Oprettet: 9. maj 2018
Svarnummer:
16

Indsendt af

Simon Leth og Kamille Jakobsen

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Vi har læst planforslaget med interesse, men er bekymrede for at ændringerne kan få en række negative konsekvenser for lokalområdet.

Den planlægningsmæssige begrundelse:
Vi undrer os grundlæggende over baggrunden for at ændre på de planlægningsmæssige rammer for området. Det fremgår rimeligt klart, at baggrunden ikke er motiveret af en samlet planlægning for området, men snarere af en retlig lovliggørelse af den gennemførte udvidelse af restaurant Behov. Som bagboere til Behov oplever vi samlet set restauranten som en gevinst for området og ønsker ikke, at tilbygningen skal fjernes. Omvendt virker det som en voldsom konsekvens, at alle ejendomme i lokalplanområdet skal sidestilles med Ejendommen på Rentemestervej 94, der i forvejen (som etagebolig i 2½ etager med erhverv) adskiller sig fra de øvrige ejendomme (villaer), og at der dermed potentielt gives mulighed for yderligere op til 3.000 m2 til butik/restauration i et lille villaområde. Det må være muligt at finde en mindre indgribende løsning på problemet.

En mulighed kunne måske være – som i Byplan 23 - med afsæt i ejendommenes forskellige historiske forhold at give særlige muligheder til de ejendomme, der allerede har/har haft tilbygninger til erhverv. Det vil umiddelbart være Rentemestervej 96, 98 og 106. Så længe der er tale om enkelte butikker/restauranter i allerede eksisterende lokaler vil det ikke være ødelæggende for områdets samlede udtryk.

Fasthold byens kontraster:
Den gældende Byplan 23 er ikke nogen detaljeret byplan/lokalplan, og regulerer primært centrale hensyn som anvendelse, bebyggelsesomfang og byggelinjer. Alligevel fremgår følgende: ”Såvel bygningerne som grunden skal benyttes således, at kvarterets præg som villakvarter ikke lider skade. Der må derfor intet finde sted, der efter magistratens skøn er til ulempe for de omboende, såsom ved at forårsage røg, støj, ildelugt eller ubehageligt skue (…) Også foran den enkelte butik skal arealet i videst muligt omfang vedligeholdes som forhave.” Selvom byplanen har mange år på bagen forholder det sig fortsat sådan, at grundene med få undtagelser alene anvendes til boligformål og forhaverne har overvejende en grøn karakter. Som beboere i området oplever vi netop kontrasterne mellem det brogede erhvervsområde, de fine klassiske etageejendomme og det grønne villakvarter som en af de helt store kvaliteter ved området. Og det er også de kommentarer vi får fra besøgende og forbipasserende: ”Tænk, at der så tæt på byen pludselig findes denne grønne og velbevarede lomme med villaer!” Det er den slags overraskende kontraster, der gør byen spændende og oplevelsesrig, og vi frygter, at det fremlagte planforslag over tid vil opløse denne kvalitet. Vi undrer os derfor over, at planforslaget slet ikke forholder sig til de bevarende/beskyttende bestemmelser i Byplan 23, som nu lempes. På Rentemestervej findes desuden allerede tilbygninger mod gaden, som formentlig tidligere har været anvendt til erhverv, men som nu står tomme eller er inddraget til bolig. Vi frygter, at der med tiden vil komme flere af den type tilbygninger som efterladenskaber efter fejlslagne restaurationer/butikker. Af samme årsag undrer vi os også over, at det i forbindelse med beslutningen om ikke at foretage miljøvurdering af planen konkluderes, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på omkringliggende områder eller bebyggelser.

Sammenhængende detailhandelsplanlægning:
I øvrige helhedsplaner for området arbejdes der med at styrke forløbet mellem den indre del af Rentemestervej/Biblioteket og Utterslev Skole/Bispebjerg Kirkegård via Smedetoften som en central plads i området. Derfor kan det undre, at der ikke også i detailhandelsplanlægningen arbejdes med dette forløb ved fx at udvide det eksisterende lokalcenter omkring Irma mod sydøst i retning mod Biblioteket, ISS-grunden og de kreative zoner på den indre del af Rentemestervej. Som planforslaget ligger nu opstår der i stedet et ”dødt” stykke vej mellem Smedetoften og Biblioteket og samtidig svækkes Smedetoften som det lokale møde- og handelssted til fordel for et diffust detailhandels-/restaurantforløb langs Rentemestervej.

Parkering:
Der er i forvejen store udfordringer med parkeringspladser i området omkring Rentemestervej og også på Dortheavej er der nu væsentligt flere parkerede biler uden ærinde på vejen end for blot få år siden. En parkeringsdækning på 1 plads pr. 100 m2 etageareal modsvarer næppe det forventede behov, og hvis pladserne skal findes internt på matriklerne vil det ødelægge vejens grønne præg.

Miljøkonflikter:
Som bagboere til Behov er vi samlet set glade for den positive udvikling restauranten har medført for området, men sameksistensen mellem bolig og erhverv er ikke uden miljøproblemer, og vi oplever nu markant mere støj fra flaskehåndtering mv. end før restauranten blev etableret. Vi er derfor også bekymrede for udsigten til flere restauranter og caféer. Flere steder med udskænkning vil også medføre ønsker om udnyttelse af baghaver mv. til udeservering, hvilket yderligere vil bidrage til miljø-og nabokonflikter.

Forholdet til anden planlægning:
Det synes uklart hvilken status Byplan 23 fremadrettet vil få. Lokalplanforslaget forholder sig alene til de ændrede anvendelsesmuligheder, så det må antages at de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byplan 23 opretholdes? Men hvordan skal eksempelvis førnævnte bestemmelse om opretholdelse af kvarterets præg som villaområde fremover administreres? Som beboer er det ikke betryggende, hvis der er usikkerhed om de planlægningsmæssige vilkår.

Få nyt om høringer

Abonnér