Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å

  • Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter
Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å med tilhørende forslag til Miljørapport for Kapacitetsplan 2018

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

30. november 2018 til 24. januar 2019

Sagsnummer

2018-0322858

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. januar 2019

Høringen er lukket

Kapacitetsplan for Harrestrup Å 

Harrestrup Å -systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at forebygge oversvømmelser langs åen ved skybrud.

Kommunerne og deres forsyningsselskaber har i fællesskab udarbejdet en fælles Kapacitetsplan, der rummer en kombination af delløsninger langs åen, som tilsammen skal sikre oplandet mod oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse.

Dette gøres ved at gennemføre en kombination af anlægsprojekter, der ved større regnhændelser dels forsinker regnvandet i grønne områder, og dels lader det løbe hurtigere ud af åen nedstrøms ved Kalveboderne. Anlægsprojekterne gennemføres i grønne områder og på overfladen, hvilket er langt billigere end fx underjordiske betonbassiner. Når åen og de grønne områder bearbejdes for at kunne håndtere regnvandet, forventes der at kunne opnås miljømæssige og rekreative synergieffekter.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. Kapacitetsplanen for Harrestrup Å skal miljøvurderes, da planen fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og den er derfor omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der er derfor udarbejdet en miljørapport om forslag til Kapacitetsplan. Miljørapportens afgrænsning (scoping) har tidligere være sendt i høring hos berørte myndigheder.

Retsvirkning

Efter vedtagelsen af Kapacitetsplanen har Kommuner og forsyningsselskaber aftalt at indgå en forpligtende aftale om gennemførelse af planen. Aftalen forpligter Parterne til aktivt at medvirke til opfyldelse af Kapacitetsplanen, hvilket indebærer bl.a., at kommunerne, gennem kommunernes planlægning og i øvrigt, aktivt skal arbejde for at sikre, at de arealer, der er nødvendige for Kapacitetsplanens gennemførelse, friholdes for andre anlæg mv., som kan være til hinder for at anvende arealerne til Kapacitetsplanens gennemførelse.

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til forslag til Kapacitetsplan 2018 og den ledsagende miljørapport. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 24. januar 2019.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér