Hedegaardsvej II - lokalplan 612

  • Luftfoto af lokalplanområdet Hedegaardsvej II
Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle området med ca. 200 kollegieboliger

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

22. oktober 2021 til 21. december 2021

Sagsnummer

2019-0295862

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. december 2021

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 612 Hedegaardsvej II som PDF (6 mb)

Borgerrepræsentationen har den 7. april 2022 vedtaget lokalplanen samt udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og PFA. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring og udbygningsaftale for Hedegaardsvej II

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 22. oktober 2021.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 27. april 2022.

Klagemulighed

Indtil den 25. maj 2022 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 612 Hedegaardsvej II. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Forlænget høring

Teknik- og Miljøforvaltningen er den 25. oktober 2021 blevet opmærksomme på at tegning 2a – Anvendelse i stueetagen (1. etage) ved en fejl ikke er blevet opdateret i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget for Hedegaardsvej II. I det tidligere fremsendte lokalplanforslag er stueetagen udlagt til parkering, hvor det nye forslag udlægger dele af stueetagen til både parkering og bolig.

Høringsperioden er forlænget til den 21. december 2021.

Hent revideret lokalplanforslag Hedegaardsvej II som PDF (9 mb)

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Hedegaardsvej II som PDF (9 mb)

Borgerrepræsentationen har den 14. oktober 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget samt udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og PFA. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, udkast til udbygningsaftale, træer i lokalplanområdet og mulighed for at stille krav om almene boliger

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 22. oktober 2021.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • ​Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 23. november 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt