Høringssvar vedrørende ”Nyd livet, københavner”

Oprettet: 26. februar 2015
Svarnummer:
17

Indsendt af

Indre By Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Indre By Lokaludvalg

Postnr.

1466

By

København K

Høringssvar

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 6. januar 2015 bedt lokaludvalget om et høringssvar om Københavns Kommunes sundhedspolitik 2015-2025 ’Nyd livet, københavner’ og handleplaner.

Borgerdialog:
Lokaludvalget har ikke haft borgerdialog om sagen, men har overfor borgerne annonceret muligheden for at kommentere sagen på bliv hørt-portalen.

Lokaludvalgets holdning:
Lokaludvalget bemærker med tilfredshed, at udkastet til sundhedspolitikken lægger op til brede samarbejder, der også omfatter miljø, støj og luftforurening, byens fysiske indretning og tilgængelighed i byen, som er væsentlige udfordringer for borgere i Indre By. Udkastet til en ny Sundhedspolitik skal også overordnet roses for at arbejde med sundhedsfremmende initiativer på tværs af kommunens forvaltninger. Endelig skal udkastet roses for tiltagene i forhold til psykisk sundhed.

Lokaludvalget foreslår, at der opstilles succeskriterier for de foreslåede initiativer.

Fokus på ældres sundhed:
Indre By Lokaludvalg ser gerne, at kommunen i en kommende sundhedspolitik fastholder et fokus på ældres sundhed. Også ældres sundhed og adgang til sundhed er et område, der kalder på en indsats på tværs af forvaltningerne, f.eks. ved påny at sikre gangbesværede bekvem adgang med offentlig transport til de mange speciallæger i Middelalderbyen, der er blevet besværliggjort ved nedlæggelsen af linje 11A.

Forebyggelsescenter Østerbro/Indre By:
Indre By Lokaludvalg savner en angivelse af, hvordan de kommunale forebyggelsescentre tænkes i sammenhæng med den kommende sundhedspolitiks vægtning af en forebyggende indsats.

Indre Bys borgere betjenes i dag af Forebyggelsescenter Østerbro, der aktuelt ligger i Ryesgade, men som senere flytter tilbage til Vordingborggade. Forebyggelsescenteret på Vordingborggade er vanskeligt tilgængeligt for mange borgere i Indre By.

Indre By Lokaludvalg ønsker, at der etableres et forebyggelsescenter i selve Indre By, eller at nogle af Forebyggelsescenterets tilbud om rådgivning og kurser også tilbydes i Indre By for at gøre dem lettere tilgængelige for bydelens borgere. Hvis forebyggelsescentrenes tilbud skal være tilgængelige for alle kommunens borger, er det afgørende, at forebyggelsescentrenes tilbud fremadrettet også tilbydes uden for almindelig arbejdstid, så også erhvervsaktive borgere kan gøre brug af dem.

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018:
Indre By Lokaludvalg er glad for, at kommunen vil gøre en særlig indsats for at bekæmpe misbrug af alkohol og stoffer de kommende tre år, og at der herunder vil blive gjort en indsats for at færre unge skal have problemer med alkohol og stoffer.

Unges problemer med alkohol og stoffer oplever vi på allernærmeste hold i Indre By, hvor den høje koncentration af alkoholbevillinger samt den øgede tilgængelighed af alkohol for de helt unge i form af døgnåbne kiosker med alkoholsalg og discountbarer fremmer en uhæmmet og usund alkoholkultur blandt unge. Unges alkoholkultur i nattelivet er dog meget fraværende i handleplanen.

Lokaludvalget beder forvaltningen konkretisere, hvordan man vil opnå mål for indsatsen i forhold til misbrug af alkohol og stoffer.

I bilagsmaterialet ”Videnspapir om alkohol of stoffer” nævnes fire evidensbaserede indsatser mod misbrug (s. 7):

• Begrænsning af tilgængeligheden af alkohol
• Håndhævelse af aldersgrænser for salg og udskænkning
• Kort rådgivende samtale
• Alkoholbehandling

Indre By Lokaludvalg bemærker, at der i handleplanen ikke lægges op til at arbejde med de to første punkter, der netop angår nattelivet. I den skitserede handlingsplan savner Indre By Lokaludvalg derfor en indsats rettet mod det københavnske natteliv, og vi foreslår, at der her lægges en væsentlig, tværgående indsats, som inddrager relevante forvaltninger i arbejdet, og som søger at sætte begrænsninger på antallet af steder og antallet af dage og timer, hvor der sælges alkohol, samt håndhæve lovgivningen om forbud mod salg og udskænkning af alkohol til unge og udskænkning til personer, der i forvejen er berusede, der i videnspapiret nævnes som henholdsvis indsatser med ”god effekt” og et ”centralt håndtag.

Lokaludvalget har noteret sig, at alkoholforbruget i Indre By er forholdsvis højt. Derfor samarbejder lokaludvalget gerne med forvaltningen om borgerdialog i Indre By om handleplanen vedrørende misbrug af alkohol og stoffer.

Med venlig hilsen

Bent Lohmann,
formand

Få nyt om høringer

Abonnér