Tillæg til Spildevandsplan

Formålet med dette tillæg er at udarbejde det lovmæssige grundlag til etablering af 9 projekter til sikring mod oversvømmelser under ekstreme regnhændelser,

Høringsfrist:

10. april 2012
Indsendt af:
Thomas Borg Mogensen
Dato: 10. april 2012
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
Arbejdernes Andelsboligforening afd. 20
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
AAB afd. 20 er nærmeste nabo til Louisehullet/Brønshøjparken. Brønshøjparken – også kaldet Louisehullet – var oprindelig en del af AAB afd. 20, og da vore huse blev bygget i 1922, var der bl.a. afløb fra kældre m.m. til Brønshøjparken. I 1934 blev brønshøjparken solgt til Københavns Kommune, for at AAB afd. 20 kunne få råd til at blive kloakeret og få træk og slip i stedet for lokumsspande. En del af husene i AAB afd. 20 ligger meget lavt i forhold til søen i Brønshøjparken, hvilket betyder at vi oplever indtrængen af vand i kældrene når vandstanden i søen stiger. Alene af den grund, ser vi et problem i yderligere tilførsel af vand til Brønshøjparken. Derudover er det vores indtryk at jorden i området er af en sådan beskaffenhed at vandet ved kraftigt regnvejr kun langsomt siver bort – og at den gennemfugtede jord udgør et andet problem for vore kældre, da vandet så også trænger ind gennem mure og fundament. Vi vil anbefale grundige jordbundsundersøgelser, så der er sikkerhed for at vandet siver bort i et fornuftigt tempo – inden der træffes beslutning om at tilføre mere vand til Brønshøjparken. Vi vil ligeledes anbefale, at der undersøges muligheder for at forbinde Brønshøjparken med andre systemer der etableres for at lede regnvandet hurtigt ud i havet, så vi undgår oversvømmelse i vore kældre.
Læs høringssvar fra Thomas Borg Mogensen
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 7. april 2012
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 2
By:
Kbh. V
Postnr.:
1550
Se de vedhæftede dokumenter.
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Jens Hvass
Dato: 4. april 2012
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1451
Se vedhæftede pdf-fil: Kastelsgraven som recipient
Læs høringssvar fra Jens Hvass
Indsendt af:
Ole Pedersen
Dato: 26. marts 2012
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
københavn S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Ole Pedersen
Indsendt af:
Erhardt Franzen
Dato: 20. marts 2012
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF)
By:
København S.
Postnr.:
2300
Vedr. projekt nr. 8. SGF støtter projektet og at det gennemføres hurtigt. Det er meget i overensstemmelse med holdninger tilkendegivet på "Orienteringsmøde" om skybrud og overfladevand mv. afholdt af SGF i november 2011, hvor ca. 125 grundejere fra Sundbyernes område deltog meget aktivt. Projektet er dermed en god begyndelse på løsninger omkring forebyggelse af ødelæggelser på Amager i forbindelse med skybrud og overflade-/spildevand. Lokalt kan der være supplerende tiltag, som SGF ikke er ajourført omkring. SGF støtter tillige det offentliges bestræbelser på at hjælpe lokale grundejere med installationer og indretninger, der kan forhindre vand i kældrene i forbindelse med overbelastning af kloaknet mv. Med venlig hilsen Erhardt Franzen
Læs høringssvar fra Erhardt Franzen
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Dato: 19. marts 2012
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Økonomiforvaltningen
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Brønshøj-Husum Lokaludvalg finder det meget betænkeligt, at der udledes urenset afløbsvand til Louisehullet i Brønshøjparken uden, at det er sikret, at vandet har en kvalitet, der ikke forurener området yderligere. Afløbene i den offentlige hovedkloak, vejbrøndene og de private stikledninger samt Louisehullet er sammenhængende og uden skodder, hvorfor en sammenblanding med husholdningsspildevand kan forekomme og ikke er udelukket i projektbeskrivelsen. Det er tidligere set, at vandpresset ved skybrud via hovedkloak og vejbrønde har udledt mængder af blandingsvand indeholdende husholdningsspildevand til kørebaner og lavereliggende områder. Om Louisehullet også er recipient under skybrud - for nuværende og fremover - er ikke belyst i projektet, hvilket ville være meget ønskeligt. En Strategisk Miljø Vurdering (MMV) ville ligeledes være et redskab, som kunne målrette en investering mere langsigtet og sikre et rimeligt miljøhensyn lokalt. Med venlig hilsen Christian Hesselberg Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg Freddy Ingvorsen Formand for Byudviklingsudvalget
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg