Luftfoto af lokalplanområdet

Fisketorvet tillæg 2 med VVM og miljørapport - lokalplanforslag

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at udvide butikscentret Fisketorvet samt forpladsen til metrostationen.

Høringsfrist:

26. september 2017
Indsendt af:
Metroselskabet
Dato: 26. september 2017
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede høringssvar samt bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet
Indsendt af:
Jesper Olsen
Dato: 26. september 2017
Svarnummer:
8
Virksomhed / Organisation :
DSB
By:
Taastrup
Postnr.:
2630
Den planlagte udvidelse af Fisketorvet vil sammen med den øvrige massive udvikling i området med stor sandsynlighed generere en øget trafikbelastning på Dybbølsbro og området omkring S-togs stationen ved broen. Fremkommeligheden opleves allerede i dag problematisk. DSB mener, at det er nødvendigt, at Københavns Kommune fremkommer med løsninger på, hvordan disse afledte trafikale udfordringer løses.
Læs høringssvar fra Jesper Olsen
Indsendt af:
Henrik Østergaard Nielsen
Dato: 25. september 2017
Svarnummer:
7
By:
København V
Postnr.:
1561
Jeg er enig i de betragtninger som er glimrende beskrevet i det høringssvar, som Thomas Thorninger har indsendt 3. juli 2017 (arkiveret som svarnummer 2), og vil anbefale at der ikke ændres i forhold til den gældende lokalplan. Som beboer på Havneholmen er det min bekymring at vejen Havneholmen i endnu højere grad end i den nuværende lokalplan vil blive en smal slugt med bygninger på over 40 meter på hver side af vejen, og bygget meget tæt på vejen. Det vil fuldstændig blokere den i forvejen meget lille udsigt mod Vesterbro, som er i bebyggelsen ved Skibbroen. Et skrækeksempel eksisterer allerede i Skanska’s byggeri på Havneholmen, hvor Pandora bor, og hvor der er bygget helt ud til fortovet som følge af en ændret lokalplan. Forventningerne til trafikken på Havneholmen virker meget lidt realistiske, og især afviklingen af trafikken i krydset ud fra Havneholmen mod Vasbygade kan forudses at blive meget kaotisk. Især fordi der også kan forventes en stærk trafik fra den modstående Otto Busse’s Vej, som bliver udslusning fra de mange kommende byggerier, heriblandt IKEA, Bygningsstyrelsen og ungdomsboliger. Det virker ikke som der er taget højde for at højresvingende bilister fra Otto Busse’s Vej ud til Vasbygade vil have forkørselsret for venstresvingende bilister fra Havneholmen ud til Vasbygade og derved i praksis vil bremse udkørsel fra Havneholmen. Der er heller ikke taget højde for at udkørsel til Vasbygade allerede i dag er stærkt problematisk p.g.a. stillestående biltrafik på Vasbygade i myldretiden. Ud- og indkørslen i bil fra Havneholmen er allerede for nylig beskåret med 50% idet der er lukket for kørsel langs Fisketorvet’s nuværende vareindkørsel hen forbi bl.a. Hotel Island og udkørsel i krydset overfor Tivoli Hotel. Denne vej har hidtil kunnet anvendes som en nødløsning når trafikken dagligt går i stå på strækningen af Vasbygade, startende fra Tivoli Hotel og ud af byen. Hvis man kommer med bil over Dybbølsbro og vil til Havneholmen skal man, efter at have kørt ned mod Vasbygade, krydse 3 spor med meget tæt trafik på Vasbygade i løbet af en strækning på ca. 20 meter, hvilket ofte er helt umuligt. En nødløsning har været at fortsætte ligeud af broen over Kalvebod Brygge og køre ned af slisken til Fisketorvet’s vareindkørsel på terræn og derved fortsætte til Havneholmen. Denne mulighed er allerede nu forsvundet p.g.a. nedlæggelse af vejen langs vareindkørslen. Jeg