Oprettet: 25. september 2020
Svarnummer:
22

Indsendt af

Anette Holst, Rektor

Virksomhed / organisation

Sankt Annæ Gymnasium

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Den 24. september 2020

 

Høringssvar til HØRING - 2. behandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler fra Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommune Sangskole

Sankt Annæ Gymnasiums bestyrelse har modtaget forslag om ny budgetmodel, som vil medføre en samlet reduktion af vores folkeskoleafdelings budget på 971.276 kroner, hvor de 493.481 kroner fjernes direkte fra folkeskolen, og de 477.795 kroner fjernes fra ledelsen og administrationen af folkeskolen.

Der er desuden i perioden fra 2014 og til nu gennemført reduktioner i folkeskoleafdelingens budget på 1,250.000 kroner.

Det er bestyrelsens holdning, at vi ikke ser det muligt inden for den foreslåede budgetmodel fortsat at kunne skabe god, faglig og social trivsel for alle vores elever. 

I forhold til budgetreduktionen på ledelse og administration er vi helt uforstående overfor baggrunden for dette forslag. Vi kender ikke præmisserne og set i lyset af, at vi er vores eget administrative fællesskab, ser vi det ekstraordinært vanskeligt at skulle løse de administrative opgaver i folkeskolen og i det samlede administrative fællesskab imellem Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen med den foreslåede budgetreduktion.

Vi henstiller til, at den samlede budgetreduktion tages af bordet for ledelsen og administrationen i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium. Desuden opfordrer vi til, at forvaltningen genovervejer den foreslåede budgetmodels grundpræmis, herunder definitionen af os som 2-sporet skole. Efter vores opfattelse er der nemlig ikke en indlysende sammenhæng mellem socioøkonomisk niveau og antallet af børn med behov for særlig støtte, ligesom vi ikke mener, at vi kan sammenlignes med en 2-sporet skole i forhold til administrative opgaver grundet vores særlige profil, vores klassetal på 28 elever, og ekstraordinære administrative opgaver forbundet med optagelse i 3.klasse samt forbundet med 3 afgangsklasser med 27-28 elever i hver.

Københavns Kommune har med Sangskolen på Sankt Annæ Gymnasium et helt unikt skoletilbud, hvor vi er udpeget til at varetage en række forpligtelser i forhold til kommunen, dansk og internationalt musikliv. Det kræver ressourcer og administration af et omfang og en karakter, som ikke altid passer ind i generelle budgetmodeller.

Nedenstående præsenterer vi baggrunden for vores høringssvar samt løsningmuligheder.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium

Jens Kramer Mikkelsen

 

Baggrund

Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Folkekoleafdelingen har ca. 580 elever fra 3.-9.klasse med 28 elever i alle klasser. Folkeskolen har ikke eget distrikt, men hele byen samt andre byer som optagelsesområde, og optagelse sker på baggrund af en sangprøve. Tilbud om optagelse gives til alle byens børn i 2.klasse. Der er hvert år mere end 500 ansøgere til de 84 pladser (tre 3.klasser af 28 elever).


Det unikke musikalske miljø

Folkeskolen, Københavns Drengekor og Sankt Annæ Pigekor udgør grundstammen i det unikke musikalske miljø, som folkeskoleloven også omtaler. Skolens samlede mission er formuleret i værdigrundlaget:

Sankt Annæ Gymnasiums grundlag er et samspil mellem korarbejde på internationalt niveau og almen undervisning i folkeskole og gymnasium.

Skolens overordnede vision lyder: Vi uddanner til indsigt, der giver udsyn. Vi skaber fremtidens stemmer i verden.

Tidligere budgetreguleringer

Som følge af folkeskolereformen i 2014 bortfaldt alle tildelinger til folkeskoler med ekstraordinær undervisning, hvilket betød et bortfald fra august 2014 på ca. 1,8 mio. kr. til sangskole-relateret undervisning.

Til gengæld kom der som følge af folkeskolereformen en ændret budgetbevilling, der i et vist omfang skulle kompenserede for bortfaldet af de 1,8 mio.kr.

Det er vanskeligt at beregne den konkrete netto-budget-reduktion, men den lå skønsmæssigt i omegnen af 600.000 kr.

I perioden fra 2016-2018 skulle sangskolen effektivisere for 5,8 % hvilket betød en yderligere besparelse på 650.000 kr.

Besparelsen i perioden fra 2014-2018 beløber sig til ca. 1,250.000 kr.

