Ny Hotel- og Restaurantskole - lokalplan 622

  • Luftfoto over lokalplanområdet Ny Hotel- og Restaurantskole
Lokalplanen skal gøre muliggøre en ny fagskole og udvikling af et campusområde med almene-, ungdoms- og familieboliger samt serviceerhverv

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

9. november 2022 til 4. januar 2023

Sagsnummer

2021-0117066

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. januar 2023

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 622 Ny Hotel- og Restaurantskole og kommuneplantillæg nr. 17 som PDF (7 mb)

Borgerrepræsentationen har den 4. maj 2023 vedtaget lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2019 samt udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og PensionDanmark Ejendomme. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, trænotat, almene boliger, parkeringsnotat, bæredygtighed, udbygningsaftale vedr. Hotel- og Restaurantskolen, bevaringsværdige bygninger, forslag til ændringer efter høring, referat borgermøde, henvendelser modtaget i høringsperioden og svar på henvendelser i høringsperioden

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 9. november 2022.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 16. maj 2023.

Klagemulighed

Indtil den 14. juni 2023 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 622 Ny Hotel- og Restaurantskole og kommuneplantillæg. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ny Hotel- og Restaurantskole og kommuneplantillæg som PDF (7 mb)

Borgerrepræsentationen har den 3. november 2022 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og PensionDanmark Ejendomme. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, trænotat, almene boliger, parkeringsnotat, bæredygtighed, hvidbog over forudgående høring om Kommuneplantillæg for Ny Hotel og Restaurantskole i Valby, udkast til udbygningsaftale vedr. Hotel- og Restaurantskolen, startredegørelse, lokaludvalgets høringssvar og bevaringsværdige bygninger.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 9. november 2022.

Borgermøde

Find information om borgermødet tirsdag den 6. december 2022.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2, 2500 Valby

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 7. december 2022 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering.

Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. februar 2022 startredegørelse for Ny Hotel- og Restaurantskole. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, bevaringsværdier - mulige placeringer, lokaludvalgets høringssvar, hvidbog over forudgående høring om Kommuneplantillæg for Ny Hotel- og Restaurantskole i Valby

Hent startredegørelse for Ny Hotel- og Restaurantskole som PDF

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt