Høringssvar vedrørende Mølle Allé - lokalplan 616

Oprettet: 28. oktober 2020
Svarnummer:
66

Indsendt af

Rikke Kristine Nissen

Virksomhed / organisation

Beboer

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Indsigelse mod Mølle Alle projektet

Karreen omkranset af Valby Langgade, Toftegårds Alle, Mølle Alle og Lillegade er en af det centrale og oprindelige Valbys største af sin slags og udgør leve- og bosted for hundredtals af beboere.

Mølle Alle planen er projekteret midt i karreen på både arkitektonisk og miljømæssig hensynsløs vis.

Udviklingen i Valby er i høj grad båret af det centrale Valbys oprindelige karakter. Arkitekturen er særpræget og unik sammenlignet med alle andre bydele i og rundt om København. Det rummer en stor værdi, og vi, der bor her, har blandt andet valgt stedet for netop den karakter – ligesom mange af de nye næringsdrivende, der de senere år er søgt mod det centrale Valby har set muligheder i miljøet i forhold til deres brands og forretning.

Kareen ligger helt centralt, og karakteren af bygningerne (foruden 3F’s kontorfløj) er karakteristiske for området og for en dels vedkommende fredet i forskellig grad. Og ikke mindst i denne sammenhæng, udgør haverne, et af de eneste tilbageværende eksempler på Valbys traditionelle indre gårdhaver, og stedet rummer derfor en væsentlig kulturarv på byplansmæssig niveau. Haverne er placeret hele vejen rundt (foruden 3F’s fløj) om gården og udgør et afgørende grønt, rekreativt levested for alle de mange beboere, børn som voksne, der flittigt gør brug af haverne og plejer og passer dem.

Det projekterede anlæg er udlagt uden nogen form for hensyntagen til ovenstående. Byggemassen er for høj. Den oprindelige indre byggemasse var 1-2 etage, sådan som det ses af de tilbageværende gamle fine bygninger i indre gård, blandt andet den gamle smedje, der også ifølge planen på skammelig vis nedrives i stedet for renovering/konvertering til anden brug.

I den oprindelige udlægning af bygninger i den indre gård var der netop taget hensyn til den omkransende boligmasses udsigt og lysindfald og til havernes mulighed for at udgøre grønne levesteder.

Med den nuværende projekterede tætte boligmasse, der er mere end doblet så høj som den oprindelige og placeret hensynsløst tæt på haverne, vil der skabes overvejende skygge og manglende lysindfald, som vil være ødelæggende for haverne og livet i dem. Det samme gælder livet på de mange altaner, som beboerne inden for de senere år har investeret i, og sidst men ikke mindst vil de projekterede bygninger også tage lys og udsigt fra de mange nuværende boliger.

Det er højst uforståeligt og kritisabelt, at Københavns Kommune og 3F fuldstændigt har ignoreret disse forhold til stor gene for de mange beboere og med ødelæggende effekt på karakteren af et for det centrale Valby væsentligt område.

Sidst kan det undre, at en faktor som støj ikke er vurderet i forbindelse med projektering, særligt når det gælder en kombination af børneinstitution, ungdomsboliger og udvidelse af indkøbsmuligheder. Det er kendt for alle, der bor her i dag, at lyden rejser og forstørres i den indre gård. Det ved vi fra 3F’s aktiviteter på området og for den rekreative brug af den offentligttilgængelige have, men også fra vareleveringer, der sker på alle tider af døgnet via bakkende lastbiler. Gården er med andre ord støjfølsom, noget der i det projekterede anlæg på ingen måde er taget hensyn til, hvilket bør være et krav, der ikke kan tilsidesættes.

Jeg håber og forventer, at indsigelserne i denne høringsrunde formår at råbe projektets ejere og Københavns Kommune op således, at faktorer som miljø, placering og højde på indre boligmasse genovervejes og justeres til området. Modstanden mod projektet i sin nuværende form vil i modsat fald fortsætte.

Med venlig hilsen

Rikke Kristine Nissen