 

Ny budgetmodel

I henhold til forslag til ny budgetmodel, står Sankt Annæ Gymnasiums folkeskoleafdeling til at skulle skæres yderligere 493.481 kroner.

Desuden har vi fået oplyst på Strategimøde den 8. september på PP-slides fremsendt af områdeleder Kate Obeid, at folkeskolens budget til ledelse og administration skæres yderligere 477.795 kroner. Denne sidste reduktion tager udgangspunkt i, at vi er defineret som en 2-sporet skole til trods for, at vi i adskillige henseender er 3 sporede med alt, hvad dertil hører.

Således ser vi frem til en samlet reduktion i budgettet på 971.276 kroner.

 

Særlige vilkår og forpligtelser som sangprofilskole uden skoledistrikt

Vi giver vores elever en sanguddannelse på internationalt niveau og en folkeskoleuddannelse, der ligger på et højere niveau end socioøkonomisk forventeligt.

Dette gør vi for bl.a. at kunne leve op til de forpligtelser vi har i forhold til Københavns Kommune, Kongehuset, Domkirken og en lang række professionelle samarbejdspartnere i dansk og internationalt musikliv.

At samskabe elevernes sanguddannelse, koraktiviteter og folkeskoleuddannelse kræver stor sammenhængskraft imellem sangskolen og folkeskolen; En sammenhængskraft som skal være

med til at balancere de mange aspekter i det enkelte barns liv: Talentudviklingen hos det enkelte barn, og de mange faglige og sociale aspekter i det inkluderende børnefællesskab.

Koordination og samarbejde om elevtrivsel, skolegang og korsang finder sted både på ledelses-, lærer- og elevniveau; bl.a. ved ekstra skolehjemsamtaler og forældremøder med deltagelse fra både sang- og folkeskolepersonale m.v.

 

Meget høj grad af inklusion

Sankt Annæ Gymnasiums folkeskoleafdeling har trods vores høje socioøkonomiske niveau ikke færre børn med diagnoser eller andre vanskeligheder end gennemsnittet af skoler i København.

Vi har et meget velfungerende ressourcecenter, der igennem en årrække har haft fokus på at øge antallet af forebyggende indsatser omkring vores elever frem for foregribende og indgribende. Dette er lykkedes, hvilket ses i skolens meget lave segregeringstal på 0,0%-0,5% i de sidste 3 år til BUF-specialtilbud, hvor segregeringstallet i 2019 samlet for København er 5,2%. I gennemsnit indstiller vi altså langt færre børn til specialtilbud, bufflex- og skoleflexordninger og andre særlige skoletilbud end andre skoler i Københavns Kommune.

Vi ser med bekymring på vores muligheder for at fastholde vores lave segregeringstal og høje faglige og sociale trivsel hos alle vores elever, hvis vi skal implementere den besparelse, der er lagt op til i den nye budgetmodel. Vi ser også, at det er bedre fagligt og socialt for børnene og mere samfundsøkonomisk ansvarligt, at bibeholde eleverne hos os.

Organisatorisk kompleksitet

Grundet vores sammensatte organisatoriske kompleksitet, hvor folkeskolen kun er en af tre dele af hele Sankt Annæ Gymnasium (de andre to dele gymnasiet og sangskolen), har vi hos os mange medfølgende administrative opgaver. Her kan bl.a. nævnes den koordination, der er forbundet med optagelse af elever på skolen.


Optagelse hos os indebærer både en sangprøve, et halslægebesøg samt andre rekrutterings- og udvælgelses-aktiviteter, for at vi skaber grundlaget for de gode børnefællesskaber i klasserne hos os.

Når elever starter hos os i 3.klasse, er de 3 klasser typisk samlet af elever fra imellem 35-55 forskellige skoler. Eleverne bærer således mange forskellige skolekulturer og -oplevelser med sig ind hos os.

 

For at kunne skabe et undervisningsdifferentieret, inkluderende børnefællesskab, foretager vi en screening af alle vores elever i 3.klasse i basisfagene matematik og dansk samt omkring elevtrivsel. Den differentierede indsats koordineres ligeledes med sangskolen, hvilket også kræver ekstra tid af lærerne.

Vi vurderer, at dette arbejde samlet kræver ca. 1 årsværk.

 

Administrativt fællesskab

Sankt Annæ indgår sammen med Europaskolen i sit eget administrative fællesskab. Dette betyder at Sankt Annæ løser flere administrative opgaver inden for egen organisation. Ved etableringen af administrative fællesskaber blev Sankt Annæ budgetreduceret med ca. 300.000 kroner: Penge der gik til de andre skolers administrative fællesskaber. Dette på trods af at vi ikke modtager ydelser herfra.

Det vil ikke være muligt for Sankt Annæ Gymnasiums folkeskoleafdeling og vores administrative fællesskab at løfte de administrative opgaver inden for den foreslåede budgetreduktion. I budgetmodellen regnes Sankt Annæ Gymnasiums folkeskole som en 2-sporet folkeskole selv om vi har 3 spor. Argumentet her er, at elever hos os først starter i 3.klasse. Dette giver ingen mening, da vi anvender ekstraordinært mange administrative ressourcer på optaget i 3.klasse. Yderligere har vi 28 børn i alle klasser, hvilket er helt ekstraordinært i Københavns Kommune og hvilket også udløser flere administrative opgaver, end de skoler, der har 20 eller 22 børn i klasserne har.

Endvidere har vi en ekstraordinær administrativ opgave omkring de mange aktiviteter ud af huset, elever hos os indgår i, samt det faktum at vi ikke er en distriktsskole. Det betyder, at mange af vores elever bor i en afstand til skolen, der giver dem adgang til rejse- og skolekort hos Movia: En ordning vi som folkeskole skal koordinere, og hvor opgaven tidsmæssigt i høj grad er afhængig af de systemer Movia stiller til rådighed for os.

Sidst, men ikke mindst har vi 3 afgangsklasser igen med 28 elever, hvilket ligeledes kræver et stort administrativt arbejde.

Således mener vi, grundet antallet af elever i vores klasser (28), de ekstra administrative opgaver dette medfører, vores store antal elever i vores afgangsklasser, samt de ekstraordinære opgaver, vi også har i administrationen i folkeskolen i forbindelse med vores mange interne og eksterne sangskoleaktiviteter, at det ikke er rimeligt at se os som en 2-sporet skole.

Konklusion

Sammenlagt kan det konkluderes, at vi i bestyrelsen er ekstraordinært bekymrede for endnu en nedskæring i vores budget i forhold til fortsat at kunne leve op til de forpligtelser vi har i Københavns Kommune og kongehuset og skabe god, faglig og social trivsel for alle vores elever i det helt særlige skoletilbud og de særlige skolevilkår, som Sankt Annæ Gymnasiums folkeskoleafdeling stiller til rådighed for alle skolens elever.

Vi har ligeledes en alvorlig bekymring for vores muligheder for at kunne løse vores administrative opgaver. Vi henstiller til, at denne administrative budgetreduktion tages af bordet for ledelsen og administrationen i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium.

Løsningsmuligheder

I beskrivelsen af den nye budgetmodel omtales en pulje på 199 millioner kroner til bevilling af ekstra personale, som: … gives til alle klasser og gør det muligt at lave holddannelse eller støtte enkelte elevers behov i almenundervisningen. Sammen med grundtildelingen til ressourcecenter kan det ekstra undervisningspersonale således indgå i skolens ressourcer til at skabe inkluderende fællesskaber og sprogstøtte.

Størstedelen af midlerne til ekstra undervisningspersonale målrettes store klasser med mere end 22elever i klassen gennem supplerede midler for hver elev fra den 23. elev til den 28. elev i hver klasse.

Det sker for at tage hensyn til, at en stor klasse alt andet lige kræver flere ressourcer til at

differentiere undervisningen til det enkelte barns behov end en mindre klasse. Det understøtter desuden et fortsat incitament til at tiltrække og fastholde elever på folkeskolerne.”

Vi foreslår, at vi via denne pulje udlignes besparelsen på 493.481 kroner. 

Alternativt ser vi en mulighed i at tildeles en særbevilling, der udligner besparelsen, med begrundelse i vores særlige sangskoleprofil, og at vi modtager børn fra hele kommunen samt de andre særlige vilkår, der gælder for vores skole.

I forhold til budgetreduktionen på ledelse og administration er vi helt uforstående overfor baggrunden for dette forslag. Vi kender ikke præmisserne og set i lyset af, at vi er vores eget administrative fællesskab, ser vi det ekstraordinært vanskeligt at skulle løse de administrative opgaver i folkeskolen og i det samlede administrative fællesskab imellem Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen med den foreslåede budgetreduktion.

Begge løsningsforslag tager udgangspunkt i vores ønske om uden kvalitetstab fortsat at kunne udøve vores forpligtelser i kommunen og musiklivet samt skabe god, faglig og social trivsel og inkluderende børnefællesskaber for alle vores elever i det helt særlige skoletilbud, Københavns Kommune har valgt, at vi skal være som kommunens sang-profilskole.