Høringssvar vedrørende Lindholmsvej 18 - lokalplan 588

Oprettet: 16. oktober 2019
Svarnummer:
7

Indsendt af

Martin

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Jeg er direkte nabo til Den Lille Skole i København (Brønshøj) og lever både til dagligt og i weekenden med skolens effekt på nærmiljøet og lokalsamfundet. Nedenfor har jeg skitseret de indvendinger og kritikpunkter jeg har ift. forslag om lokalplan Lindholmsvej 18:
1. Parkeringsgener
Jf. §5 Bil og cykelparkering er der ikke krav til bilparkering. Men som følge af udbygningen, vil der forventet komme flere elever, om end kun et begrænset antal som det står angivet! På trods af der i materialet s.6 infrastruktur står ”Afsætning foregår på Lindholmsvej, Tårnholmvej og Højstrupvej. Den udarbejdede trafikanalyse viser, at der ikke er problemer med trafiksikkerheden og trygheden omkring skolen, og at afsætning om morgenen foregår uden trængsel og uhensigtsmæssig parkering og s. 6 i pkt. Bilparkering fremgår ”Derudover viste trafikanalysen at afsætning og parkering foregår problemfrit”, så oplever vi som Nabo til skolen parkeringsgener fra forældre der i bil skal aflevere- og hente deres børn fra skolen. Med samme antal elever på skolen, eller kun et begrænset antal flere elever, vil parkeringsgenerne i bedste fald fortsætte og i værste fald forværres. Derfor vil vi gerne have etableret parkeringspladser på skolens areal.
2. Offentlig tilgængelighed til skolens udendørsareal 24-7-365

I lokalplans forslaget § 8, stk. 5 fremgår det at: ”30 % af skolens opholdsarealer skal være offentligt tilgængelige og må ikke ved skiltning eller hegning forbeholdes områdets beboere eller bestemte brugere”. Når der står angivet at det er 30% af skolens opholds arealer som skal være offentligt, er dette i moderat sandhed. For at få adgang til de 30% af opholdsarealet, vil man skulle give 100% adgang til udendørs grundarealet! Dvs. at alle får adgang til grundarealet, legeplads, boldbaner og andet med mindre at skolen og Københavns Kommunen påtænker at begrænse adgang til resten af grundarealet med hegn, hæk eller andre foranstaltninger. Da jeg kan konstatere der ikke fremgår noget hegn, hæk eller andre begrænsende foranstaltninger på s. 8 i forslag til lokalplanen som visualisere et eksempel på et nybyggeri i overensstemmelse med lokalplanen, er det min vurdering at 100% af det udendørs grundareal er offentligt tilgængeligt.

Hvis det gennemføres at 30% af skolens opholdsareal bliver offentligt (100% af udendørs grundarealet), vil alle naboer/genboer til skolen opleve øgede støjgener udenfor skolens åbningstid. Jeg er stærkt bekymret for at hele skolens udendørs opholdsareal inkl. legeplads, boldbaner mm., vil blive samlingssted for store børn og teenagere i aftentimer, weekender og skoleferier. Risikoen ved dette er, at nabolaget kan blive offer for dertilhørende problematikker som gener i form af støj i form af musik fra telefoner og højtalere, tyveri, drikkeri, svineri, glasskår, graffiti, cigaret skodder, bål, plastik affald osv.
Det er særligt om sommeren vi naboer og nabolaget vil blive påvirket og generne må påtænkes at være værst, hvor vi naboer er mere i egne haver. Det er også i sommerhalvåret at der kan komme ekstra larm fra børn og unge som samlet og evt. fester om aften/weekenden.
Som naboer har vi flere gange oplevet at unge udenfor skolens åbningstid, kravler rundt på skolens bygninger og arealer, og ikke tager hensyn til vores privatliv ved at kigge ind i vores haver og kaster affald ind til os. Vi vil potentielt blive disponeret for en øget påvirkning af disse gener fremadrettet. Yderligere skal Københavns kommune og Bygherre tage stilling til og lave en ansvarsfordeling og plan for at sikre 1) ro og orden 2) forsikring af skolens arealer og bygninger v. tyveri og materiel skade i form af bål og graffiti hvis opholdsarealer bliver offentlige.

3. Cykelparkering

Jf. tegning 4 i forslag til lokalplan lindholmsvej 18 ønsker bygherrer at etablere 2x cykelparkering op ad hegn v. matrikel 11bi. Dette er uacceptabelt, da det giver direkte mulighed for hurtigt og nemt at hoppe over hegn ind til vores matrikel 11bi. Vi kræver at cykelparkering bliver omplaceret så det er i min. 2 meters afstand fra hegn op mod matrikel 11bi.

4. Tilbygning

Som byggeplanerne er fremlagt på nuværende tidspunkt, vil vi opleve store gener i form af:

a. Bygningens højde
Jf. tegning 5 omfang og placering, er tilbygningen 8 meter høj tættest på matrikel 11bi (og 10 meter højt på sit højeste punkt.) Det virker til at være ca. kun 3 meter fra skellet jvf. Tegningens målestok i højre hjørne.
Denne højde medfører væsentlige indbliksgener til nabogrundens friarealer, og er derfor ikke i overensstemmelse med bygningsreglementet §195.
Det virker yderligere ureglementeret at bygge en 8 meter høj bygning så tæt på skel og er derfor i uoverensstemmelse med gældende regler, servitutter og bygningsreglementer f.eks. bygningsreglementet §176 mv.

b. Tagterrasse
Jf. side 8 i forslag til lokalplan lindholmsvej 18 og illustrationerne ”Visualisering, der viser et eksempel på et nybyggeri i overensstemmelse med lokalplanen set mod syd” og side 9 ”Visualisering af en situationsplan, der viser et eksempel på et nybyggeri og indretning af udearealer i overensstemmelse med lokalplanen” påtænkes det at etablere en tagterrasse.
Det fremgår ikke på illustrationerne eller i afsnit §8 stk. 1 friarealets størrelse, om ophold på tagterrassen medfører udsyn mod nord og bl.a. matrikel 11bi eller hvorvidt tagterrassen er afskærmet fra udsyn mod nord og matrikel 11bi pga. vægge/værn.
Jeg betragter det som væsentlige indbliksgener jf. bygningsreglementet §192, hvis nybyggeriet på det nuværende grundlag vil etablere indblik til matrikel 11bi via deres tagterrassen. Dette er uacceptabelt.

c. Vinduers og glas placering - Sydvendt vindue på 1. sal og etablering af gangbro mellem Den bevaringsværdige hovedbygning og den ny tilbygning.
Jf. s. 8 ”Visualisering, der viser et eksempel på et nybyggeri i overensstemmelse med lokalplanen” og ”Visualisering, der viser et eksempel på et nybyggeri i overensstemmelse med lokalplanen set mod syd” planlægges det at etablere et nordvendt vindue samt gangbro overdækket af glas mellem den bevaringsværdige hovedbygning og den ny tilbygning. I skole vil der være øget risiko for, at der kan forekomme personkollision med glaspartier ved trængsel og leg.

Da kollisioner tillige vil kunne ske med høj fart, vil der være en øget risiko for at glaspartier i gang- og fællesarealer, vil kunne forveksles med åbninger og kan medfører skæreskader.

Begge disse er på illustrationerne på side 8 etableret i niveau over hegn som medfører direkte indblik til matrikel 11bi. Det vil medfører væsentlige indbliksgener til nabogrund på matrikel 11bi. jf. bygningsreglementet §192 når vinduer og glaspartier er placeret så højt oppe. Dette er uacceptabelt.

Det forekommer mig at arbejdsrummet i 1. sal på den ny tilbygning må være tilstrækkeligt belyst v, østvendt vindue og evt. brug af glasdør med sprosser v. vestvendt trappe. Andre metoder må kunne anvendes til at dokumentere

Yderligere giver placeringen af vinduer og valget af materialer væsentlige gener i form af de er kraftigt lysreflekterende og blændende. Det virker selvmodsigende at der på side 23 Bygning B, pkt. m) i forslag til lokalplan lindholmsvej 18 fremgår følgende ”Materialerne skal være i glas og må ikke være kraftigt lysreflekterende eller blændede” ved at anvende netop glas vil vi på matrikel 11bi netop opleve kraftigt refleksion af lys og blænding. Dette er uacceptabelt.

5. Træer
I dag har vi fra vores matrikel 11bi udsyn til 7 store grønne træer, som står hvor den ny tilbygning skal placeres. Alle disse er i samme højde som den bevaringsværdige hovedbygning. Disse træer betragter vi som at have i lige høj grad bevaringsværdig-, kultur og naturmæssig værdi i en lokalplan. Hvis disse bliver fældet, mister vi vores grønne udsyn. Det vil medfører at stort set al grønt udsyn vil forsvinde og erstattes af en bygning i glas, træ osv., hvilket slet ikke kan retfærdiggøres. Dette er uacceptabelt!
Det skal yderligere bemærkes at der i alt på hele grunden jævnfør fysisk optælling fra Højstrupvej og Lindholmsvej og satellitfoto er min. 15 store voksne træer som er samme højde som hovedbygningen på hele grunden.
Jf. s. 36 Tegning 7b Træer er der angivet 8 bevaringsværdige træer på grunden. Men vi har fra vores grund yderligere udsyn til 7 træer (i alt 15) som ikke fremgår på tegning 7b. Disse 7 træer er ikke nævnt i hverken beskrivelser eller anden vis som en del af dokumentationsgrundlaget i forslag til lokalplan Lindholmsvej 18. Det undrer mig at alle 15 træer på grunden ikke fremgår af tegning 7B, da netop mange træer skal fældes.
Det forekommer mig også som stærkt misledende information og et stærkt motiv, at alle træer som står i vejen for den ny tilbygning, ikke er angivet som bevaringsværdige uagtet deres størrelse og samme højde som hovedbygningen, men alligevel ikke har lige stor bevaringsværdig-, kultur og naturmæssig værdi i en lokalplan. Hvem har udpeget de 8 bevaringsværdige træer og fravalgt de 7 andre træer som værende ikke bevaringsværdige - Bygherrer, byggerådgiver eller Københavns Kommune?
Yderligere fremgår det jf. side 7 i forslaget at der er 8 bevaringsværdige træer og der kun skal fældes 1 bevaringsværdigt træ. Dette er korrekt. Men da der ikke fremgår i materialet og tegning 7b at der på hele grunden er 15 træer, får læseren et usandt billede af hvor mange træer der skal fældes, da man læser 1 bevaringsværdigt træ skal fældes. Men sandheden er en anden. Sandheden er, at 1 træ som er kategoriseret bevaringsværdigt træ samt 7 andre træer, i alt 8 træer skal fældes. Yderligere fremgår det jf. side 7 og s. 36 tegning 7b at der på grunden blot skal plantes min. 5 nye træer på grunden for at sikre grøn karakter. Dog vil byggeriet medfører en reduceret grøn karakter på 3 træer i alt på grunden fra i dag til efter byggeriet er færdigt.
Dette stemmer ikke overens med Københavns kommunes strategi ”Bynatur i København 2015-2025” samt ”Træpolitik 2016-2025” om at sikre et grønnere klima, og opprioritering af byens eksisterende og nye træer.