savner et realistisk forslag til at løse dette problem, som også kun vil blive større, når kommende øvrige byggerier omkring Dybbølsbro færdiggøres. Den nuværende promenade på terræn langs bagsiden af Fisketorvet (forbi bl.a. Lidl og Fitness DK) og forbi indgangen ved restaurant og biograf, er i dag en del af cykelruten Havneringen (og det går jeg ud fra den også skal være fremover) og er den primære trafikåre med cykel fra Havneholmen og ind mod byen langs Kalvebod Brygge. Hvis der sker indskrænkning heraf til f.eks. udeservering eller yderligere beplantning, kan jeg forudse flere farlige situationer mellem cykler og gående, ligesom anvendelse som brandvej vil blive sat over styr. Fisketorvet har allerede afholdt arrangementer med telte m.v. til brug for udeservering og det har givet situationer med problemer med fremkommeligheden for cykler (og skabt et udseende af losseplads med skrald i hele området dagen efter). Dette problem vil kun blive større med den forventede øgede cykel- og gangtrafik fra Islands Brygge og Artillerivej via Bryggebroen, som vil anvende metrostationen ved Fisketorvet. Overordnet efterlader forslaget til ændring af lokalplanen det indtryk at den eksisterende boligbebyggelse på Havneholmen bliver endnu mere gemt af vejen bag et endnu mere mastodontisk Fisketorvet og Skanska kontorbyggeri og at den eneste vej ud og ind af Havneholmen fremover bliver yderligere væsentligt forringet både for cykler og biler.
Læs høringssvar fra Henrik Østergaard Nielsen
Indsendt af:
Mette-Marie Joensen
Dato: 25. september 2017
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Radius Elnet A/S
By:
Virum
Postnr.:
2830
Radius Elnet A/S Hørringssvar tillæg 2 til lokalplan 202 Fisketorvet
Læs høringssvar fra Mette-Marie Joensen
Indsendt af:
Martin Haupt-Jørgensen
Dato: 23. september 2017
Svarnummer:
5
By:
København SV
Postnr.:
2450
En udvidelse af Fisketorvet, ny IKEA i området mm. vil resultere i øget biltrafik på Vasbygade. Gaden er i forvejen meget trafikeret og minder om en motorvej med larm, partikelforurening og lav trafiksikkerhed for svage trafikanter til følge. Dette er problematisk, da der indenfor de næste par år bliver bygget store beboelseskvarterer tæt op ad Vasbygade. Kommunen bliver af hensyn til de nye beboere langs Vasbygade nødt til at indtænke støj og forureningsdæmpende samt trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger. En løsning ville være at grave Vasbygade ned, hvilket sandsynligvis vil være dyrt. En anden løsning ville være at lave Vasbygade smallere, sænke hastigheden og lave flere fodgængerovergange. Desuden kan Vasbygade med fordel rettes ud og føres ind over DSB arealet således, at den ikke buer ind mod H.C. Ørstedsværket. Dette vil mindske vejlængden og desuden frigive et stort areal til ny bebyggelse, grønne områder mm. Det er vigtigt at få åbnet Fisketorvet op i gadeplan, da centret på nuværende tidspunkt lukker sig om sig selv. Der bør være butikker/restauranter/cafeer hele vejen rundt langs Fisketorvets facade. Desuden bør området generelt forskønnes og gøres grønnere, da det fremstår råt og rodet. Fra Fisketorvet indgang ved vandet har man f.eks. direkte udsigt til affald, paller mm. udenfor Hotel Copenhagen Island, hvilket ikke ligefrem højner æstetikken.
Læs høringssvar fra Martin Haupt-Jørgensen
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 21. september 2017
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh V
Postnr.:
1758
Vesterbro Lokaludvalgs høringssvar kan læses i den vedhæftede pdf.
