Høringssvar vedrørende Hedegaardsvej II - lokalplan 612

Oprettet: 7. december 2021
Svarnummer:
3

Indsendt af

Brian Buus Pedersen

Virksomhed / organisation

A/H Elmely

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Københavns Kommune

Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion

Teknik og Miljøforvaltningen

Byplan Vest

Njalsgade 13

2300 København S

København, 7. december 2021

 

A/H Elmely

Hedegaardsvej 165

Høringsgruppen

E-mail: brianbuus@gmail.com

 

Cc:

H/F Fortbo, Nils Knudsen fortbo.postkasse@gmail.com

H/F Engdraget, Jakob Nielsen, info@hfengdraget.dk

 

 

Forslag til lokalplan Hedegaardsvej II – høringssvar – Sagsnummer 2019-0295862

 

På vegne af A/H Elmely fremsendes hermed høringssvar vedrørende sagsnummer 2019-0295862.

1. Baggrund for høringssvar

De gamle haveforeninger langs Hedegaardsvej og mellem Kastrup Fort og metrolinjen er gennem de seneste år omkranset af en betydelig stigning i trafikpres og støjniveau. Det var bl.a. baggrunden for, at Hedegaardsvej efter en trafiktælling ændrede status 1. juni 2016 fra privat fællesvej til offentlig vej, da størstedelen af trafikken ikke er intern trafik i området.

 

Udviklingen er sket over en årrække og som en kombination af den generelle befolkningsudvikling, ny infrastruktur (Metroen), ny trafik til og fra Amager Strandpark, langtidsparkeringer og trafik pga. nærhed til lufthavnen og arbejdspladser i city samt ikke mindst nye større erhvervs- og boligbyggeprojekter, som Københavns Kommune har godkendt i området. Det har bl.a. betydet meget forringede parkeringsmuligheder.

På hjørnet af Engvej og Hedegaardsvej afsluttes i 2022 et 23.200 m2 stort byggeprojekt (Gefionbyggeriet) med 653 private samt almene ungdoms- og studieboliger samt diverse nye erhverv. Dermed vokser befolkningstallet i vores nære nabolag markant og dermed også trafik- og parkeringspresset for en stor andel af bl.a. haveforeningsarealet omkring Kastrup Fort.

 

Lige på den anden side af det i høringen omtalte projekt med nye boliger på Hedegaardsvej (Lokalplanforslaget) er der desuden nu varslet udvikling af et gigantisk projekt med opførelse af mange nye boliger m.v. på Syregrunden langs Amager Strandvej og Bøjlegrunden (Tårnby Kastrup Boligselskab/Boligorganisationen Tårnbyhuse).

Det, vi som haveforeningsbeboere er vidne til omkring os, er en dramatisk byfortætning i højde og arealudbredelse uden hensyn til kapacitetsgrænser i infrastrukturen og de støj- og trængselsgener mv., der bliver en konsekvens heraf.

Vores pointe er, at Lokalplanforslaget ikke kan ses og vurderes isoleret fra øvrige hidtidige, igangværende og kommende projekter i vores nærområde – projekter som over tid ændrer områdets karakter fra at være åbent, lyst og med rekreative attraktioner til at være fortættet byområde med en stadig mere underudviklet infrastruktur i forhold til det voksende kapacitetspres og den stadig tungere trafik.

Som beboere i de gamle haveforeninger kommer vi yderligere i klemme med massivt indkig i vores haver fra altaner og fælles tagarealer i et byggeri med så stor højde, at det også skygger for dagslyset. Som eksempel blev vores oprindelige høringsindvendinger imod indkig og skygge fra Gefionbyggeriet kvitteret med en ny dominerende og gennemgående ”udsigtsplatform” og ”glasarkade” på tværs af alle boligblokkene med ikke blot udsigt over Øresund, men også til kolonihaverne nedenfor.

Vi bemærker også, at vores opfordring – allerede i vores deltagelse i en dialog om et tidligere projekt – ikke er imødekommet i nærværende Lokalplanforslag, nemlig ønsket om, at de højeste punkter i byggeriet lægges på den bagerste del af byggefeltet mod Bøjlevej, netop for at reducere skygge og indkig fra sydlig retning.

Med disse erfaringer i erindring ser vi frem til og håber på en mere involverende dialog med politikere og forvaltning om Lokalplanforslaget. Vi har naturligvis forståelse for en række af kommuneplanens målsætninger for byens udvikling, men vi anmoder indtrængende om, at det kan ske i bedre balance med områdets nuværende attraktive karakter og under mere hensyn til os, der lokalt bliver mest påvirket af planerne.

Vores høringsbemærkninger er opdelt i to afsnit om hhv. rammerne for byggeriets omfang og selve den kommende byggeproces. Sidetallene henviser til Lokalplanforslaget.

2. Rammerne for byggeriets omfang

Højde, skygger og placering på byggefelt

Pga. den samlede markante igangværende og kommende byfortætning i hele området omkring lokalplanområdet – som omtalt i baggrunden for vores høringssvar – ønsker vi, at projektet ikke overstiger 4 etager, og som minimum holdes under højden på kontorbyggeriet mod øst.

Ved en eventuel differentiering i højden på de enkelte bygninger er det vigtigt, at de højeste bygninger ligger længst væk fra Hedegaardsvej mod Bøjlevej. Det vil for det første reducere skyggevirkninger mod Hedegaardsvej. I det fremlagte skitseforslag ligger den højeste bygning, byggefelt 6, jf. visualisering i Lokalplanforslaget side 8 og 38, således ud mod Hedegaardsvej.

