spil i almenmiljøet i dagtilbud og skoler. Det burde være sket for længe siden. Men det vil kræve at der ansættes flere end de nuværende 12 ergoterapeuter. Vi kan desværre ikke se, ja vi er faktisk meget uenige i, at den foreslåede omlægning vil sikre eller bidrage til at disse mål indfries. Vi mener ikke: - At de beskrevne fysiske og organisatoriske rokader er løsningen på de udfordringer som kommunen har. De ressourcer og kompetencer der ønskes i spil til nye områder og anderledes indsatser bør beskrives mere konkret, samt hvordan de tilbageværende ressourcer skal løse nuværende opgaver på specialområdet og i den ambulante børneterapi. - At nedlæggelse af faglige ledelse medfører bedre sammenhængende løsninger. Kommunen får ikke tilstrækkelig ressourceoptimering, når der på lederniveau ikke er tilstrækkeligt kendskab til professionsfagligheden. - At udflytningen af ergoterapeuter og fysioterapeuter til solostillinger i sig selv bidrager til et øget fokus på barnets omgivelser og relationer. Der kan opstå urealistiske forventninger og et urimeligt opgavepres på den enkelte ergoterapeut eller fysioterapeut. Vi frygter, at solostillinger vil blive svingdørsstillinger, hvor det faglige niveau kan blive svækket. Vi frygter ligeledes at de decentraliserede terapeuter i for høj grad vil indgå i praktiske funktioner, som vi ser andre steder, hvor ergoterapeuter er solister i andres faglige miljøer. Det er godt, at så stor en del af Børnecentrets ergoterapeuter og fysioterapeuter forbliver samlet. Dette er også en nødvendighed. Der er ikke noget i den nuværende organisering, der hindrer at almenområdet også tilgodeses, men dette forudsætter investering i mange flere ergoterapeuter og fysioterapeuter. Det er også det vi kan læse mellem linjerne i afsnittet: - (Her burde stå et afsnit, se vedhæftningen) - - Kilde: Sag nr. 2016-0046528 Bilag 1 side 3 - En decentral opgavevaretagelse forudsætter, at der er tale om flere monofagligt erfarne og selvstændige ergoterapeuter og fysioterapeuter, der har mulighed for tæt monofaglig og tværfaglig vidensdeling. Ergoterapeuter og fysioterapeuter er tæt forbundne i deres sundhedsfaglige indsats på børneområdet bl.a. med op-gavemæssige overlap i forhold til børns motoriske udvikling. Det er i forhold til den fremtidige organisering vigtigt at fremhæve, at der er tale om to forskellige professioner med egne metoder og redskaber. Ergoterapeuten fokuserer på bar-nets brug af sanser, samspillet mellem de kognitive, sensoriske og motoriske funktioner, oralmotoriske udfordringer i forhold til spisning og sprogudvikling, barnets hverdagsaktiviteter og struktur i dagligdagen, vaner, interesser og til-gængelighed, hvor fysioterapeuter har deres primære fokus på krop og bevægelse. De bedste resultater opnås ved at skabe medarbejdernes ejerskab til forandringsprocesserne og at ændre kurs, når dette er betinget af faglig fornuft. Der-for håber vi, at Børne- og Ungdomsudvalget afviser ”Omlægningen af Børnecenter København”. Vi foreslår, at Børne- og Ungdomsforvaltningen med udgangspunkt i ambitionerne om en gensidig berigelse mellem almen området og specialområdet inviterer ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Børnecenter København og fra andre fagligt visionære miljøer i f.eks. Næstved, Rødovre og Gentofte kommuner med ind i en konkret og faglig velfunderet målformulerende proces. Vi vil gerne bidrage til udvikling af nye samarbejdsformer og nye helhedsløsninger, hvor også vores medlemmer kan indgå i nye relationer med byens børn, de-res familier og deres omgivelser, herunder andre fagprofessionelle. Vi ser frem til og bidrager gerne yderligere i sagens videre forløb og vil meget gerne have foretræde for udvalget om morgenen den 15.marts, når sagen er på dagsordenen. Med venlig hilsen Åse Munk Mortensen Regionsformand Ergoterapeutforeningen, Region Øst
Læs høringssvar fra Åse Munk Mortensen
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 27. januar 2017
Svarnummer:
5
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse Lokaludvalg takker for at blive hørt. Lokaludvalget vil overlade bemærkninger til fagpersoner på området til at vurdere om omlægningen er hensigtsmæssig, idet lokaludvalget ikke besidder særlig viden eller holdning til de kommunale tilbud til børn med særlige behov.
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Fysio- og ergoterapeuter i Børnecenter København
Dato: 26. januar 2017
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Børnecenter København, BUF
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Fysio- og ergoterapeuter i Børnecenter København
Indsendt af:
Handicaprådet i KK
Dato: 25. januar 2017
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Handicaprådet i KK
By:
København
Postnr.:
1592
Se venligst vedhæftede bilag for Handicaprådets høringssvar.
Læs høringssvar fra Handicaprådet i KK
Indsendt af:
Ebba Henker
Dato: 11. januar 2017
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Dansk Psykolog Forening
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar fra Dansk Psykolog Forening og Psykologerne i Børnecenter København
Læs høringssvar fra Ebba Henker
Indsendt af:
Susanne Rørby Bardrum
Dato: 4. januar 2017
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Øresundsskolen
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Den 20.12.2016 Sagsnr. 2016-0046528 Høringssvar vedr. omlægning af Børnecenter København (BCK) Vedhæftet fremsendes høringssvar som bilag. Mvh Susanne Rørby Bardrum
Læs høringssvar fra Susanne Rørby Bardrum