Handleplan for Diabetes 2016-2019

Københavnerne skal kunne leve et liv med høj livskvalitet og lige muligheder for et godt og langt liv. Det gælder også københavnere, der har diabetes eller er i risiko for at få det. Der er derfor lavet en Handleplan for Diabetes, som vi gerne vil høre din mening om.

Høringsfrist:

8. juni 2016
Indsendt af:
Jan Malinowski
Dato: 8. juni 2016
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Jan Malinowski
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 6. juni 2016
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Helle Hansen
Dato: 6. juni 2016
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
www.it-takes.one
By:
København K
Postnr.:
1123
Tak for muligheden for at kommentere udkastet - se venligst vedhæftede svar.
Læs høringssvar fra Helle Hansen
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 6. juni 2016
Svarnummer:
9
By:
Købehavn
Postnr.:
2500
Valby Lokaludvalgs høringssvar vedrørende Handleplan for Diabetes 2016 - 2019 Valby Lokaludvalgs Et Helt Liv-udvalg har behandlet den fremsendte høring om ’Handleplan for Diabetes 2016 – 2019’. Da høringsfristen ligger før lokaludvalgets næste møde fremsendes høringssvaret med forbehold for lokaludvalget efterfølgende godkendelse. Valby Lokaludvalg finder, at Københavns Kommune med Diabetesplan 2016 – 2019 lægger sig helt i front når det gælder indsatsen i forbindelse med forebyggelse og behandling af diabetes. Lokaludvalget bemærker derudover følgende: • Det fremgår ikke tydeligt af høringsmaterialet, hvilke konkrete mål man har sat sig i forhold til forebyggelse og nedbringelse af antallet af diabetikere, følgesygdomme med videre. Er målsætningen for eksempel, at andelen af kortuddannede borgere udenfor arbejdsmarkedet med etnisk minoritetsbaggrund, der har diabetes, skal nedbringes fra 18,5 % til de 9 % der gælder for den sammenlignelige gruppe af borgere med etnisk dansk baggrund, eller skal den samlede andel bringes endnu længere ned? Man kunne derfor ønske sig nogle konkrete målsætninger, der kan evalueres efter en årrække. Ikke desto mindre er det vigtigt, at der bliver sat de fornødne ressourcer af til en helhedsindsats, så man rent faktisk kan følge indsatsen til dørs og sikre, at man når alle de udstukne mål. • Det er alarmerende at uligheden i hvilke borgere i København, der udvikler diabetes er så stor. Helt generelt er det derfor særdeles vigtigt med et stærkt fokus på en forebyggende, tidlig og opsøgende indsats ift. børn og unge, socialt udsatte, socialt udsatte børn og unge, psykisk syge og borgere med etnisk minoritetsbaggrund m.fl. Derfor er det også vigtigt, at alle grupper bliver mødt af sundhedssystemet på en måde, som sikrer, at de får og forstår den information de modtager, og tillige får et eller flere sæt redskaber, som gør det muligt for dem at handle efterfølgende. Det er, i den sammenhæng, ikke blot brug for at begrænse lægelatin i mødet med borgeren, men også at prøve andre omsorgsrelaterede metoder, for eksempel at ringe til vedkommende og spørge hvorfor han/hun ikke kom og handle derefter. Tilsvarende må man også fysisk, møde borgeren der hvor han/hun er, og opsøge denne i hjemmet, i klubben og på gaden, og andre relevante steder. Det kan også dreje sig om at blive mødt på sit modersmål. • Der er væsentlige fordele ved at samle alle kompetencer under et tag således, at brugeren ikke skal rundt til specialister og undersøgelser i hele