En tilbagetrækning af de højeste bygninger væk fra Hedegaardsvej vil desuden reducere en forventet øget reflektionsstøj fra den tætte trafik på Amager Strandvej samt støj fra arrangementer på Tiøren og Femøren. Der er i dag betydelig refleksion fra den nuværende kontorbygning ned i haveforeningerne.

Skyggediagrammerne tager ikke højde for sensommer- og vintersol, hvor den nuværende kontorbygning på matriklen allerede kaster markant skygge på store dele af haveforeningens huse langs Hedegaardsvej. Det er således ikke korrekt som anført side 13, at bygningerne ikke har negativ påvirkning på nabobygninger mod nord.

Altaner, tagterrasse og indkig

(side 8, 9, 27, 40 )

De skitserede store nordvendte altaner langs Hedegaardsvej bør placeres uden direkte indkig ned i haveforeningen langs Hedegaardsvej. Tagterrasserne bør af samme årsager placeres mod vest langs metrolinjen.

Afskærmning af tagterrasser bør forhindre både direkte indkig ned i haveforeningerne og støj fra ophold på tagterrasserne. En god støjafskærmning vil også blive til glæde for byggeriets egne beboere, hvilket i øvrigt også indgår i projektet for at skåne beboerne fra den nuværende trafikstøj.

Beplantning - træer

(side 8, 10, 30, 43)

Det er kun de træer, der i dag står langs den nuværende kontorbygning på området, der er betegnet som bevaringsværdige. Vi anser også de resterende træer frem mod Femøren Metrostation som bevaringsværdige. Som minimum bør der plantes samme antal træer som nu på Hedegaardsvej, således at de foruden forskønnelse også bidrager til mindre direkte indkig i haveforeningerne.

Affald

(side 19)

Det fremgår, at der i henhold til anden lovgivning skal ske bolignær placering af affald. Vi ønsker, at beholdere, containere eller andre tekniske affaldsanlæg holdes væk fra Hedegaardsvej og placeres på egnet sted inde på byggefeltet evt. mod Bøjlevej og som nedgravede containere i stedet for store, skæmmende affaldscontainere.

Parkering

(side 6)

Det er ud fra rammerne for krav om etablering af parkeringspladser – sammenholdt med antal boliger og beboere – vanskeligt at vurdere, hvordan de samlede parkeringsforhold på Hedegaardsvej påvirkes. Som fremhævet ovenfor er der på kort tid de seneste år sket en massiv trafik- og parkeringsbelastning langs hele Hedegaardsvej, som gør det meget svært for de nuværende beboerne ikke blot i haveforeningerne, men også for øvrige beboere i området at finde en ledig parkeringsplads.

Derfor bør bygherre pålægges at sikre, at der ikke som følge af byggeriet opstår en yderligere belastning af de eksisterende parkeringsmuligheder på Hedegaardsvej.

Indførelse af parkeringszoner kan afhjælpe parkeringsproblemerne i området

Vi er opmærksomme på, at der er planer om indførelse af tidszoner i området pga. det meget store antal langtidsparkeringer for rejsende til og fra Kastrup Lufthavn samt daglige parkeringer for udenbys pendlere til og fra city (via Femøren Metrostation). Vi opfordrer kommunen til indførelse af tidszoner på Hedegaardsvej, da det alt andet lige vil reducere pendler- og lufthavnsparkering. Men det er afgørende, at beboerne kan få parkeringslicens. Med beboere menes ejere af ejendomme og lejere i boligbyggeri. Det vil derfor også omfatte ejere af andelsboliger, herunder andelskolonihaver. Det behov vil vokse yderligere, når området udbygges med endnu flere boliger, bl.a. som konsekvens af Lokalplanforslaget.

Helleanlæg og stioverførsel på Hedegaardsvej?

(side 11 under afsnit om udbygningsaftale)

Etablering af et helleanlæg som forbindelsespunkt for cykelstien over mod Jorisvej er meget problematisk pga. den nuværende trafikmængde og pladsmangel. Et helleanlæg vil presse trafikken på begge sider op mod de bløde trafikkanter på vejen og fortovene. Derfor anbefales i stedet anlæg af en almindelig fodgængerovergang, som i forvejen er savnet pga. den sårbare trafik af rejsende over vejen til og fra Femøren Metrostation.

Grundvandsspejl

(side 11, 19)

Da det er vurderet, at byggeriet ikke er omfattet af VVM-reglerne, og der derfor ikke udarbejdes miljørapport, er det ikke klart, om f.eks. grundvandspejlet i nærområdet påvirkes af byggeriet, bl.a. som følge af bygning af parkeringskælder. Byggeriet må ikke indebære øget vandspejl i det lavereliggende byggeri i haveforeningerne på modsatte side af Hedegaardsvej eller på anden måde påvirkning af vandspejlet, der har negative konsekvenser for det eksisterende byggeri.

3. Byggeprocessen

Byggeriets omfang og karakter vil i hele byggeperioden indebære betydelige gener i form af støj, støv og trængsel i forbindelse med placering af udstyr, byggematerialer og containere samt kørsel til og fra byggepladsen.

Det er derfor et stort ønske,

  • at til- og frakørsel sker fra Bøjlevej
  • at der ikke placeres opholds- og materielcontainere på Hedegaardsvej, hvor der i forvejen er betydelig trafik og trængsel
  • at der ikke parkeres byggerelaterede biler eller entreprenørmateriel på Hedegaardsvej
  • at byggefeltet omgives af støjreducerende afskærmning under byggeriet.

 

Med venlig hilsen

På vegne af A/H Elmely’s høringsgruppe:

Ernst Larsen, foreningsformand, Per Starcke Henriksen, næstformand, Niels Lihn Jørgensen og Brian Buus Pedersen