Oprettet: 25. september 2020
Svarnummer:
32

Indsendt af

Kalle Jørgensen

Virksomhed / organisation

Nørre Fælled Skole

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Hermed afgives høringssvar til ”Forslag om ny budgetmodel for almenskoler” på vegne af skolebestyrelsen ved Nørre Fælled Skole. 

 

Generelle bemærkninger

Nørre Fælled Skole hører til de skoler, der står til at miste flest midler med den foreslåede model – ca. 4 pct. af den årlige bevilling allerede fra skoleåret 2021/22.

Det er vi naturligvis meget bekymrede over. Det vil alt andet lige gøre det sværere at opretholde en god og positiv fortælling om skolen, tiltrække og fastholde kvalificerede lærere og ledere, og i det hele taget levere et godt undervisningstilbud.

Besparelsen vil efter vores opfattelse ramme Nørre Fælled Skole særlig hårdt. Vi har i flere år kæmpet for en afklaring af vores fremtidige rammevilkår, og disse er først faldet endeligt på plads for mindre end en måned siden, hvor kommunen efter lang tids tøven besluttede at skrinlægge den planlagte sporudvidelse og reducere skolens distrikt, så vi fremover skal være en tosporet skole.

Dertil kommer, at vores skoleleder opsagde sin stilling umiddelbart inden sommerferien. Vi er gået i gang med at rekruttere en skoleleder, men vedkommende kan tidligst tiltræde 1. december, hvor indskrivning og planlægning af det kommende skoleår er i fuld gang.

Ifølge høringsmaterialet har et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget opfordret forvaltningen til at fremlægge løsningsforslag i forhold til skoler, der befinder sig i en ”særlig strukturel situation”. Det mener vi, at Nørre Fælled Skole gør, og derfor vil vi gerne tilslutte os denne opfordring.

 

Bemærkninger til modellen

Vi har stor sympati for de principper, der ligger til grund for den nye budgetmodel: Transparens, bæredygtighed og incitamenter. Men set fra vores perspektiv vil det foreliggende forslag modarbejde disse hensyn på flere punkter.

Hvad bæredygtigheden angår, er ambitionen ifølge høringsmaterialet at sikre mindre udsving i bevillingerne fra år til år. Det er prisværdigt, men hvad med bæredygtigheden her og nu? Med modellen står Nørre Fælled Skole til at blive beskåret meget voldsomt allerede fra skoleåret 2021/22.

Vi mener, at dette er en uhørt kort indfasningsperiode til så voldsom en besparelse. Hårde økonomiske opbremsninger, hvor man skal beslutte og gennemføre sparetiltag meget hurtigt, risikerer efter vores opfattelse at resultere i dårligere og mere kortsigtede løsninger. Vi vurderer, at dette strider mod intentionerne i forslaget.

I forhold til transparens må vi notere, at vi efter at have læst høringsforslaget med tilhørende bilag stadig har svært ved at gennemskue, hvordan det kan være, at den nye model rammer os så hårdt. Det undrer os, at en skole som vores, med en relativt stor andel tosprogede eller socialt udsatte elever, mister penge med den nye model. Det samme gælder en række andre skoler med relativt svag socioøkonomi.

Mellemregningerne fremgår ikke af materialet, men som vi læser formuleringerne omkring socioøkonomien, vil bevillingerne fremover tage udgangspunkt i et gennemsnitstal (det socioøkonomiske indeks) frem for en konkret vurdering af, hvilke elever der har brug for ekstra støtte.

Her skal vi bemærke, at socioøkonomien for skolens samlede elevgruppe trækkes op af vores idrætslinje på 7.-9. klassetrin, da den tiltrækker elever fra mange andre skoledistrikter, som med meget få undtagelser er mere velstillede end vores.

Hvis det er rigtigt forstået, at tilskuddet til en ”ressourcesvag” elev i 0. klasse reduceres, når vi optager en ”ressourcestærk” elev i 7. klasse, vil vi kraftigt appellere til at genoverveje rimeligheden og fornuften i dette princip.

Incitamenter. Modellen skulle angiveligt give incitamenter til mere effektiv skoledrift. Vi har svært ved at vurdere, om dette er tilfældet. Ræsonnementet om, at antallet af klasser er den væsentligste udgiftsdriver, virker fornuftigt, og i det lys er det rimeligt nok, at den samlede bevilling beregnes ud fra klasser frem for elever. I praksis mener vi dog ikke, at det vil ændre incitamenterne væsentligt på Nørre Fælled Skole. Som en relativt lille skole normeret til to spor har vi sjældent mulighed for at ”effektivisere” klassedannelsen i nævneværdig grad.

 

Bemærkninger til processen

Afslutningsvis er vi også nødt til at stille spørgsmålstegn ved timingen i forhold til situationen omkring COVID-19. Siden marts har vilkårene for skolerne været meget usædvanlige. Vi synes selv, at Nørre Fælled Skole har løst opgaven langt over forventning, men det har krævet betydelig kreativitet og fleksibilitet at opretholde et godt undervisningstilbud og en fornuftig ramme om elevernes hverdag.

Da alt tyder på, at COVID-19 vil påvirke skolerne nogen tid endnu, virker det som et dårligt valgt tidspunkt at gennemføre så markante ændringer i vores rammevilkår.