Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for byudvikling på Godsbaneterrænet

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for byudvikling på Godsbaneterrænet

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

4. maj 2022 til 1. juni 2022

Sagsnummer

2022-0146513

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. juni 2022

Høring ikke åben

De tre grundejere, DSB Ejendomsudvikling A/S, Freja Ejendomme A/S og Baneby Konsortiet (NREP) ønsker at udvikle en del af Godsbaneterrænet til området af grundejerne kaldet ”Jernbanebyen” bestående af boliger, erhverv, butikker, folkeskole, et plejehjem, boldbaner, parker mv. Grundejerne har indsendt en ansøgning om gennemførelse af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) for projektet. Der udarbejdes samtidig kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurdering af planerne.

Inden miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet af bygherres rådgiver, indkaldes der med denne høring om bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen. Det kan f.eks. være bemærkninger til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal indgå i vurderingen samt viden om lokale forhold der skal tages hensyn til i miljøkonsekvensrapporten.

Miljøkonsekvensrapporten skal belyse de væsentlige miljøkonsekvenser afledt af projektet. I høringsfolderen og udkast til afgrænsningsnotat redegøres for de miljøparametre Københavns Kommune vurderer miljøkonsekvensrapporten skal belyse nærmere.

Har du bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten så indgiv dine bemærkninger senest den 1. juni 2022.

Kontakt