Høringssvar vedrørende Handicappolitik 2023-2026

Oprettet: 22. november 2022
Svarnummer:
2

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1758

By

Københavns V

Høringssvar

Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026 - svar fra Vesterbro Lokaludvalg

 

Vesterbro Lokaludvalg har drøftet forslaget til Københavns Kommunes handicappolitik 2023-2026. Lokaludvalget har følgende kommentarer:

 

Vesterbro Lokaludvalg er positive overfor de 6 principper, som socialforvaltningen har foreslået at lægge til grund for den kommende politik.

De seks målsætninger er:

1. Mere tillid mellem borgere med handicap og kommunen

2. Lettere adgang til hjælp

3. Københavns Kommune vil arbejde med universelt design, så byen bliver mere

tilgængelig for flere

4. Børn og unge med handicap lærer og trives bedre i dagtilbud, fritidstilbud og skole

5. Flere skal have adgang til beskæftigelse og uddannelse – Københavns Kommune vil

føre an som det gode eksempel

6. Hverdagsliv med livskvalitet

 

Vi finder det positivt at socialforvaltningen vil forsøge at arbejde målrettet for at blive fri af bureaukrati, som det er muligt inden for de gældende regler. Brugerundersøgelser tyder på, at det er vanskeligt for borgeren at finde rundt i systemet, specielt for meget udsatte borgere, som derfor har brug for ekstra støtte. Dette kræver ikke mindst opkvalificering af medarbejdere, så borgeren får den rette hjælp og støtte fra begyndelsen. For mange sagsstammer for den enkelte medarbejder kan betyde at borgeren ikke oplever et flow i sin sag og derfor udfordres yderligere.

 

For at kunne færdes rundt i byen som handicappet kræver det en del af byens indretning, og derfor hilser vi det velkomment at kommunen inddrager begrebet Universelt Design, som kan gøre det lettere for borgeren at færdes på egen hånd.  Vi tillades os at pege på fortovskanter med manglende ramper, busser uden ramper, få bænke og manglende antal toiletter i byen. Ting som kan gøre det vanskeligt for borgeren at færdes i det åbne rum.

 

Vi er helt enige i at dagtilbud og skoler - både de almene og specialtilbuddene – skal understøtte alle børn og unges trivsel, udvikling og mulighed for at lære. Og så skal skolerne blive bedre til at sikre, at flere unge med handicap får en afgangseksamen og mulighed for at komme videre i uddannelsessystemet. Vi finder det vigtigt at se de unge med handicap som en ressource frem for en belastning.

 

Hvis en borger med handicap skal kunne leve et hverdagsliv med livskvalitet er det bla en forudsætning, at der kan tilbydes et en egnet boform og et fritidsliv derfor bakker vi op om at der skal være flere og bedre muligheder for at deltage i sociale aktiviteter og i kultur- og fritidslivet.

 

Vi ser også gerne at der skabes mulighed for flere arbejdspladser for borgere med handicaps indenfor det sociale system.

 

 

Venlig hilsen

Thomas Egholm, forperson