Oprettet: 25. september 2020
Svarnummer:
31

Indsendt af

Lennart Kjellerup

Virksomhed / organisation

Peder Lykke Skolen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Høringssvar vedr. budgetmodel                                                                                                          25.09.20

 

Skolerne er meget forskellige stillet i forhold til antal udsatte børn pr. årgang og bestyrelsen kan ikke se at modellen tager højde for dette. Mange udsatte børn betyder mange netværksmøder og lægger ekstra pres på ledelsen og resourcecenteret. Bestyrelsen tænker at modellen bør tildele ressourcer til ledelse og ressourcecenter efter socioøkonomi.

 

Den ledelsesmæssige og ressourcecenter-opgave er efter bestyrelsens opfattelse noget større på en skole med mange tosprogede og lavt socioøkonomi.

  

Skolen har for at støtte udsatte elever og deres familier som er i risiko for at miste tilknytningen til læringsfællesskaber i almenområdet søgt at styrke samarbejdet med Borgercenter Børn og Unge via en række samarbejdsprojekter (samskabelsesprocesser):

Udvalgte projekter:

PMTO på skolen og familien: Kompetenceudvikling af lærere og skolens ressourcecenter, gruppeforløb med familiebehandling for grupper af forældre og elever. Dette samarbejde med en anden forvaltning kræver en stor indsats fra afdelingsleder og ressourcecenter, som må have tæt dialog på ledelses- og ressourcecenterniveau med BBUs ledelse, PMTO-familiebehandler, elevernes sagsbehandlere, familiebehandlere og forældre. Forløbet kræver særligt fokus ift. at allokere ressourcer støtte op om organisering og vikardækning i forbindelse med forløbet. Der er et tæt samarbejde mellem skolens ledelse og sagsbehandlere om visitation af familier til forløbet. Ledelsen deltager desuden i opstart af forløbet og er løbende i dialog med PMTO-familiebehandlere samt deltager i opfølgnings- og evalueringsmøder. Ressourcecentret deltager i alle projektets dele for at sikre forankring i skolens RC.

Idrætsprojektet: Som del af indsatsen med at sikre udsatte elever tilbagevenden til skolen efter Corona deltager skolen i et særligt samarbejde med BBU og idrætsprojektet. Her har ledelsen, ressourcecenter og skolesocialrådgiver været i tæt kontakt med idrætsprojektets ledelse og medarbejdere samt sagsbehandlere, forældre og lærere i visitationsfasen, i opstart, opfølgningsmøder og evaluering.

 

Ledelse og RC:

Fraværsindsatser: ressourcecenter, skolesocialrådgiver og afdelingsledere. Fraværsscreening, kontakt med elevernes lærere, fraværsmøder, underretninger og partshøringer af forældre.

Deltagelse i familiekursusforløb (BUF-regi) om udsatte elever, hvor indsatsen indgår i en større indsats for eleven og familien.

Læse underretninger og skoleudtalelser. Skrive akutte underretninger.

Lave §12,2 tilbud til elever som ikke kan trives i klassemiljøet: ansøgning, opfølgning til områdeledelsen, dialog med forældre, sikre underretninger til BBU, allokerer ressourcer og løbende justere tilbud.

Ledelse og ressourcecenter har jævnlig kontakt til de mange sagsbehandlere, som er tilknyttet en del af skolens elever, til skolesocialrådgivere, familiebehandlere og forældre. Det kan fx være elever, som får det meget dårligt i løbet af kort tid, så processerne efter underretning skal følges tæt på ledelses- og RC-niveau. Elever med BBU-sager, hvor forældrene er så udsatte, at de ikke kan tage imod hjælp fra BBU, elever, hvis sager i SOF strander i længere perioder fordi der fx er skift i sagsbehandlere eller i overgangen mellem BBU (Borgercenter børn og unge) og BCH (Borgercenter handicap). 

I forbindelse med stigningen i tilfælde af vold og trusler mod lærere og pædagoger: Styrke arbejdet i trioen, arbejdet med medarbejdere og elever ift. at sikre kendskab til lovgivning, procedurer, viden om low arousal-teknikker blandt medarbejderne. Håndtering og opfølgning på voldsomme episoder (efterværn). Løbende opkvalificering af medarbejdere via kurser og sparring.

Samarbejde med kommunale kompetencecentre: Frejaskolen, Charlottegården, Eksperimental institutionen, Øster Farimagsgade Skole, Blågårds skole. I forbindelse med hvert besøg skal dette koordineres af skolens ressourcecenter og ledelsen skal sørge for de nødvendige ressourcer og med jævne mellemrum deltage i sparringen for at sikre at skolen udvikler sig ift. at kunne inkludere et stigende antal elever med særlige behov.

Deltagelse ved et stort antial netværksmøder, aftalefora, BEKU-møder, revisitationsmøder.

Følge distriktselever som er visiteret til dagbehandling i en kortere eller længere årrække.

Skole- og BUFflex forløb: visitations- og revisitationsprocesser, handleplaner, sparring med kompetencecentre.

Koordinering med eksterne rc-personer fx PPR, skolesocialrådgiver, tale-hørelærer, sundhedsplejerske.

For at kunne løfte socialt udsatte elever fagligt har det været nødvendigt at ansætte 3 inklusionspædagoger, som arbejde med elever fra 0.-9. klasse.

Konkret vil besparelserne betyde en koordinator for RC og en leder mindre på Peder Lykke Skolen.

 

I lyset at de store besparelser for Peder Lykke Skolen ser bestyrelsen det temmelig svært at fastholde det høje faglige niveau samtidig med at fastholde børnene på en alm. Folkeskole.

 

Mvh.

 

Bestyrelsesformand                      Næstformand

 Zahid Akhtar                                  Susanne Raben Rasmussen