Høringssvar vedrørende Store Torv - lokalplan nr. 570

Oprettet: 5. februar 2018
Svarnummer:
10

Indsendt af

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Høringssvar vedr. lokalplansforslag for Store Torv

Lokalplanen for Store Torv er en del af udmøntningen af Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi og Helhedsplan for Ruten og Bystævneparken, der er udarbejdet af Københavns Kommune i samarbejde med fsb og SAB/KAB i 2015.

Lokaludvalget ser denne byudviklingsstrategi som et udgangspunkt for, hvordan Tingbjerg – især Ruten – bliver et endnu bedre sted at bo og være. Lokaludvalget har særlig fokus på at etablere funktioner og faciliteter, som skaber liv, livskvalitet og fællesskaber.

Konkret har Lokaludvalget i Brønshøj-Husum Bydelsplan 2017-20 beskrevet indsatser for dannelse af seniorbofællesskaber og for etablering af et tværfagligt lægehus på Ruten.

Seniorbofællesskaber

Lokaludvalget ønsker mulighed for etablering af seniorbofællesskaber i almennyttigt regi inden for lokalplanens område, da der er behov for sådanne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Desuden vil en blanding af almennyttige seniorbofælleskaber og private ejer-/lejeboliger øge integrationen af det nye byggeri i resten af Tingbjerg.

Derfor glæder Lokaludvalget sig over den protokolbemærkning, som blev afgivet i BR den 30. november (af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF og tilsluttet af Venstre): ”Forvaltningen skal i det videre arbejde planlægge for og med et alment seniorbofællesskab i Tingbjerg, således at en sådan kan vedtages i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.”

Eftersom det ikke fremgår af lokalplansudkastet, vil Lokaludvalget gerne spørge forvaltningen, hvordan der i det videre arbejde planlægges for og med et seniorbofællesskab?

Lægehus

Lokaludvalget konstateret et stort behov for et større moderne lægefagligt hus i bydelen og mener, at det vil være naturligt at lade det indgå i det planlagte nybyggeri i lokalplansområdet i Tingbjerg.
Derudover har Lokaludvalget følgende bemærkninger til konkrete dele af lokalplansforslaget:

Vejforhold

For at skabe en åben og tryg bydel samt for at etablere det nødvendige kundegrundlag for det planlagte serviceerhverv er det vigtigt, at der etableres flere trafikveje til og fra området, f.eks. vejforbindelse til Mørkhøjvej, videreføring af Bystævnet til Langhusvej samt etablering af nordlige tilkørselsramper fra Hareskovej til Ruten.

Trafikvejene skal ikke etableres som gennemkørselsveje, men alene betjene Tingbjerg. Dette skal opnås bl.a. ved bevarelse af Rutens chikaner og skildpadder.

Behovet for flere trafikveje dækkes langt fra ved at Midtfløjene, der i dag er lukkede veje, forlænges og føres frem til Ruten som beskrevet i lokalplanen. Tilsvarende skal stisystemet i området udbygges med gode gang- og cykelstier til Gladsaxe og Husum.

Desuden bør det sikres, at der etableres et tilstrækkeligt antal p-pladser.

Trafikforhold

Den planlagte fortætning af området skal understøttes af gode busforbindelser til Gladsaxe og Brønshøj samt til Husum, ligesom god offentlig transport vil understøtte udviklingen af en åben og tryg bydel og et godt serviceerhverv.

Bebyggelsesregulerende forhold og skygge/sol

Nybyggeriet bør holdes på 3 etager ligesom de allerede eksisterende boliger, dels for at bevare områdets karakter, dels for at bevare et attraktivt boligmiljø.

Det overordnede arkitektoniske greb ser ud til at betyde alvorlige forringelser for solindfald. Det oprindelige princip for Tingbjergs arkitektur har i høj grad handlet om at få maksimalt solindfald. En væsentlig del af haverne i tilknytning til den nye bebyggelse vil dog ikke få nævneværdig sol. Lokaludvalget undrer sig over, at skyggediagrammer for en decemberdag mangler i materialet.

Skybrudssikring

Regnvand fra tage og befæstede områder bør afledes lokalt. Overløbsbygværket U11 ved Bystævnet forårsager stadig forurening af Fæstningskanalen med regnvandsfortyndet kloakvand. Kvaliteten af Vestvolden som rekreativt område og kvaliteten af bynaturen lider voldsomt under disse fortsatte overløb, der delvist stammer fra Tingbjergs kloakker. Der er i lokalplanen fokus på skybrudsløsninger, men det er ikke klart, hvordan skybrudsvandet skal afledes fra området. Lokaludvalget savner skitser til disse blå forløb. I den skybrudskonkretiseringsplan, der danner afsæt for kommunens skybrudsindsatser, er der foreslået mulige veje til udledning af skybrudsvand til Fæstningskanalen i relation til Lokalplanens område (Se billedet i vedhæftede bilag). Lokaludvalget ønsker, at principperne for afledning af regnvandet fra Lokalplansområdet tydeligt skal fremgå af den endelige lokalplan.

Bynatur i København

Lokaludvalget mener, at det er vigtigt, at indsatsen med at skabe mere bynatur i relation til Lokalplanens område ikke alene har fokus på omfanget af ny bynatur men også på kvaliteten. Som der står i Bynatur i København: ”Biodiversiteten er med til at styrke og bevare en høj naturkvalitet i København, sikre variation inden for arter og skabe flere naturoplevelser for københavnerne” (s. 10). Der kunne derfor også fokuseres på at plante naturligt hjemmehørende arter.

Tage

Som overordnet princip for etableringen af tage bør følgende sætning efter Lokaludvalgets mening strammes op: ”Tagene må endvidere begrønnes’ (Stk 6. s. 20). I Lokalplan for Lille Torv står i tilsvarende afsnit” Flade tage skal enten anvendes til opholdsareal eller udføres som grønne tage, dvs. med græs, sedummos eller lignende.”


Med venlig hilsen

Erik Fisker, Formand
Palle Lolk, formand for Byudviklingsudvalget
Michael Hoff, formand for Miljøudvalget

Få nyt om høringer

Abonnér