Oprettet: 28. september 2018
Svarnummer:
27

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1758

By

Kbh. v

Høringssvar

Høringssvar vedr. udkast til Affald- og Ressourceplan 2019-24

Vesterbro Lokaludvalg kan tilslutte sig den overordnede intention om, at københavnerne oplever affaldssystemet som et system, der tilstræber større kildesortering, og at planen skal bidrage til grøn vækst og innovation på området.

Vesterbro Lokaludvalg kan tilslutte sig de tre overordnede mål, at:
• 70 % af husholdningsaffald indsamles til genanvendelse i 2024, hvor det i dag er 45%.
• Opfylde KBH2025 Klimaplanen således at bioaffald og plast skal ud af affaldsforbrændingen, således at CO2 udledningen reduceres med 59.000 tons.
• Tredoble genbruget i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter og øge genbruget af byggematerialer.

Det er Vesterbro Lokaludvalgs overordnede opfattelse, at københavnerne er villige til at kildesortere, så længe de har pladsen til det oppe i lejlighederne og nede i deres gårde. I planen omtales det, at affaldsdata skal bruges som en motivator for den enkelte borger, det kan formentlig kun gøres, hvis affaldet bliver vejet for hver enkelt ejendom og i København har mange gårde fælles containere, så man kan ikke registrere for hver ejendom.
Vi er helt enige i at beholderne tydeligt skal angive hvilket materiale, der skal puttes i, og de skal være let tilgængelige, der skal være nok af dem, og de må ikke være overfyldte. Så kan det formentlig lykkes, at få genanvendt 70% af affaldet. Løsningen for de 34.000 boligenheder, som ikke kan kildesortere fuldt ud med at sætte kuber op, ligesom de glaskuber der er 500 steder, lyder som en udmærket idé. Vores nabolande har allerede containere/kuber ude i det offentlige rum til opsamling af forskellige fraktioner affald. I Tyskland har de kraftige farver på containerne (ikke kun på lågene), så de er genkendelige for beboerne. Det kunne man måske også gøre i København.
Indsamling af tekstiler til genanvendelse burde gøres mere effektivt, da meget tøj ikke kan genbruges, da det er for uhygiejnisk eller er gået så meget i stykker, at det ikke kan genbruges. Der bør fortsat være mulighed for tøjcontainere fra forskellige foreninger som Frelsens Hær og Røde Kors.
Indsamling af bleer er en god idé, da der er et stigende antal bleer som bliver smidt ud, da København er en by med mange små børn. Hvordan de skal rengøres rent teknisk, skal der være en god løsning på.
Afskaffelse eller delvis afskaffelse af storskraldsordningen er en meget dårlig idé i områder som Vesterbro og andre tætte byområder med høj bebyggelse. Henvisning til genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer er ikke tilstrækkeligt ift. områder som Vesterbro, hvor ikke alle har bil, og hvor der er mange svage medborgere, som ikke er i stand til at fragte storskrald til f.eks. Vasbygade.
På Vesterbro har vi til gengæld 3 offentlige byttestationer og de bliver benyttet meget.
Et problem er, at detailbranchen ofte har mange forskellige typer plastik på fødevarer ol. og blander papir og plastic. Derfor bør Københavns Kommune tage initiativ til, at der på landsplan arbejdes med større grad af genanvendelig plastik i detailhandlen, så forbrugerne i højere grad kan kildesortere.
At etablere en lagerhal til kommunalt inventar er godt, så de forskellige institutioner og forvaltninger kan genbruge inventar i stedet for at smide det ud. At sætte flere affaldskurve op ude omkring i byen, så det er muligt at sortere lokalt, kan kun bifaldes, hvis der er plads til disse ekstra affaldskurve.
Vesterbro Lokaludvalg finder således, at der er rigtig mange gode intentioner i oplægget, men også ting, som bør justeres.

Til allersidst omtales to vigtige investeringer: Etablering af et centralt sorteringsanlæg og et biogasanlæg.
Et sorteringsanlæg kan få mere af restaffaldet gjort genanvendeligt. Og den nuværende situation, hvor bioaffald køres til Hashøj ved Slagelse eller helt til Sønderjylland, er dels ikke særlig miljøvenlig, dels er det ikke motiverende for borgerne, at bioaffaldet ikke behandles fuldt miljøvenligt.
Der er i oplægget kun sat ganske få penge af med en henvisning til at anlæggene skal lånefinansieres. Men det er helt nødvendigt, at der meget tidligt i planperioden afsættes midler til projektering af begge anlæg. Det afsatte beløb er ganske utilstrækkeligt. Samtidig skal der også være en politisk prioritering af at skabe et samarbejde med de øvrige hovedstadskommuner om at bygge anlæggene. Projektering og start på bygning af et biogasanlæg nær København, så transportafstandene minimeres, finder Vesterbro Lokaludvalg er helt afgørende for at nå målsætningerne.
Der er i planen ikke redegjort for, hvorledes der tages højde for, at den mindre affaldsmænge, der kommer - uanset om der kommer flere indbyggere i København. Betyder det, at det nye anlæg Amager Bakke ikke kan køre effektivt uden at få tilført betydelige mængder affald fra udlandet? Vesterbro Lokaludvalg skal pege på, at der i planen bør være en redegørelse for, hvordan dette forhold påvirker økonomi, miljø og specielt CO2 udledningen i København negativt, og hvordan problemet løse på den lange bane.

Venlig hilsen

Thomas Egholm
Formand for Vesterbro Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér