Høringssvar vedrørende Skolernes maksimale kapacitet 2014/15

Oprettet: 31. oktober 2013
Svarnummer:
1

Indsendt af

Nina Høst-Madsen

Virksomhed / organisation

Nyboder Skole

Postnr.

1350

By

København K

Høringssvar

I høringsmaterialet er det beskrevet, at Nyboder Skole har 32 basislokaler og 30 klasser inklusive specialklasser i skoleåret 2014/2015. Da to klasser på 9. årgang forlader skolen ved skoleårets afslutning og der med stor sandsynlig kommer to nye børnehaveklasser ved næste skoleårs start, er der på papiret to basislokaler tilovers på skolen.

Dette er imidlertid en sandhed med modifikationer. Flere af basislokalerne er placeret på 4. sal med skråvægge og er så små, at de kun kan rumme vores taleklasser med lav klassekoefficient.

Vi har i indeværende skoleår været nødsaget til at ændre på lokaleplanen på bag-grund af, at skolen/kommunen har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, om ”at træffe effektive foranstaltninger således at klasselokalerne tilføres frisk luft uden generende træk”. Det drejer sig om tre klasselokaler i stueplan, der er små og med så dårlig ventilation, at vi har været nød til at flytte vores 0.distriktsklasser væk og lade 0. taleklasser flytte ind.
Der er ikke midler på skolen eller i kommunen til at imødekomme generne, der-for er vi nødsaget til at ændre på lokaleplanen.

Vi har imidlertid fået en henvendelse fra børneklasseleder og arbejdsmiljørepræ-sentant omkring indeklimaet i de tre basislokaler. Børnehaveklasselederen oplever kulde og træk i lokalet og er desuden været utilfreds med at lokalet er dårligt belyst.

Belysningen forsøger vi at afhjælpe ved opsætning af yderligere lamper, men det naturlige lysindfald er hæmmet af et tagudhæng. Det kunne afhjælpes med glas-teglsten.

Hvad angår kulde og træk, kan vi dog ikke vurdere, hvorvidt lokalet er for dårligt isoleret, vinduerne utætte, eller hvad der kan være årsagen hertil. Under alle om-stændigheder er det forhold, som børnehaveklasselederen mener, påvirker hendes ryg.

Uden disse tre lokaler mangler skolen faktisk et lokale. Dertil kommer at taleklasserne mangler lokaler, hvor de kan foretage individuel taletræning.

Skolen har, som beskrevet i høringsmaterialet, to spor og dermed to 0. klasser. I indeværende skoleår er der, på baggrund af dispensation fra Området, indskrevet henholdsvis 28 og 31 elever i de to 0. klasser. Vi har to klasselokaler, der kan rumme disse mange elever mens de går i børnehaveklassen, men har faktisk ikke klasselokaler, der er store nok, når de kommer i 1. klasse. Vi står med andre ord med et stort problem til august 2014.

Når vi udarbejder lokaleplan, er det ikke på baggrund af pædagogiske overvejelser og hensyn, men efter ”det muliges kunst”. Det er hvert år en stor udfordring at få lokaleplanen til at hænge sammen.

Der er med andre ord ingen ledige basis-lokaler på Nyboder Skole. Tværtimod er der i bedste fald præcis det antal lokaler, der er brug for. Skolen er i forvejen sær-deles udfordret på plads i forhold til grupperum, små lokaler, høje klassekoeffici-enter og begrænset uderum.

Dette er en problemstilling, der kun bliver mere aktuel i forbindelse med imple-menteringen af Folkeskole Reformen. Her skal eleverne være her i længere tid, med krav om 45 minutters bevægelse hver dag, understøttende undervisning med individuel tilrettelagt undervisning osv. Sidst men ikke mindst skal der etableres lærerarbejdspladser på skolen, hvilket i bedste fald ikke tager plads fra eleverne.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen ved Nyboder Skole
Formand Nina Høst-Madsen

Få nyt om høringer

Abonnér