F.L. Smidth II tillæg 3 med kommuneplantillæg - lokalplanforslag

  • Foto over lokalplanområdet ved F.L Smidth II tillæg 3
Lokalplanen vil muliggøre udvikling af F.L. Smidths ejendom til fortsat at rumme virksomhedens hovedsæde, nyt boligbyggeri og daginstitution

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

26. juni 2020 til 22. september 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. september 2020

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag F.L. Smidth II tillæg 3 og kommuneplantillæg som PDF (11 mb)

Borgerrepræsentationen har den 24. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og grundejer. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, udkast til udbygningsaftale for F.L. Smidth, almene boliger, træer i lokalplanområdet, fastsættelse af parkeringsdækning for biler  

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 26. juni 2020.

Borgermøde

Da vi på grund af forholdsregler for Covid-19 skal vide, hvor mange der deltager, er tilmelding vigtig på valbylokaludvalg@okf.kk.dk

Find information om borgermødet den 7. september 2020

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 24. juli 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 13. maj 2019 startredegørelse for F.L. Smidth II tilllæg 3 med kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, almene boliger, redegørelse for bevaringsværdige bygninger.

Hent startredegørelse for F.L. Smidth II tillæg 3 med kommuneplantillæg som PDF.

Kontakt