byen. Til gengæld vil der fortsat være mange borgere, som af forskellige grunde kan karakteriseres som udsatte, der vil have svært ved at finde frem til et sådan kompetencecenter. Den fysiske placering af et kommende Center for Diabetes bør derfor være sådan, at det er særdeles nemt at komme til, hvad enten man benytter kollektiv trafik, privatbil, cykel eller andre transportformer. Et Center for Diabetes bør også have åbningstider, herunder for kurser og andre forløb, der tilgodeser erhvervsaktive, skolesøgende børn og studerende. Der bør derfor også planlægges aften- og weekendkurser i f.eks. sundhed og madlavning, egenomsorg og sygdoms/hverdagsmestring mm. • Det er vigtigt med inddragelse af målgruppen selv i arbejdet som peers/mentorer. Dertil kommer, at diabetes er forbundet med en vis stigmatisering. Det er derfor vigtigt, at civilsamfundet bliver oplyst om diabetes som (folke)sygdom med et oplysningsarbejde, der inddrager diabetikere og deres interesseorganisation, sundhedsprofessionelle og ikke mindst de erhvervsvirksomheder, som man påtænker at indgå strategiske partnerskaber med. Man kan således forestille sig kampagner på reklamesøjler og busstoppesteder, men også samarbejde med folkeskoler og ungdomsuddannelser, teatre og andre kulturinstitutioner, om formidling af viden om - og afstigmatisering af diabetes. • Der er mange borgere i forskellige og tværgående grupperinger af for eksempel ældre, kvinder, borgere med etnisk minoritetsbaggrund og forskellige typer af udsatte borgere, som af varierende årsager ikke bruger, eller kan tænkes at bruge de kommercielle fitnesscentre. Derfor er det vigtigt, at kommunen tilbyder mange flere gratis lokale motionsløsninger og ikke kun til diabetikere, men også til de der er i risikogruppen. Forebyggelse er langt billigere end behandling og rehabilitering. Det kan kommunen tilbyde og det skal kommunen i lyset af hvilke grupper det særligt er, der har behov. Kommunen kan også med fordel knytte fysiske trænere og diætister til kommunale idrætsanlæg, som borgerne frit kan konsultere. Med venlig hilsen Michael Fjeldsøe Formand, Valby Lokaludvalg Stefan Dybdal Emkjær Formand for Et Helt Liv, Valby Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Palle Skov
Dato: 1. juni 2016
Svarnummer:
8
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar til Handleplan for Diabetes 2016-2019 Tak for muligheden for at bidrage med et høringssvar til forslag om handleplan for Diabetes 2016-2019. Jeg har følgende bemærkninger og kommentarer til forslaget. Jeg ser at forslaget ligger tæt op ad Diabetesforeningens forslag om etablering af egentlige diabeteshuse, hvor behandlingen – eller det meste af den – kan samles under et tag. Jeg håber, ikke mindst da jeg kan se, at åbningen af kommunens centrale diabetescenter på Vesterbrogade 121 allerede er besluttet og annonceret på kommunens hjemmeside den 24. maj, at den kommende Nationale Handleplan for Diabets type 2 vil understøtte kommunens beslutning! Personligt forudsætter jeg, at dette centrale diabetescenter ikke substituerer min egen læges opfølgning på min diabetes, men at centeret opgaver netop bliver at understøtte min egen læge, og derfor vil gøre det endnu lettere for mig at leve med min diabetes2. København er en stor kommune, og for mange københavnere betyder afstand rent faktisk ganske meget. Hvis det kommende centrale diabeteshus ikke kan placeres tæt på et centralt offentligt