Oprettet: 25. september 2018
Svarnummer:
15

Indsendt af

Hanne Nielsen

Virksomhed / organisation

Miljøbevægelsen NOAH

Postnr.

2700

By

Brh

Høringssvar

Høringssvar til Ressource og Affaldsplan Kbh. 2025
Miljøbevægelsen NOAH hilser velkommen, at kommunen satser på at minimere affaldsmængderne og maximere genanvendelse/genbrug og sikre udvik-
ling af cirkulære materialestrømme.
Vi er klar over, at afbrænding af restaffald og træ afleveret som affald nyttiggøres som varme og elproduktion. Men når affaldsmængderne minimeres op-
står der et misforhold mellem affaldsmængder og kedelkapacitet.
I den nuværende periode anbefaler vi, at kapaciteten i ARC udnyttes fuldt ud til varme og elproduktion. Hvis dette kræver import af restaffald (RDF) an-
befaler vi, at der kun tillades import fra Rigsfællesskabet og i anden række fra Nordeuropa, men naturligvis kun indtil affaldet kan nyttiggøres lokalt.
Formålet er at erstatte afbrænding af store mængder importeret biobrændsel og kul i de lokale kræftværker med el og varme fra ARC.
Det er dog vigtigt at fastholde, at på længere sigt er det ønskværdigt at varme og elproduktion slet ikke bindes til afbrænding, men derimod til vedvaren-
de energikilder som sol og vindkraft og geotermi.
Københavns Kommune bør påvirke lovgivningen, så afbrænding af RDF er ligestillet afgiftsmæssigt med afbrænding af biomasse, idet biomassen er ufor-
holdsmæssigt gunstigt stillet med fritagelse for CO2- og el-afgifter.

Men venlig hilsen
Miljøbevægelsen NOAH
Nørrebrogade 39, 1
2200 N

Få nyt om høringer

Abonnér