Administrationsgrundlag for Udeservering

Administrationsgrundlaget fastsætter principper og kriterier for udeservering i byen

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

1. juni 2023 til 24. august 2023

Sagsnummer

2022-0403299

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. august 2023

Høring ikke åben

Teknik- og Miljøudvalget tog den 22. maj 2023 stilling til indholdet i nyt administrationsgrundlag for udeservering. Det nye administrationsgrundlag skal sikre, at der er en rimelig balance i forhold til brug af byen, beboelse og fremkommelighed, også for udsatte grupper. Dertil kommer en skærpelse af håndhævelsesindsatsen overfor de restaurationer, der ikke overholder reglerne. Administrationsgrundlaget gør op med tidligere politiske beslutninger på området.

I administrationsgrundlaget fastsættes en række principper og vurderingskriterier for fremadrettet praksis på området, som forvaltningen efter endelig vedtagelse, vil administrere tilladelser til udeservering efter. Andre politiske beslutninger, der kan påvirke administrationen af udeserveringer, er lokalplaner. Den netop vedtagne Byrums- og trafikplan (Borgerrepræsentationen den 2. februar 2023) forventes også i et vist omfang at påvirke fremtidige tilladelser til udeserveringer i Middelalderbyen og dette implementeres i administrationsgrundlaget.

Punkterne der blev truffet beslutning om den 22. maj var: 

1. Flerårige tilladelser

Beslutning:3-årige tilladelser

2. Åbningstider for udeservering:

Beslutning: Lukketid kl. 22:00 søndag til torsdag og 24:00 fredage og lørdage. Metropolzone, Kødbyen og Nyhavn (uændret) til kl. 02:00.

3. Genindførsel af gebyr for udeservering:

Beslutning: Der skal indføres et gebyr for udeservering, der dækker alle omkostninger til administration, kontrollen med overholdelse af tilladelser mv., og at forvaltningen skal forelægge en indstilling til Borgerrepræsentationen med oplæg til endelig fastsættelse af taksten.

4. Fremkommelighed på smalle fortove:

Beslutning: Der skal ændres praksis for udeservering på smalle fortove, således at der skal være fri passage på minimum 0,8 m, svarende til bredden på en kørestol, bortset fra gågader og promenader, hvor det generelle vejareal er egnet for fodgængere.

5. Håndhævelse:

Beslutning: Fortsat øget håndhævelse

6. Opmærkning af arealer til udeservering:

Beslutning: Der skal indføres opmærkning ved udeservering i hele byen og at omkostningerne ved dette dækkes af gebyret for udeservering.”

Derudover besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at forvaltningen skal identificere egnede pladser til en tidsmæssig udvidet udeservering i sommerhalvåret og vende tilbage med en sag til behandling i udvalget jf. vedtagelsen på udvalgsmødet 8. maj 2023. I de bydele, hvor det ikke er muligt at finde egnede pladser, skal der være mulighed for dispensationer pba. kriterier om 1. Nærhed til nærmeste beboelse og 2. Helhedsvurdering af restaurationstætheden og belastningen i området. 

Her finder du de politiske beslutninger i dagsorden for Teknik- og Miljøudvalget fra den 22. maj 2023 Punkt 9.

Høring:

I perioden 1. juni 2023 – 24. august 2023 er der mulighed for at komme med høringssvar til administrationsgrundlaget for udeservering.

Videre proces

Efter endt høring bliver Administrationsgrundlaget fremlagt sammen med høringssvarene til endelig beslutning i Teknik- og Miljøudvalget. Punkterne om gebyr og lukketider skal endeligt behandles i Borgerrepræsentationen.

 

Kontakt