trafikknudepunkt, efter åbningen af den nye metroringlinie, vil jeg foretrække, at der vælges en decentral oprettelse og placering af flere regionale diabetescentre TÆT PÅ Københavnerne. Et andet forhold der kunne tale for decentrale diabeteshuse er det antal patienter, der stipuleres frem til 2025. Det skal godt nok være et megahus med mange af de i handleplanen nævnte specialfunktioner for kunne ekspedere op til 40.000 patienters individuelle forløb i et mere smidigt dagligt flow der er til gavn for både de ansatte (god arbejdsplads, godt arbejdsmiljø) og de diabetes2syge københavnere og deres pårørende. Jeg savner (eller det er måske underforstået), at handleplanen indeholder en styrkelse af almen praksis, så vi diabetespatienter altid tilbydes den bedste behandling fra begyndelsen. Der skal være fokus på opsporing, så der kan sættes ind med behandling, før der opstår følgesygdomme. (Det var netop tidlig opsporing der, ved et tilfældigt møde med en diabetesspecialist for ti år siden på mit lokale apotek, fik sendt mig hurtigt videre til min egen læge til en udredning, som inden for en uge udstyrede mig med diagnosen Diabetes 2). Det er nu ti år siden, og jeg tilskriver netop mine egne lægers holistiske tilgang til mig som patient, at jeg har magtet at justere de forhold i min livsstil, der har skullet til, for at jeg nu på 10. år er i et for mig (min familie og min læge) tilfredsstillende forløb. Jeg er bekendt med, at det langt fra er alle, der, som jeg, har været så heldige med egen læge. For uanset hvor mødet mellem sundhedspersonen og københavneren med diabetes 2 finder sted handler det hver gang om mødet mellem to mennesker, og med udgangspunkt i mine egne oplevelser, drister jeg mig til at udtale, at det er helt afgørende for enhver patients motivation, at sundhedspersonen mestrer at møde patienten som det hele menneske patienten er; både første gang og ved alle efterfølgende konsultationer. Det er helt afgørende for det vellykkede kronikerpatientforløb at patienten oplever kontinuitet og at blive set som et helt menneske hver gang. Jeg tror personligt på, at der er en meget tæt forbindelse mellem krop, sind og samfund, og at mit, og vort alles helbred påvirkes af både fysiske, psykiske og sociale faktorer. Mennesket, patienten må derfor aldrig reduceres til en diagnose, altså lige bortset fra når vi ligger med hjertestop eller anden livstruende sygdom/ulykke. Jeg nævner dette, fordi det er min erfaring fra et 50+ år langt arbejdsliv, at vi mennesker altid, i alle situationer, både sundheds- og socialfagligt og i alle andre situationer har det bedst med at blive mødt i øjenhøjde, ikke mindst af fagpersoner, der uddannelses- og erhvervsmæssigt er udstyret med en form for autoritet. På væggen i Apollontemplet i Delphi i Grækenland står, på græsk, aforismen: ”Kend Dig Selv”. Jeg afslutter mit høringssvar med ønsket, at der over det/de kommende diabetescentre kommer til at stå: ”Nærvær, Empati og Omsorg”. Tak for muligheden – og god sommer  ps. Jeg uddyber gerne, hvis det ønskes.
Læs høringssvar fra Palle Skov
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 1. juni 2016
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Vanløse Lokaludvalg
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse Lokaludvalg takker for at blive hørt. Lokaludvalget bifalder arbejdet med at forbedre indsatsen for diabetikere, og har ingen kommentarer til handleplanen.
