Oprettet: 29. januar 2019
Svarnummer:
8

Indsendt af

Københavns Politi

Postnr.

1567

By

København V

Høringssvar

Høring efter Miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 3, over miljøkonsekvensrapport for OTC Syd beliggende Fyrtårnvej 10, 2300 København S.

Ved e-mail af 6. december 2018 har Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, anmodet de berørte myndigheder om eventuelle bemærkninger til miljøkonsekvensrapport for OTC Syd beliggende Fyrtårnvej 10, 2300 København S.

Københavns Politi skal i den anledning bemærke følgende:

Det fremgår af rapporten, at OTC Syd etableres på den sydlige del af Prøvestenen, hvor OTC har overtaget det tidligere Shell-depot, hvor der skete tilsvarende opbevaring og transport af olie og benzin.

Det fremgår endvidere af rapporten, at OTC Syd vil medføre en begrænset øget trafik på 35 lastbiler dagligt (70 ture til og fra Prøvestenen), som vil finde sted via Amager Strandvej, som af politiet er udpeget som tvangsrute for transport af farligt gods.

Det er Københavns Politis vurdering, at dette ikke udgør en væsentlig forøgelse af den trafikale belastning af Amager Strandvej, eller at risikoen for færdselsuheld vil stige væsentligt som følge af den forøgede lastbiltrafik.

København Politi har i øvrigt ingen bemærkninger til rapporten.

Med venlig hilsen

Rikke Freil Laulund
Stabschef

Få nyt om høringer

Abonnér