Oprettet: 22. januar 2019
Svarnummer:
5

Indsendt af

Vanløse Lokaludvalg

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Høringssvar til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

Indledning
Vanløse Lokaludvalg takker for invitationen til at afgive høringssvar til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å med tilhørende forslag til Miljørapport for
Kapacitetsplan 2018.
I processen har der hele tiden været et godt og åbent samarbejde mellem Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å og Vanløse Lokaludvalg og Lokaludvalgets arbejdsgrupper, som Lokaludvalget har påskønnet og meget gerne ser fortsætte i de kommende år med drøftelser, detaljering og realisering af de for-
skellige projekter.
Vanløse Lokaludvalg har med interesse gennemgået materialet vedrørende Kapacitetsplan 2018 og synes, at det er et gedigent og rosværdigt stykke ar-
bejde, der ligger bag det foreliggende materiale.
Høringssvaret fra Vanløse Lokaludvalg er bygget op med en indledende anførsel af den primære forventning, der er i Vanløse som en væsentlig forudsæt-ning for anvendelse af de grønne områder til forsinkelsesbassiner. Dernæst er omtalt de muligheder, der bør overvejes for at skabe mere rummelighed
og færre naturændringer i forbindelse med opbevaringen af de store vandmængder, der skal opbevares i forsinkelsesbassinerne, og et afsnit med øvrige
kommentarer til enkelte projekter og deres projektbeskrivelser, der er i projektkataloget, og som er aktuelle for Vanløse, samt forslag til et mindre pro-
jekt, der med fordel kan gennemføres med henblik på at få positive muligheder etableret på et tidligere tidspunkt, end den nuværende planlægning tilsiger.

Væsentlig forudsætning - Ingen kloakoverløb til grønne områder
Kapacitetsplanerne for Vanløse vedrører primært etablering af forsinkelsesbassiner i de grønne områder omfattende Grøndalsparken, Krogebjergparken, Damhusengen og Damhussøen, og derfor er der i Vanløse hele tiden blevet fokuseret meget på at få reduceret og helt afskaffet de overløb fra kloakker-
ne, der ender urenset i åerne.
I de tidlige faser af kapacitetsplanerne var der tilsagn om at nedlægge alle kloakoverløb, og for Vanløse har afskaffelse af overløb hele tiden været en for-
udsætning for bydelens accept af åbne forsinkelsesbassiner i de grønne områder og i Damhussøen.
Naturligvis kræver det, at intentionen og økonomien til fjernelse af overløbene er tilstede. Samtidigt kan vist ingen forestille sig, at der efter et styrtregns
forløb skal foretages "afrensning" af et større grønt område, der har været udsat for kloakoverløb.
Så fra Vanløses side vil der fortsat være et stærkt ønske om, at problematikken omkring kloakoverløb løses.
Men ud fra de anførte bemærkninger i "Udkast til Miljørapport for kapacitetsplan 2018" i afsnit 6.1.3 om "Befolkningen og offentlig sundhed" og i afsnit 6.4.3.2 om "Vand" fremgår det, at kloakoverløb fortsat er eksisterende.
I den forbindelse vil Vanløse Lokaludvalg gerne bede om at modtage de gældende planer over kloakoverløb, herunder hvor hyppigt overløbene sker, og
hvor omfattende de er og af planerne for reducering og nedlæggelse af disse overløb.
Vanløse Lokaludvalg indgår gerne i de i "Udkast til Miljørapport" foreslåede nærmere drøftelser om afværgeforanstaltninger i forbindelse med kloakover-
løbene, og det skal bemærkes, at Vanløse Lokaludvalg er positiv overfor etableringen af anlæg eller kamre til afværgelse af overløb.