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 31. maj 2016
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Kommune, Center for Byudvikling
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 30. maj 2016
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har sendt udkast til kommunens "Handleplan for Diabetes 2016-2019" i offentlig høring med svarfrist den 8. juni 2016. Borgerdialog Lokaludvalget har ikke haft borgerdialog om sagen, da den er i offentlig høring på bliv hørt-portalen. Men lokaludvalgets arbejdsgruppe om Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg har drøftet høringssvaret med Christianshavns Seniorråd. Lokaludvalgets holdning Det er glædeligt, at Københavns Kommune planlægger at etablere en koordineret/sammenhængende indsats, rettet mod borgere med diabetes og forebyggelse af diabetes. Christianshavns Lokaludvalg har følgende bemærkninger: - Københavns Kommune har bygget flere Sundhedshuse, baseret på et vellykket nærhedsprincip. Frem for at etablere et nyt Center for Diabetes anbefales bevilling af tilstrækkelige ressourcer til en opgradering af de eksisterende sundhedshuse, således at borgere kan få konstateret / behandlet diabetes i deres nærområde. Dette vil også kunne etableres meget hurtigere og uden store anlægsudgifter, som kunne absorbere en stor del af de bevilligede midler. - Faste medarbejdere samt koordinering med egen læge er en forudsætning. - Indsatsen skal gælde både Type 1 og Type 2 diabetes. - Det er især vigtigt, at børn, teenagere og ældre med diabetes kan få tilstrækkelige oplysninger, så de kan forstå vigtigheden af kost, motion, stabilt blodsukker og normalt blodtryk. En udadvendt indsats i lokalområderne er vigtig. - Forebyggende og behandlende træningsfaciliteter med mulighed for at dyrke motion både ude og inde skal ikke være tidsbegrænsede. - Hvis der alligevel etableres ét Diabetes Center, dækkende alle borgere i København, vil det være uheldigt, både af hensyn til nærhed og tilgængelighed, hvis centret placeres i et ’yderområde’ af København. Lokaludvalget besluttede dette høringssvar i sit møde den 25. maj 2016. Lokaludvalgsmedlem Bent Johansen havde følgende protokolbemærkning: ”Jeg er modstander af decentraliseringsforslaget i høringssvaret.” Med venlig hilsen Asbjørn Kaasgaard, næstformand
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 24. maj 2016
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1758
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Laura Ragnhof
Dato: 28. april 2016
Svarnummer:
3
By:
Kbh V
Postnr.:
1620
Vigtigst er det først og fremmest at få præciseret hvilken sygdomme der er tale om. Alt for ofte bliver der i medier blot sagt sagt diabetes. Der er diabetes 1 - som er en autoimmun sygdom hvor kroppens celler angriber bugspytkirtlen så denne bliver ude af stand til selv at producere livsnødvendig insulin. Det betyder mange daglige injektioner og målinger resten af livet og er altså en kronisk sygdom man ikke kan spise sig til. Eller fra. " Forskerne ved endnu ikke, hvad der udløser type 1-diabetes, og sygdommen kan derfor hverken forebygges eller helbredes. Arveligheden vurderes til at være ca. 2-5 % ved type 1-diabetes. Sygdommen rammer oftest børn eller yngre voksne, men der er også ældre mennesker, som pludseligt får type 1-diabetes." Citat Diabetesforeningen. Diabetes 2 betyder nedsat produktion af insulin i bugspytkirtlen.Der er flere årsager til, at nogle mennesker udvikler diabetes 2. Men både arvelighed og miljø er involveret – ofte i kombination. Så 2 forskellige sygdomme. Med visse lighedspunkter som oftest forvirrer begreberne. Så gælder handlingsplanen både for type 1 og type 2?
Læs høringssvar fra Laura Ragnhof
Indsendt af:
Svend Erik Sokkelund
Dato: 27. april 2016
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Sokkelund & Co
By:
København K
Postnr.:
1440
Både i EU, Grønland & Indien m.fl. lande er diabetes tiltagende, som følge af helt forkert kost og alt for lidt motion. Velfærd koster, på helbredet. Samfundet kan ikke gøre meget andet end at oplyse og prøve at styre forbruget med afgifter på de fødevarer, vi ikke skal ha' for meget af, f.eks. oksekød. Resten er op til borgeren.
Læs høringssvar fra Svend Erik Sokkelund
Indsendt af:
peter holm
Dato: 27. april 2016
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
tbd
By:
kbh s
Postnr.:
2300
Det bedste I kan gøre for diabetes og andre sygdomme er at facilitere omlægning af kosten til grøn og plantevitamen rig kost. Se filmen forks over knives og food matters på netflix. Medicin er ikke løsningen på det virkelige problem. Der er ikke behov for mere bureakrati eller mere spild af skattekroner. Og nej, det er ikke et spørgsmål om indkomst etc., men om mad-værdier og normer.
Læs høringssvar fra peter holm