6. Gener ifm. byggeperiode
Det må forventes at byggeprocessen tager minimum 1 år, i denne periode vil der for nabolaget som helhed være væsentlige gener i form af øget CO2 -udledningen og luftforureningen, dårlige parkeringsforhold, veje spærret for gennemkørsel pga. arbejde på byggepladsen, støjende arbejde fra byggepladsen udenfor tilladt arbejdstid, støv fra byggepladsen samt at anvendelsen af tunge køretøjer ødelægger fortove, nedkører kantstene, støv m.m.
Jeg er kritisk overfor byggeriets planer ift. at undgå tung trafik gennem boligområder – særligt om natten og tidlig morgen samt i weekender.
Der findes i dag kun vejledende grænseværdier for de udendørs støjniveauer, hvilket vil sige, at man som støjramt borger ingen rettigheder har – heller ikke selvom støjniveauet er meget højt. Grænseværdiernes status som vejledende betyder også, at myndigheder ved planlægning af nye boliger og andet byggeri kan vælge at se bort fra dem. Kommuner og statslige myndigheder bør overveje mere forpligtigende målsætninger for støjniveauer i deres geografi.
Derfor vil jeg kræve at kommunen sikrer at der udarbejdes en plan, og forpligtende støjniveauer og luftforureningsniveau og foranstaltninger der tilegner naboer og genboer til byggeriet økonomisk kompensation i form af straf, dagbøder, afgifter mv. der f.eks. regulerer lastvognes tomgang og helt udelukker arbejde på byggepladsen samt tung trafik om natten, tidlig morgen og sen aften samt i weekender. Forskningen peger entydigt på, at bl.a. søvn forstyrrelser i særlig grad er årsag til negative sundhedseffekter. Der er derfor behov for kommunale indsatser, som kan bidrage til at sænke støjen om natten og tidlig morgen og sen aften samt i weekender.
7. Økonomisk kompensation v. forringelse af fremtidige ejendomsværdi
Som følge af forslag om lokalplan Lindholmsvej 18 og nabo til byggepladsen og evt. ny tilbygning, har vi haft besøg af en ejendomsmægler for at få en professionel vurdering af byggeplanerne og lokalplanens påvirkning i forhold til vores ejendoms værdi. Den professionelle vurdering var at byggeplanerne og den nye bygning og den åbne skolegård vil sænke vores ejendoms værdi. Dette medfører en økonomisk forringelse, som vi som naboer ikke kan frasige os eller afskrive skattemæssigt.
Jeg insisterer og kræver derfor at kommunen og/eller bygherrer yder økonomisk kompensation til naboer og genboer som vil medfører en økonomisk forringelse af deres ejendomsvurdering, som følge af byggeplanerne og en evt. ny tilbygning samt offentlig tilgængelighed til skolens opholdsarealer.
Som følge af Skatteministeriets nuværende plan om at implementere nye ejendomsvurderinger henover 2019 til 2020, skal den økonomiske forringelse naturligvis både beregnes med udgangspunkt i det nye system som træde i kraft i fremtiden, men samtidigt på baggrund af det eksisterende som er gældende på nuværende tidspunkt for høringssvaret.
8. Usikkerhed og risiko omkring det færdige projekt er leveret jf. de nuværende byggeplaner
Jeg er usikker på om det færdige projekt, hvis byggeplanerne godkendes og udføres, er i overensstemmelse med de nuværende planers udseender og illustrationer. Uanset tegninger, modeller og illustrationer kan planer kun tilnærmelsesvis give en 100% tro simuleringer af virkeligheden, så tegninger og planer er i virkeligheden ikke det papir værd det er trykt på. Dette skyldes at der undervejs i et langvarigt byggeforløb, vil blive truffet beslutninger, ændringer og omprioriteringer som følge af tid, omkostninger, kvalitet og udseende. Det er naturligvis først når det endelige projekt er færdigbygget, at vi som naboer, genboer og nabolag får en vurdering af om de nuværende planer er rammevilkår og 100% retningsgivende for det færdige projekts.
Så længe der er denne usikkerhed og risiko, hvordan kan vi så være sikker på at tegninger, design, materialevalg, beskrivelser, mål, skyggediagrammer osv. er korrekte? Og ydermere hvorvidt vi som naboer og genboer undervejs i byggeriet, ikke bliver hørt omkring forhold i og omkring byggeriet og det endelige projekts helhed som vi på et senere tidspunkt ikke kan gøre indsigelse omkring og/eller klage vedrørende.
9. Manglende, ukorrekte og misledende informationer
Jeg betragter byggeplanerne som værende mangelfulde på flere områder heriblandt kan nævnes:
a) Det fremgår ikke hvorvidt der er udsyn med væsentlige indbliksgener til matrikel 11bi fra tagterrasse
b) Trafiktællingen angiver at der ved afsætning ikke er parkeringsgener på Lindholmsvej, Tårnholmvej og Højstrupvej. Dette kan kategorisk betragtes som ukorrekt information.
c) Byggeriets påvirkning på naboers og genboers fremtidige ejendomsværdi tages der ikke stilling til i forslaget til lokalplanen Lindholmsvej 18.
d) I forslaget til lokalplanen s. 36 tegning 7b, er der på tegningen kun angivet 8 træer som er markeret som bevaringsværdige. I dag er der min. 15 træer på skolens grundareal. Man har ikke på tegningen indtegnet placeringen af de resterende 7 træer som skal fældes som følge af det ny byggeri. Yderligere angiver man at der kun skal plantes 5 nye træer.
Jeg konstatere at der både fremgår manglende og misledende information ifm. tilbageholdelse af informationer om alle træer på grunden, da det pba. tegningen og materialet s. 7 kun fremgår at 1 træ skal fældes, mens virkeligheden er, at der skal fældes lang flere.

Få nyt om høringer

Abonnér