Oprettet: 28. januar 2019
Svarnummer:
7

Indsendt af

Frank Clausen

Virksomhed / organisation

Clausens Service ApS

Postnr.

2300

By

KBH S

Høringssvar

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE OFFENTLIG HØRING OM MILJØKONSEKVENS-
RAPPORT FOR OILTANKING COPENHAGEN A/S PÅ PRØVESTENEN

Københavns kommune har den 6. december 2018 sat miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende miljøgodkendelse i høring

Vi har, som grundejer i området Ved Amagerbanen Nord, med interesse læst Miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende udkast til miljøgodkendelse, hvori OTC Syds ansøgning om genoptagelse af Shells tidligere aktiviteter på området behandles.

Som grundejer af 1414 kvm2 bynært areal ved Amagerbanen Nord er det med stor bekymring, at Københavns Kommune foreslår en godkendelse af yderligere oplagring og distribution af fossile brændstoffer tæt på eksisterende by og byudviklingsområder ved Amager Øst. Området, Ved Amagerbanen Nord, er udlagt til byudvikling i anden halvdel af planperioden i Kommuneplan 2015. Endvidere pågår i øjeblikket en lokalplansproces for området, hvor det er forventningen, at området udvikles som boligområde med 150% bebyggelsesprocent inden for en kortere tidshorisont. Det er som grundejer i området bekymrende, at miljøkonsekvensrapporten ikke har undersøgt konsekvenserne for Ved Amagerbanen Nord, da godkendelsen til OTC Syd højst sandsynligt vil have store konsekvenser for byudviklingsmulighederne af området.

Flere boliger – ikke færre
Regeringens Hovedstadsudvalg forventer 200.000 nye borgere frem mod 2030 i hovedstaden. Det stiller krav om flere boliger der anslås et behov for at øge boligudbuddet med cirka 67.000 boliger i København.

Amager Øst er et af de områder i hovedstaden, hvor der er mulighed for at udbygge antallet af boliger nær Københavns centrum. Som grundejer i nærområdet til Prøvestenen er det vores anbefaling at Københavns Kommune prioriterer udviklingen af boliger på Østamager højere end placeringen af tankanlæg til fossile brændsler. Særligt i lyset af muligheden for at flytte OTCs påtænkte aktiviteter til den nordlige del af Prøvestenen eller til Avedøre Holme.

Risiko for større uheld

Ifølge afsnit 6.7.6 i Miljøkonsekvensrapporten skal risikomyndigheden ved ny følsom arealanvendelse i området høres af planmyndigheden for at tage hensyn til risikoen i forbindelse med større uheld. Det betyder med andre ord, at området ved Amagerbanen Nord i forbindelse med lokalplansprocessen skal have risikomyndigheden til at vurdere, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages, når området skal udvikles.

Sikkerhedsforanstaltninger vil potentielt være en begrænsning på antallet af borgere, der må bosættes i området, placering af vinduer, valg af materiale og placering af boliger. Foranstaltninger, der udelukkende skal tages grundet placeringen af OTC Syd.

Placering af OTCs nye anlæg
I miljøkonsekvensrapporten fremgår det yderligere, at flere mulige alternative placeringer af OTCs nye anlæg er undersøgt. Rapporten beskriver at de alternative placeringer er fravalgt, da de vil øge anlægsomkostningerne for OTC. I rapporten er der imidlertid ikke taget højde for de samfundsøkonomiske gevinster, som de alternative placeringer af OTCs nye anlæg vil udgøre i forhold til ibrugtagning af OTC Syd.

Ibrugtagning af tankene på den påtænkte placering formindsker udviklingsmulighederne på det østlige Amager og dermed værdien af en lang række grunde på det østlige Amager heriblandt grundene i området Ved Amagerbanen Nord.

Dette værditab er der imidlertid ikke taget højde for i miljøkonsekvensrapportens afvisning af de alternative placeringer, som udelukkende tager afsæt i projektøkonomien og ikke den samlede samfundsøkonomi. Resultatet er, at Københavns Kommune ved en godkendelse af OTCs ansøgning skubber omkostninger fra OTC over på grundejerne i nærområdet til OTC Syd ved at fravælge de alternative placeringer. Vi anbefaler derfor at kommunen anlægger en samfundsøkonomisk helhedsbetragtning i forhold til de alternative placeringer, og sikrer at OTC med en placering nordøstligt på prøvestenen belaster de andre grundejere i området mindst muligt.

OTC bør ikke begrænse byudviklingen
På baggrund af ovenstående er det vores anbefaling, at det som minimum bliver et krav til OTC, at placeringen af tankene bliver på den nordlige del af Prøvestenen eller på Avedøre Holme – længst væk fra bolig- og byudviklingsområderne på Amager Øst.

Hvis ikke Københavns Kommune ønsker at stille krav til placeringen af OTCs tanke, så bør der kun gives en tidsbegrænset miljøgodkendelse til OTC, således at aktiviteterne på OTC Syd udfases, når området Ved Amagerbanen Nord byudvikles.

Med ønsket om en fortsat god og konstruktiv dialog vedrørende udviklingen af området Ved Amagerbanen Nord.

Frank Clausen

Få nyt om høringer

Abonnér