Oprettet: 30. september 2018
Svarnummer:
43

Indsendt af

Michael Søgaard Jørgensen

Virksomhed / organisation

Sektionen for Bæredygtig Design og Omstilling, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Interesse i samarbejde om udvikling og implementering af Ressource- og Affaldsplan 2024
I høringsskrivelsen spørger Københavns kommune bl.a. vidensinstitutioner om de kan se, at udkastet til Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24) kan skabe værdi for deres organisation og om man vil være interesseret i at samarbejde.

Sektionen for Bæredygtig Design og Omstilling (BDO) ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitets campus i København (herefter BDO-AAU) finder RAP24 interessant og på mange områder innovativ og fremadrettet i kraft af
• dens fokus på cirkulær økonomi
• dens fokus på forskellige produktgruppers forskellige værdikæder og produktkæder
• brug af eksperimenter i bydele til at udvikle og afprøve nye strategier og koncepter
• udrulning i hele byen på baggrund af erfaringer fra tidligere eksperimenter

BDO-AAU er meget Interesseret i at samarbejde med Københavns kommune, virksomheder, forsyningsselskaber og civilsamfundets organisationer i forbindelse med forskning og undervisning på Aalborg Universitet i forbindelse med RAP24’s videre udvikling, implementering, vurdering og forankring gennem bl.a.
• samarbejde om udvikling af nye initiativer
• følgeforskning til initiativer
• opsamling og analyse af erfaringer hos borgere, kommunale aktører og involverede værdikæder

AAU vil gerne på sine uddannelser i Bæredygtigt Design og Bæredygtige Byer (Sustainable Cities) samarbejde med kommunen og andre aktører om RAP24. Derudover kan et undervisningssite om cirkulær økonomi, som AAU er ved at færdiggøre, anvendes som element i undervisning i cirkulær økonomi i både kommunens uddannelsesinstitutioner og i forvaltninger, forsyningsselskaber m.m.

BDO-AAU er også meget interesseret i at videreudvikle det igangværende samarbejde med bl.a. med Områdefornyelsen i Sydhavnen og efterfølgende i Områdefornyelsen i Bavnehøj inden for cirkulær økonomi og er også meget interesseret i at være med til at udvikle aktiviteterne i det ressourcelaboratorium, der etableres i tilknytning til Sydhavnen Genbrugscenter. BDO-AAU vil også meget gerne deltage i innovationsplatformen Circular Copenhagen.

Det er godt og vigtigt, at Københavns kommune som led i RAP24 skitserer, at kommunen vil anvende en række forskellige roller som led i udvikling, implementering og forankring af planen:
• indkøber af produkter
• bruger af produkter
• ramme for børns læring i skoler
• etablering af infrastruktur
• facilitering af samarbejde mellem forskellige offentlige og private aktører

Specifikke kommentarer og forslag til planens mål og midler

RAP24’s mål
Der bør flere af RAP24’s temaer indføjes målsætninger om genbrug og ikke kun for genanvendelse.

RAP24’s forståelse af cirkulær økonomi
Cirkulær økonomi defineres ofte som følgende tre principper:
• Nedsættelse af ressourceforbrugets hastighed (”slowing down”) ved hjælp af længere produktlevetid baseret på reparation, korrekt brug, opgradering m.m.
• Reduktion af ressourceforbrugets størrelse (”narrowing”) gennem reduktion af spild i produktion og brug og ved at dele-/lejeordninger betyder, at færre produkter kan tilfredsstille behovet gennem mere effektiv produktudnyttelse.
• Lukning af ressourcestrømme (”closing”) gennem anvendelse af genbrugte komponenter og materialer, der er muliggjort ved at farlige stoffer og materialer undgås og produkter er lette at adskille.

RAP24 sætter i sine temaer især fokus på nedsættelse af ressourceforbrugets hastighed gennem reparation og bytteordninger samt lukning af ressourcestrømme gennem genanvendelse af affald. Derimod mangler der i RAP24 indsatser med fokus på deleordninger for at reducere ressourceforbrugets størrelse samt indsatser med fokus på forlænget levetid ved at undgå produktforældelse.

Indsats for at opnå øget forståelse af den lineære økonomis dynamikker
Som grundlag for sådanne indsatser foreslås det derfor, at kommunen og vidensinstitutioner som led i RAP24 gennem analyser af københavnernes forbrugs- og indkøbsvaner opbygger viden om den lineære økonomis dynamikker, dvs. hvornår og hvorfor produkter taber værdi for borgerne. Den tyske miljøstyrelse bruger i sit oplæg fra 2017 om en strategi mod produktforældelse følgende opdeling:

• Mekanisk forældelse: En komponent eller et materiale er af dårlig kvalitet eller går let i stykker – f.eks. bevægelige plastdele i billige motorer i husholdningsapparater, der slides hurtigt.

• Funktionel forældelse: Hardware og software i et produkt kan ikke længere arbejde sammen på grund af softwareopdateringer. Eller et produkt kan ikke opgraderes med funktioner, som nye produkter er ”født” med.

• Psykologisk forældelse: Et produkt virker stadig, men brugeren er utilfreds med det på grund af nyere, og måske bedre modeller, som man gerne vil have og anskaffer i stedet for.

• Økonomisk forældelse: Et produkt har brug for reparation, men det kan ikke betale sig på grund af for høje omkostninger i forhold til at købe et nyt produkt.

Forslag om indsats for etablering af deleordninger
Som nævnt ovenfor foreslås det at, der i RAP24 tilføjes en indsats for etablering af deleordninger i samarbejde med bl.a. grundejerforeninger, almennyttige boligselskaber, biblioteker m.m. Der findes bl.a. i Miljøstrategisk Årsrapport 2017 en oversigt over en række erfaringer med deleordninger. Rapporten er tilgængelig på www.miljostrategisk.dk

Indsamling af drikkekartoner
BDO-AAU finder det interessant, at der s. 20 nævnes at der indføres indsamling af drikkekartoner der indeholder plast. Det er vigtigt at der etableres samarbejde med detailhandel, emballageleverandører og aftagere af affaldet om hvordan der kan sikres den størst mulige reduktion af ressourceforbrug og miljøbelastning samt at der foretages miljøvurderinger i livscyklusperspektiv.

Genbrug og forlænget levetid for elektroniske produkter
Det er godt, at RAP24 sætter fokus at øge muligheder for genbrug af elektronik, der afleveres på genbrugsstationer ved at gøre indsamling og sortering mere skånsom. Denne indsats bør kombineres med den skitserede indsats med etablering af værkstedsfaciliteter på genbrugsstationer, således at borgerne kan reparere produkter og derved forlænge produkternes levetid.

BDO-AAU har sammen med Ingeniørforeningen IDA i 2017 gennemført en undersøgelse af danskernes erfaringer med reparation af varige forbrugsgoder, der viste at det først og fremmest er prisen på reparationer sammenlignet med nyindkøb, som er afgørende for om danskerne reparerer et produkt eller køber et nyt produkt. Det er vigtigt i indsatsen med RAP24’s styrkelse af reparationsmuligheder at skelne mellem forskellige produkter og eventuelle sikkerhedsrisici ved at borgerne selv reparerer produkter og hvor der derfor er behov for professionel assistance. Lige som ved indsatsen i forhold til genanvendelighed af emballage bør der etableres strategiske partnerskaber med detailbranchen og dens leverandører som del af en reparationsindsats om udvikling af billigere professionelle reparationsmuligheder, hvorved produkters levetid kan forlænges, affaldsmængder og ressourceforbrug reduceres. Samtidig vil detailhandel og dens leverandører få adgang til vigtig viden om hvordan deres produkter kan re-designes med henblik på forlængelse af levetider.

Strategisk partnerskab med detailbranchen om genanvendelig emballage
Det er et innovativt partnerskab med detailbranchen, der beskrives på s. 28 i RAP24 om at kortlægge ”hvilke specifikke produkter, der ikke egner sig til genanvendelse i dag, og hvordan de kan designes på en måde, der gør dem genanvendelige i fremtiden”. Og at kommunen derigennem vil være med til at ”fremme god designpraksis og styrke strategiske partnerskaber med detailbranchen om indkøb af genanvendelige emballager”.

AAU bidrager gerne med sine erfaringer med at etablere og analysere denne form for partnerskaber fra tidligere og igangværende forskning.

Bygninger og byggeaffald
Det skrives på s. 35 i RAP24 at genanvendelsen af byggeaffald er høj uden det nærmere er forklaret hvad der menes med genanvendelse; er brug af byggeaffald til opfyld f.eks. medregnet.

Det er spændende at RAP24 vil lave etablere udviklingssamarbejde med offentlige og private bygherrer om genbrug af byggeaffald og systemdesign til håndtering af genbrug af byggematerialer. Det foreslås at der i RAP24 også inkluderes en indsats med på at forlænge bygningers levetid og anvendelse til nye formål (såkaldt ”repurposing” af bygninger).

(Ovenstående tekst er også vedhæftet i en layoutet udgave som pdf-fil)

Få nyt om høringer

Abonnér