Høring: Kultur- og idrætsfaciliteter i Tunnelfabrikken på Nordhavn

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at sende materiale om kultur- og idrætsfaciliteter i Tunnelfabrikken på Nordhavn i høring

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

2. juni 2020 til 20. juli 2020

Sagsnummer

2020-0096307

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. juli 2020

Høring ikke åben

By og Havn planlægger sammen med NREP og Unionkul at omdanne Tunnelfabrikken (den tidligere ØTC-fabrik) ved Oceanvej i ydre Nordhavn til kultur, erhverv og ungdomsboliger. Udviklingen af Tunnelfabrikken er relativt langt i processen, men der kan være mulighed for, at Københavns Kommune kan spille ind med faciliteter og/eller aktiviteter i tråd med konceptet for bygningen. Omfang og muligheder skal, i givet fald, afklares nærmere med de indvolverede parter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen sender de forskellige forslag til, hvad der kan etableres i hallen til relevante parter samt i offentlig høring, med henblik på fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Sigtet er, at dette følges op af en dialog med parterne om, hvorvidt interessenternes visioner og ønsker kan realiseres indenfor rammen af de ledige kvadratmeter i Tunnelfabrikken. Målet er, at godkendte forslag kan indgå i forhandlingerne om Budget 2021.

Nedenfor er listet en række forskellige ideer til kommunale faciliteter/aktiviteter, som der kan arbejdes videre med. Ideerne stammer bl.a. fra forvaltningens løbende dialog med lokaludvalg, lokale foreninger, forbund m.fl. om facilitetsbehov i bydelen. En del af ideerne vil være oplagte at gå videre med som partnerskaber med eksterne aktører:

 • Det nære kulturhus. Et kommunalt kulturhus i Tunnelfabrikken kan give adgang til foreningsaktiviteter som f.eks. keramikværksted, yoga, strik og børnegymnastik. Et kulturhus på 500-1.000 m² vil samtidig være modvægt til de større koncepter i bygningen.
 • Åbne værksteder a la Godsbanen. Et værkstedsmiljø inspireret af Godsbanen i Aarhus kan være hjemsted for kultur i alle afskygninger. Værkstederne kan bygges op omkring foreninger og frivillige som veludstyrede, åbne værksteder for f.eks. tekstil, træ, metal, lasercutter, 3D-print og grafisk arbejde.
 • Bæredygtigt iværksætterhus. Forskellige aktører har tilkendegivet interesse for at skabe et flagskib for kreativt, bæredygtigt iværksætteri, der både kan rumme kreative og bæredygtige virksomheder og borgerorienterede aktiviteter inden for f.eks. madområdet og nye typer af kulturtilbud. Ekstern finansiering til et sådant miljø kan afdækkes i dialog med konsortiet.
 • Musik- og kulturskolefaciliteter. Der er ønske om et aktivt musikliv i bydelen, som kan spille sammen med planerne om musikfællesskab i bygningen. Der kan etableres øvelokaler til musikskoler og andre musikudøvere, der tilknyttes en scene, som musikskoler også har adgang til. Det vil i den sammenhæng være oplagt med en større kulturskole med fokus på billedkunst, teater, keramik, film m.v.
 • Udendørs idrætsfaciliteter. Der kan etableres idrætsfaciliteter som f.eks. mindre boldbaner, løberuter og opbevaringsdepoter til maritimt udstyr langs kajkanter og lignende for at understøtte det voksende foreningsliv. 
 • Naturorienterede idrætsgrene. Områdets lidt vilde natur gør det muligt at indtænke naturorienterede faciliteter f.eks. forhindringsløb, bmx-bane mv. 
 • Street sport. Områdets rå karakter kan spille sammen med et større skater/parkouranlæg og faciliteter til slackline, basket mv. 
 • Tennisbaner. Dansk Tennis Forbund har tanker om at afholde WTA (Women's Tennis Association) verdensturnering, som kunne have hjemsted i forbindelse med Tunnelfabrikken. Ideen vil kræve, at der etableres tennisbaner. Behov, krav og arealmæssige muligheder skal i så fald afdækkes nærmere.
 • Padeltennis er en ny variant af tennis. Padeltenis er kendetegnet ved at være betydeligt nemmere at gå til, end det traditionelle tennisspil. Det betyder også at spillet tiltrækker en bredere målgruppe - herunder blandt andet squash-, bordtennis og badmintonspillere. Der er generelt stor efterspørgsel efter muligeder for at spille padeltennis, hvorfor der kunne arbejdes videre med mulighederne herfor i forbindelse med omdannelsen at Tunnelfabrikken.  
 • Petanque. Petanque er en af de sydeuropæiske idrætsgrene, som danskerne har taget til sig. Spillet er kendetegnet ved at kunne spilles på mange forskellige niveauer og af alle aldersklasser, da det ikke er så fysisk krævende.  
 • Multihal. Der kan etableres en indendørs multihal til idrætter som f.eks. boldspil, gymnastik og yoga. 
 • Motorikhus. Der kan etableres et motorikhus i Tunnelfabrikken, som er målrettet hele byen, men med et fokus på lokalområdet. Et sådant hus kan tænkes sammen med brug af udearealerne. 
 • Velfærdslaboratorium. Der kan etableres et laboratorium, hvor man gennem kunst og kultur søger svar på fremtidens udfordringer, f.eks. klima, demens, trivsel hos unge, præstationskultur, ensomhed m.m. 
 • Madkultur. Tunnelfabrikken kan rumme faciliteter og/eller aktiviteter, der understøtter Københavns Kommunes Mad- og måltidsstrategi (2019), f.eks. med fokus på madoplevelser, bæredygtighed, formidling. 
 • Saunahave. Med afsæt i et stigende fokus på adgang til fordybelse og velvære, kan faciliteten lægge kvadratmeter til et mentalt ”fitnessrum”, hvor man kan arbejde med mental sundhed gennem f.eks. vinterbadning, sauna og terapihave.

link til møde i Kultur og Fritidsudvalget den 19. maj 2020 punkt. 10, se nedenfor:

 

Kontakt

Mads Bodholdt-Larsen

Studentermedhjælper
+45 24947450