Oprettet: 24. september 2020
Svarnummer:
14

Indsendt af

Laura Blicher Trojaborg

Virksomhed / organisation

Gasværksvejens Skole

Postnr.

1656

By

København V

Høringssvar

Høringssvar vedr. ny budgetmodel.

Skolebestyrelsen på Gasværksvejens Skole har drøftet forslaget til ny budgetmodel på skoleområdet.

Skolebestyrelsen anerkender behovet for en ny og gennemskuelig budgetmodel og er grundlæggende enig i principperne i den nye model og en omfordeling af de socioøkonomiske midler.

Det bekymrer os dog, at Gasværksvejens Skole med den nye model står til at miste 568.399 kr. Det er et stort beløb for en lille skole.

Skolebestyrelsen hæfter sig særligt ved følgende:

Ledelse:

I bilagsmaterialet fremgår det, at grundbevillingen til ledelse svarer til, at man som 2-sporet skole kan ansætte to ledere. I en tid hvor forvaltning og lærere råber på mere faglig ledelse, er det for lidt.I den nuværende bevilling har Gasværksvejens Skole økonomi til en skoleleder og to afdelingsledere. I mange år har det været et bevidst valg at prioritere lærerresurser og bruge en del af ledelsessummen til dette og siden overgangen til AF har Gasværksvejens Skole klaret sig med to ledere. Før AF havde skolen en administrativ leder som foruden de opgaver der nu ligger i AF, varetog mange administrative opgaver, som nu ligger hos skolens nuværende ledelse. Ledelsen på Gasværksvejens Skole deltager i skoleledelsesuddannelsen i Københavns Kommune og i en erkendelse af, at det har været umuligt for to ledere at leve op til intentionerne i denne uddannelse, har skolebestyrelsen ved godkendelsen af budget 2020 besluttet at prioritere ansættelsen af en tredje leder, som netop er ansat. Hvor økonomien til dette skal komme fra i den nye budgetmodel er svært at få øje på.

Inklusion:

Grundbevillingen til Ressourcecenter/PLC skal ifølge baggrundsmaterialet dække skolens inklusionspædagog og vejlederteamet. I den nye budgetmodel vil Gasværksvejens Skole få 1 million til dette. Vi bruger i dag 840000 kr. til disse funktioner. Men inklusionsarbejdet er ikke gjort med vejlederindsats alene. Diagnoser handler ikke udelukkende om socioøkonomi og skolen har pt 13 elever i en kategori, hvor det forventes at skolen lægger 9 ugentlige klokketimer til hver elev i en dokumenteret indsats inden skolen kan indstille eleven til fx bufflex. Det koster skolen 1.123.000 kr. I baggrundsmaterialet ser det ud til, at disse penge skal findes i den ekstra tildeling, som gives hvis elevtallet i en klasse overstiger 23 elever. Denne tildeling skal også dække holddannelse på grund af mange elever i klassen, almindelig faglig og social støtte, mulighed for at tage på ture ud af huset, ja alle aktiviteter, hvor det kræves, at der er mere end én voksen til en klasse.

Ressourcerne til praktisk medhjælp ligger i dag i elevbevillingen og det er alment kendt, at behovet for praktisk medhjælp rammer skoler meget skævt. Vi antager at midlerne til praktisk medhjælp i den nye model ligger i grundbevilling til Ressourcecenter/PLC. På Gasværksvejens Skole bruger vi i indeværende skoleår 530000 på praktisk medhjælp.

Vi er klar over at skoleområdet ikke tilføres flere penge samlet set, men for os ser det ud til at socioøkonomisk stærke skoler skal betale og samtidig spises af med en urealistisk minimumsnormering, der ikke levner mange muligheder for ekstra ressourcer til børnene.

Vi vil gerne opfordre til at man kigger på grundbevillingerne igen og revurderer fordelingen af de 182 millioner.

Til sidst vil vi gerne henlede opmærksomheden på en aktivitet, som ikke er beskrevet i den nye budgetmodel, nemlig Madskolen.

Madskolerne modtager i nuværende budgetmodel en grundbevilling, som skal dække en kok og en køkkenassistent/opvasker. PÅ Gasværksvejens Skole har vi 5 ansatte i Madskolen. Dette er nødvendigt for at vi kan leve op til de formål og intentioner, der ligger i at være en Madskole.

Det er meningen, at forældrebetalingen skal dække driften og lønudgifter der ikke dækkes af grundbevillingen. Det regnestykke hænger ikke sammen, hvis vi skal holde en måltidspris som svarer til EAT. Vi tilfører hvert år Madskolen cirka ½ million ud af skolens midler til undervisning (løn og drift) og er bekendt med at et lignende billede tegner sig på de øvrige madskoler.

Dertil kommer, at det også trækker på ledelsesressourcerne at være Madskole. Ledelsesopgaven omfatter økonomi og budgetstyring, personaleledelse og implementering af idegrundlaget for Madskolerne hos hele personalegruppen på skolen. Det er helt klart en berigelse for Gasværksvejens Skole at være Madskole, men det er ikke gratis. Vi opfordrer til at man i forbindelse med den nye budgetmodel også kigger på madskolernes økonomi.

 

Skolen er ganske vist opnormeret til tre spor, men da vi stadig kun opretter 2 klasser ved indskrivningen til 0.årgang, kan vi se frem til en meget lang periode med en meget presset økonomi.

Besparelser har været på dagsordenen ved skolebestyrelsens budgetdrøftelser de sidste mange år og det er kun lige akkurat, det er lykkedes, at få budgettet til at hænge sammen. Der skal ikke mange uforudsete udgifter til at det skrider. Skolebestyrelsen har svært ved at se, hvordan det med forslaget til ny budgetmodel skal kunne lade sig gøre at levere den kvalitet, vi leverer i dag.

Venlig hilsen Skolebestyrelsen ved Gasværksvejens Skole og KKFO