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Thomas Bang Jespersen
Dato: 11. september 2017
Svarnummer:
3
By:
København
Postnr.:
1561
ang lokalsplatillæg n3 2 til lokalplan 202 “fisketorvet” - Det er svært at vurderer påvirkningen af at de nye volumner når der ikke findes hverken snit eller renderinger fra øjenhøjde. Det vil være oplagt at lokalplanen indeholder rendering fra Dybbelsbro og et snit der sammenholder højden med naboerne (Begge sider af Kalvebodbrygge brygge samt bolig områderne på Havneholmen). Rendering fra Cykelbroen, Allers spids, Islandsbrygge, Tivoli Hotel og Ingerslevsgade er vel også relevant i forhold til hvor mange af byens folk der vil se det nye Fisketorv langt fra. - Volumener virker meget voldsomme og pga den store højde. - Aktiv / åben facade. Fantastisk at facaderne forskønnes! Det er tiltrængt.Rigtig godt med aktiv og åben facade mod vandpromenaden. Men med tanke på at Fisketorvet i de sidste 20 år netop HAR haft en glas facade, i 4 meter, med gulve i terræn niveau, uden liberalt erhverv, med indgange mod kanalen - som Fisketorvet bevist har valgt at holde aflåst fordi det var mere fordelagtigt med store lejemål med indgang inde fra centeret. Kan man frygte at dette nemt kan gentage sig i fremtiden. Hvis det skulle vise sig at store lejemål er fordelagtigt. Eller at det er mere ønskeligt med 1 butiks indgang via Fisketorvets indre. Den åbne / aktive facade bør defineres endnu skarpere i lokalplanen. Fx ved at lejemål langs aktiv facade har en maksimal størrelse og at indgange skal være brugbare i åbningstiden. Dette for at sikre lokalplanen intentioner om at et aktivt uderum efterleves. - Barnevogne på cykelslange. I forbindelse med omlægning af forpladsen bør der indgås aftale om udvendig 24 timers åben handicap/barnevogns elevator der forbinder forpladsens oppe ved hovedindgangen med “legeområdet” nede. I dag er handicappede og barnevogne forvist til en meget lang omvej af Kalvebod brygge eller Cykelslangen eller gennem det private Fisketorvet. Oplagt placering er hvor nuværende ny ståltrappe findes. -Cykelparkering: Hvis Mezzanin cykelparkering skal være brugbar bør det henstilles at den har direkte forbindelse med centeret. (modsat nuværende cykelparkering der kræver at man går fra og tilbage) - Fisketorvets (teenage) kunder bruger tydeligvis en meget stor del af de omkring liggende ejeres arealer (Aller og bolig blokkene). Det vil være oplagt at Fisketorvet har bedre legearealer for både egne (yngre) kunder men også for (yngre) naboerne. Nærmeste legeplads for hele Havneholmen er i dag på Islandsbrygge eller på Vesterbro. - Havne promenaden bør muliggøre anløb med både. Fx fiskesalg som man kender det i dag. - Udeområder bør indeholde krav til affaldshåndtering pga det store problemer med affald der findes i dag.
Læs høringssvar fra Thomas Bang Jespersen
Indsendt af:
Thomas Thorninger
Dato: 3. july 2017
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Thomas Thorninger
By:
København SV
Postnr.:
2450
Overordnet vil det være beskæmmende, at der bygges både meget i højden og helt ud til vej både til Kalvebod Brygge og Havneholmen, ligesom planen ikke tager tilstrækkeligt højde for trafik og parkering. Se vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Thomas Thorninger
Indsendt af:
Thomas Fjelstrup Nielsen
Dato: 30. june 2017
Svarnummer:
1
By:
København V
Postnr.:
1663
Vi har ikke brug for et gigantisk indkøbscenter, men byrum og rekreative områder af høj kvalitet. Selvom Fisketorvet er velbesøgt, er det et kummerligt og traveligt byggeri med elendige rumligheder. Det har vi ikke brug for mere af - snarere mindre.
Læs høringssvar fra Thomas Fjelstrup Nielsen