Høring af revideret kvalitetsstandard for social behandling for problematisk brug af stoffer

Revideret udgave af den gældende kvalitetsstandard for social behandling for problematisk brug af stoffer er i høring.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

3. juli 2024 til 14. august 2024

Indsendelsesfrist for høringssvar

14. august 2024
Skriv høringssvar

Socialforvaltningen har udarbejdet et udkast til en revideret udgave af den gældende kvalitetsstandard for social behandling for problematisk brug af stoffer. Den reviderede udgave vil være gældende for perioden 2025-2026.

Socialudvalget og Borgerrepræsentation skal godkende den reviderede kvalitetsstandard. Inden den reviderede kvalitetsstandard forelægges for Socialudvalget, sendes udkastet ud i høring. 

Socialforvaltningen leverer både social behandling for stofbrug og lægefaglig behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden vedrører kun den sociale behandling for stofbrug, da den lægefaglig behandling følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som borgere i Københavns Kommune kan forvente at få, hvis de modtager social behandling for et problematisk forbrug af stoffer eller vil undgå tilbagefald. 

De væsentligste ændringer i den reviderede kvalitetsstandard

Værdigrundlag

Det præciseres i værdigrundlaget, at rusmiddelbehandlingen ikke kun dækker udsatteområdet, men er for alle borgere. 

Behandlingsgaranti og straks-behandling

Det fremgår, at behov for dagbehandling og døgnbehandling altid bliver vurderet i borgerens tværfaglige behandlerteam. Det tværfaglige behandlerteam hedder ”Det borgernære team”. Afgørelser vedr. behandlingen træffes af det borgernære team.

Behandlingsplan og opfølgning på behandlingsplan

“Borgerens plan” i Socialforvaltningen introduceres og forklares. Borgerens plan fungerer som behandlingsplanen. Det fremgår desuden, at vurdering af behov for brobygning indgår i opfølgningen på behandlingsplanen.

Frit valg

Det præciseres, at der ses på sammenlignelighed i form og indhold i henhold til den definerede indsatsramme, når det vurderes om et alternativ behandlingstilbud er af tilsvarende karakter, som det man er visiteret til.

Behandlingens intensitet og sted

Vedr. ambulant behandling præciseres det, at varigheden tilpasses den enkeltes behov. Varigheden er 6-16 uger ved gruppebehandling og 6-12 uger ved individuel behandling. Vedr. dagbehandling præciseres det af dagbehandling, som med de øvrige behandlingsindsatser, kan kombineres med kommunens øvrige tilbud frem for aktiviteter. Vedr. døgnbehandling præciseres det, at døgnbehandling er et tilbud, ikke en institution. Desuden udgår det, at gruppebehandling evt. suppleres af aktiviteter.

Vurderingsgrundlag for visitation

Det præciseres, at døgnbehandling gives i de tilfælde, hvor ambulant behandling eller dagbehandling, kombineret med andre støttende foranstaltninger ved samarbejdspartnere som f.eks. Jobcenter, hjemmevejledere eller psykiatrien, ikke vurderes at være tilstrækkelig.

PAS (Projekt Anonym Stofbehandling)

Det fremgår, at Københavns Kommune har en samarbejdsaftale om anonym stofbehandling med Frederiksberg Kommune.

Behandling af unge og rådgivning af pårørende

Indholdet i Københavns Kommunes behandlingstilbud til unge, ”U-turn” udfoldes og præciseres. Indholdet i U-turns rådgivning til pårørende præciseres ligeledes.  

Behandling af borgere med samtidigt problematisk forbrug rusmidler og psykisk lidelse

Et nyt behandlingstilbud i regionen til borgere med behov for en integreret behandling for rusmiddelproblemer og samtidig psykisk lidelse (dobbeltdiagnose) præsenteres. Tilbuddet indfases fra 2025 og er fuldt indfaset i 2027.

Fremskudt og udkørende behandling samt støttekontaktpersoner

Kvalitetsstandarden tilføjes et nyt afsnit, der redegør for forskellige former for fremskudt støtte og behandling, som Rusmiddelbehandling København tilbyder.

Specialenheden Tomsgårdsvej

Overskriften ændres fra ”Specialenhederne Forchhammersvej og Tomsgårdsvej” til ”Specialenheden Tomsgårdsvej”. Dette skyldes, at de to tilbud sammenlægges til et tilbud på Tomsgårdsvej. Tilbudsbeskrivelsen er ligeledes blevet opdateret. 

Specialenheden Valmuen

Det er tilføjet, at tilbuddet nu også har tilbud om injicerbar metadon.

Kontakt

Rasmus Just Christensen
Specialkonsulent i Kontoret for Socialpolitik og Udvikling
Email: yb22@kk.dk

 

Kontakt