Generelle bemærkninger - Reducering og forøgelse af vandmængder
Vanløse Lokaludvalg er enig i etableringen af forsinkelsesbassiner til regnvand i Grøndalsparken, Krogebjergparken, på Damhusengen og i Damhussøen.
Gennem de seneste år har de regnmængder, der ønskes opbevaret i forsinkelsesbassiner i Vanløse fået en større generel stigning.
For Grøndalsparken er mængden øget fra 47.000 m3 til 116.000 m3.
For Krogebjergparken er mængden øget fra 15.000 m3 til 130.000 m3.
For Damhusengen er mængden øget fra 225.000 m3 til 610.000 m3.
For Damhussøen er mængden stort set uændret på ca. 400.000 m3.
For Vanløse Lokaludvalg virker det, som om der i projektet er accepteret modtagelse af væsentlig større regnmængder fra omegnskommunerne end
oprindelig forventet, og at behovet for parkering af regnvand i Vanløse derved er blevet presset op til maksimum for de grønne områder.
Dette er forsøgt kompenseret i de nyeste planer i Kapacitetsplan 2018 ved i planerne for blandt andet Krogebjergparken, Damhusengen og Grøndals-
parken at varsle anvendelse af permanente volde og diger samt hævning af stier, hvor disse tiltag ikke før har optrådt.
Vanløse ønsker generelt set en bevarelse af den eksisterende natur og de landskabsmæssige værdier, der er i de eksisterende parker, på Damhusengen
og i forbindelse med Damhussøen. De nye forslag til volde, diger og hævede stier er ikke særligt ønskede, og der vurderes generelt at være et ønske om at undgå dem eller minimere dem så vidt muligt, fordi de kun har en mission i forbindelse med større skybrud, der optræder med flere års mellemrum.
Fra Lokaludvalgets side ser vi det derfor som væsentligt at få etableret et rimeligt råderum omkring opmagasineringen af regnvandet med det formål at
give muligheder for at reducere mængden af volde og diger og samtidigt reducere højden for de eventuelle volde og diger, der ikke kan undgås.
Vanløse Lokaludvalg indgår meget gerne i en drøftelse af mulighederne for at reducere mængden af volde og diger og af højden på de volde og diger, der
ikke kan undgås.
Det rimelige råderum, der åbner muligheder for, at dette kan opnås, er dels ved at reducere mængden af regnvand, der skal opmagasineres, dels ved at
øge kapaciteten til opmagasinering og ved en kombination af de 2 muligheder.
Som Vanløse Lokaludvalg ser det, kunne en måde at opnå den ønskede kapacitetsudvidelse på være at udvide lagringskapaciteten i Damhussøen og tage
kapaciteten i brug ikke kun ved 100-års regn, men også ved halvstore skybrud, såsom 30-års regn, 40-års regn etc., således at presset på forsinkelsesbas-
sinerne i Grøndalsparken, Krogebjergparken og på Damhusengen derved mindskes.
Udvidelsen kunne ske ved en permanent sænkning eller måske en vejrbestemt sænkning af vandstanden i Damhussøen med f.eks. 15 cm, hvilket alt andet lige ville øge lagringskapaciteten med ca. 120.000 m3, og/eller ved at overfladeniveauet i Damhussøen i stedet for de ca. 50 cm stigning, der i dag indgår i beregningen af lagringskapaciteten i Damhussøen, øges med yderligere f.eks. 5 -10 cm, svarende til en kapacitetsforøgelse på 40.000 til 80.000 m3.
Denne stigning vil dog kræve, at der gennemføres en undersøgelse af, om den pågældende forøgelse kræver en yderligere forstærkning af brinkerne/
afgrænsningerne om Damhussøen, og dermed en evt. udgiftsforøgelse.
Vanløse Lokaludvalg ser en udvidelse af kapaciteten som realistisk og indgår meget gerne i en drøftelse af mulighederne for at reducere mængden af
volde og diger og af højden på de volde og diger, der ikke kan undgås.

Øvrige kommentarer

Krogebjergparken
Det er en ret stor vandmængde, der forventes opmagasineret i Krogebjergparken, og det er derfor ikke uventet, at der påregnes etablering af afværge
tiltag i form af volde langs stort set hele parkens kantområde.
Højden på de forventede volde ses gerne sænket, så parken fortsat virker åben og indbydende.
Ved Jyllingevej, som er en regional trafikvej, er der dels en underføring af Harrestrup Å samt af en cykelsti og en gangsti, der fortsætter på den anden
side af Jyllingevej i Damhusengens område.
Lokaludvalget vil gerne advare mod en udformning af denne underføring og af kapaciteten i parken, der kan medføre risiko for oversvømmelse af Jyllinge-vej. Koterne for underføringerne ved Jyllingevej er 9,20 m.

Damhussøen og Damhusengen
I relation til Damhussøen ønsker Vanløse Lokaludvalg at fastholde Midterdæmningen som en regional cykelforbindelse med en planlagt udretning af det
fysiske svaj på ca. 30 cm, der er opstået, således at dæmningen kan holde søvandet adskilt fra at løbe ud på engen. Desuden indgår i planen, at dæm-
ningen udvides i bredden, således at der opnås en bedre adskillelse af gående og cyklende på dæmningen.
Udover behovet for at beskytte bygninger i det nordøstlige hjørne til søen vurderes der ikke for nuværende at være behov for yderligere volde og diger i relation til Damhussøen.
I den forbindelse ønskes gerne en drøftelse af de afværgetiltag, der er antydet både vest, nordvest og nordøst på projektplanen for Damhussøen i projektkataloget.
Projektplanen for Damhusengen viser, at der er markeret afværgetiltag hele vejen rundt om Damhusengen, og som anført ovenfor også nordvest for og
parallelt med Harrestrup Ås forløb tværs over Damhusengen.
Vanløse Lokaludvalg ser gerne en reducering af disse tiltag og indgår gerne i en nærmere drøftelse.
Det skal i relation til Damhusengen bemærkes, at Københavns Kommune har vedtaget et projekt for opretning af Sorte Bro, og Lokaludvalget skal fore-
slå, at der i forbindelse med dette projekt etableres et stigbord eller foretages forberedelser hertil, så vand fra Harrestrup Å kan opstemmes på Damhus-engen. Der forventes, at der uden særlige foranstaltninger vil kunne opstemmes ca. 225.000 m3.

Grøndalsparken
Vanløse Lokaludvalg forventer, at der i forbindelse med etablering af en fælles skybrudsløsning mellem Frederiksberg Kommune og Københavns Kom-
mune, og en cykelsti samt genåbning af åen og eventuelt retablering af Grøndals Parkvej vil blive foretaget en del terrænmæssige ændringer.
Samtidigt er der for kort tid siden blevet etableret et Parkbrugerråd for Grøndalsparken, og det forventes at Parkbrugerrådet vil komme med oplæg til
en pleje- og udviklingsplan i løbet af 2019.

Afsluttende bemærkninger
Vanløse Lokaludvalg har gennemgået såvel udvalgets generelle synspunkter som de mere konkrete til de enkelte projekter.
Fra Lokaludvalgets side er der stor interesse for Kapacitetsprojektet og en væsentlig forståelse for og vilje til at etablere hensigtsmæssige løsninger.
Som anført deltager Vanløse Lokaludvalg gerne i de kommende drøftelser.

Med venlig hilsen
Bent Christensen
Formand for Vanløse Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér