Oprettet: 15. september 2022
Svarnummer:
70

Indsendt af

Grundejerforeningssekretariatet Ørestad

Virksomhed / organisation

Grundejerforeningssekretariatet Ørestad

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

På vegne af de fire store grundejerforeninger i Ørestad: G/F Ørestad Nord, G/F Ørestad City, G/F Ørestad Arenakvarter og G/F Ørestad Syd samt Vandlauget i Ørestad sender Grundejerforeningssekretariatet Ørestad her høringssvar på forslag til Biodiversitet i København 2022-2025. 

Indledningsvist ønsker vi at kvittere for en grundig og bred inddragelse af foreninger, borgere og brugere i byen frem mod dette forslag. De tilgængelige opsamlinger er oplysende og inspirerende i sig selv, og man kan genfinde konklusioner fra inddragelsen i det udsendte forslag.

Dernæst ønsker vi at understrege, at grundejerforeningerne og Vandlauget i Ørestad er meget positive over for samarbejdsprojekter og koordinering af indsatser, for herigennem at bidrage til udviklingen samt sikre synergi i tiltag og målsætninger.

Siden 2019 har grundejerforeningerne og Vandlauget været i en implementeringsproces for den første strategi for bæredygtig omstilling af bydriften og udviklingen af de privat-offentlige fællesarealer i Ørestad. Denne strategi er nu under opdatering, og dette kommunale forslag til en overordnet biodiversitetsstrategi kommer således på et godt tidspunkt. Der er allerede fokus på at skabe mest mulig sammenhæng i de kommunale målsætninger og Ørestads målsætninger for biodiversitet.

Se mere om bæredygtighedsarbejdet i Ørestads grundejerforeninger og Vandlaug her: https://orestad.net/groen-omstilling/

Kommentarer til forslaget

Vi kan tilslutte os forslagets og handleplanens fokus på at skabe data og viden, herunder at måle biodiversiteten i byen. Vi støtter derfor stærkt op om anbefalingen vedr. at kortlægge biodiversiteten ifm. nye projekter og på kommunale arealer, samt at udarbejde en baseline for Københavns biodiversitet. Det er helt centralt med grunddata og opfølgende målinger for at kunne vurdere, hvor der skal sættes ind med tiltag og om tiltagene har en effekt.

I 2019 fik grundejerforeninger og Vandlauget udarbejdet den første baseline for biodiversitet i fire af Ørestads grønne områder samt for smådyr i den Landskabelige Kanal. I 2022 foretages en genopmåling på de grønne områder. Der foretages dertil plante- og fiskemålinger i hver kanal hvert 6. år.

Alle data for naturen i Ørestad gøres offentligt tilgængelige, og naturmålingerne indgår som viden både i udviklingsprojekter samt i dialogen med driftsoperatørerne i Ørestad. Vi tilslutter os derfor også forslagets fokus på behovet for at sammentænke arealernes brug, pleje og drift.

Endelig tilslutter vi os forslaget om at udpege tre biodiversitetskoordinatorer samt at oprette en fælles elektronisk platform. Det er afgørende, at der permanent allokeres de fornødne ressourcer og redskaber til at organisere, styre og koordinere indsatsen på tværs af forvaltninger og samarbejdspartnere.  

Vi savner dog en mere tydelig strategisk tilgang til, hvordan biodiversiteten tilgodeses ifm. udviklingsprojekter, herunder byggeri og infrastruktur. Vi anbefaler derfor, at forslaget og handleplanen tilføres et større fokus på dette. Måske vil et projekt, hvis det omfatter lokationer med målt, høj biodiversitet, ikke kunne lade sig gøre i fremtiden. Eller ved at indfase en standard for biodiversitet ifm. byudvikling. Et eksempel herpå kommer fra England og hedder ’Biodiversity-net-gain’, hvor der er krav til projekterne om, at der inden for en årrække efterfølgende skal kunne måles en bedre biodiversitet i området end før projektet: Development that leaves the natural environment in a better state than before. Dette kunne være et bud på en standardiseret, struktureret metode til at understøtte udviklingen af en biodiversitetsfremmende praksis i byudviklingssammenhæng. 

Ørestad stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere uddybning og dialog om mulige samarbejder og netværksdannelse med Københavns Kommune og andre aktører i og uden for København.

På vegne af grundejerforeningerne og Vandlauget i Ørestad.

Venlig hilsen

Pia Vannacci Elnif
Sekretariatsleder, Grundejerforeningssekretariatet Ørestad