Fælles vandløbsregulativ for hele Harrestrup Å-systemet

  • Logo
Fælles vandløbsregulativ for hele Harrestrup Å-systemet udarbejdet mellem 8 kommuner

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

1. juli 2022 til 16. september 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. september 2022
Skriv høringssvar

Nyt fælles vandløbsregulativ for Harrestrup Å-systemet

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, har i samarbejde med syv omegnskommuner udarbejdet et fælles vandløbsregulativ for hele vandløbssystemet Harrestrup Å (Harrestrup Å, Bymose Rende, Sømose Å og Kagså). Regulativet indeholder en opdateret beskrivelse og opmåling af hele vandløbssystemet og samler tidligere regulativer for de enkelte vandløbsstrækninger i ét fælles-regulativ for alle strækningerne. Det nye fællesregulativ udgør udgangspunkt for alle klimatilpasningsprojekterne i kapacitetssamarbejdet Harrestrup Å.

Vandløbssystemet Harrestrup Å er omfattet af vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25-11-2019). Lovens formål er at sikre, at vandløbene kan benyttes til afledning af vand, hvilket skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten (§ 1). Kommunerne er myndighed for de vandløb, som er omfattet af loven (§ 7).

Ifølge vandløbsloven (§ 8) inddeles vandløb i offentlige og private vandløb. For alle offentlige vandløb skal der ifølge loven (§ 12) udarbejdes et vandløbsregulativ. Regulativet udarbejdes af vandløbsmyndigheden i dén kommune, hvor vandløbet er beliggende. For vandløb, der krydser kommunegrænser, kan vandløbsmyndighederne udarbejde ét fælles regulativ for hele vandløbet. Regulativet skal bl.a. indeholde en beskrivelse af vandløbet samt bestemmelser om vandløbets kapacitet og vedligeholdelse. Regulativer udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb (bekendtgørelse nr. 919 af 27-06-2016).

Det nugældende regulativ for Harrestrup Å i Københavns Kommune er udarbejdet i 1996 og omfatter alene dén strækning af Harrestrup Å, der er beliggende indenfor kommunen.

Harrestrup Å-systemet løber igennem i alt otte kommuner (Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Rødovre, Gladsaxe, København og Hvidovre). Alle kommunerne deltager i kapacitetssamarbejdet for Harrestrup Å. Samarbejdet skal sikre den bedst mulige forvaltning af hele vandløbssystemet samt en fælles koordinering af en række skybrudsprojekter i kommunerne. I kapacitetssamarbejdet deltager ligeledes de forsyningsselskaber, der er tilknyttet kommunerne.

Kommunerne i kapacitetssamarbejdet har besluttet at udarbejde ét fælles regulativ for hele vandløbssystemet Harrestrup Å. Udkast til fællesregulativ for Harrestrup Å er udarbejdet af rådgiverne WSP (tidligere Orbicon) på vegne af de ovennævnte kommuner.

Procedure for høring og vedtagelse af det endelige fællesregulativ

Fællesregulativet sendes i høring hos de enkelte kommuner i kapacitetssamarbejdet i otte uger fra uge 26 2022. Eventuelle høringssvar bliver behandlet af kommunerne, som vurderer om høringssvarene giver anledning til ændringer i regulativet. Herefter vedtages det endelige regulativ af kommunerne. Det endelige regulativ bliver offentliggjort via kommunernes hjemmesider. Det endelige regulativ kan inden for en periode på fire uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kontakt