Oprettet: 1. september 2020
Svarnummer:
6

Indsendt af

Stefanie Høy Brink

Virksomhed / organisation

Københavns Museum

Postnr.

1555

By

København V

Høringssvar

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.

 

Ud fra de tilgængelige registranter og arkivalier kan det ses, at projektarealet er beliggende på Teglholmen, der er opfyldt af to omgange i perioden 1917-33, med fyld fra havnebassinet. Boreprøver fra området viser at tykkelsen på opfyldeslaget er varierende, men mere end 2 meter tykt oven på de senglaciale aflejringer og/eller den gamle havbund. De nyere opfyldslag vurderes ikke i dette tilfælde at være af væsentlig arkæologisk interesse. Men da kystzonen har fluktueret fra forhistorisk tid og frem, kan der erfaringsmæssigt påtræffes fund fra stenalder i form af bopladser, aktivitetsområder eller kystnære strukturer i underliggende, intakte forhistoriske kyst- og havbundslag.

Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf. museumslovens § 26).

Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.

Få nyt om høringer

Abonnér