Høringssvar vedrørende Folkeskolereform - faglig udmøntning

Oprettet: 24. januar 2014
Svarnummer:
53

Indsendt af

Fritidshjemmet ved Engskolen

Postnr.

1671

By

København V

Høringssvar

Fritidshjemmet ved Engskolen, 24.01.2014 HØRINGSSVAR – Folkeskolereform – faglig udmøntning Fritidshjemmet ved Engskolen ser både styrker og svagheder ved folkeskolereformen. Vi havde gerne set, at pædagogernes rolle havde været mere tydeligt beskrevet i den faglige udmøntning. Vi læser dog mange eksempler på tænkning omkring læringsforståelsen, hvor vi som pædagoger har meget væsentligt at bidrage med. Vi vil derfor i dette høringssvar fokusere på, hvordan fritidshjemmets pædagoger i et ligeværdigt samarbejde med lærerne, og med gensidig anerkendelse af de to faggruppers faglige kompetencer, kan bidrage til at udvikle et skoleliv med faglig fordybelse såvel som almen udvikling og trivsel. Vi er et specialfritidshjem for børn og unge, som foruden indlærings- og koncentrationsvanskelig-heder ofte har sociale og adfærdsmæssige udfordringer. Det er derfor helt naturligt at tænke samarbejde med såvel skole og forældre som en forudsætning for optimale udviklingsmuligheder og trivsel hos den enkelte. Kommentarer til den faglige udmøntning generelt – med udgangspunkt i det pædagogiske personales rolle Vi vil fremhæve, at der lægges vægt på udviklingen af teamsamarbejdet i skolen, herunder de tilknyttede pædagoger. Dette er en vigtig forudsætning for at udvikle fælles læringsmål og tage et fælles afsæt i barnets ressourcer og udfordringer. Dette underbygges af vægtningen af fælles vidensdeling, refleksion og ideudvikling i teamet. Det er helt i tråd med vores lokale samarbejdsaftale i.f.m. Stærkt Samarbejde. I undervisningstiden kan pædagogerne som beskrevet i høringsmaterialet medvirke til at skabe motivation for læring hos den enkelte elev ved at tage afsæt i deres interesser og behov. Vi kan i høj grad bidrage til den motiverende, engagerende og praktiske undervisning, da det ligger i tråd med fritidshjemmets nuværende pædagogiske praksis. Lærings- og udviklingsaspektet er allerede en integreret del af mange af fritidshjemmets aktiviteter såvel som leg. Både relationsdannelsen og fokus på det enkelte barns udviklingspotentiale er pædagogiske kerneopgaver. Det er derfor positivt at kunne læse, at dette vægtlægges på lige fod med en styrkelse af de faglige resultater. På fritidshjemmet vægter vi forældresamarbejdet højt og ser det derfor som noget positivt, at det tillægges stor betydning i udmøntningen af folkeskolereformen. Vi lægger stor vægt på at skabe rammerne for et ligeværdigt samarbejde – altid med fokus på barnets udvikling og tarv. I.f.m. Stærkt Samarbejde er vi i gang med at udvikle fælles forældresamtaler og har positive erfaringer derfra. Lektiehjælp og faglig fordybelse vil for os betyde en skærpelse og synliggørelse af meget af det, vi allerede tænker ind i den pædagogiske praksis. Både i den frie og den strukturerede leg samt i de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter finder der megen skjult læring sted såsom mængdeforståelse, nysgerrighed på det skrevne og almen viden. Det er derfor en opgave, vi som fritidshjem mener at kunne varetage, navnlig i et tæt samarbejde med lærerne omkring den enkelte elevs læringsmål. Vi tænker, det vil være hensigtsmæssigt, at en fra fritidshjemmet har lektiehjælpen og den faglige fordybelse som ansvarsområde i.f.t. at koordinere og holde fokus på det som en skoleopgave, der varetages af fritidshjemmet. Hvis ambitionerne med folkeskolereformen skal lykkes, ser vi det som en forudsætning, at pædagogerne fra fritidshjemmene indgår i undervisningstiden – dels for at bidrage med flere ressourcer i en længere skoledag, og dels for i samarbejde med skolen at udvikle et fælles tredje. Kommentarer til specialområdets særstatus i Københavns Kommune i.f.m. folkeskolereformen Med alle disse gode intentioner i udmøntningen af folkeskolereformen finder vi det dybt beklageligt og uforståeligt, at der netop på specialskolerne ikke er budgetmæssig mulighed for eller forpligtelse til at købe pædagogtimer på fritidshjemmene. Argumentet herfor skulle være, at specialskolerne i.f.m. specialreformen i 2011 skulle veksle lærertimer til pædagogtimer og derfor allerede har pædagog(er) på skolerne. Dermed får specialskolerne i.f.m. folkeskolereformen ikke udmøntet et budget til at købe pædagogtimer på de tilhørende specialfritidshjem og ej heller en forpligtelse til at købe disse timer. Hvordan kan en afsluttet proces gøres til en faktor, der har indvirkning på nuværende folkeskolereform? Det er vanskeligt at se det som andet end et løsrevet argument for besparelse. Konsekvensen er en forringelse på flere planer: For børnene i kraft af mindre sammenhæng i deres skole- og fritidsliv, idet pædagogerne ikke bliver en naturlig del af deres skoledag med mulighed for at understøtte undervisningen og i samarbejde med lærerne skabe de bedste rammer for læring, udvikling og trivsel. For specialskolerne, idet de ikke får tilført de ekstra pædagogressourcer til dels at højne den konkrete læringssituation og dels at udvikle den fælles pædagogiske indsats omkring børnene. For specialfritidshjemmene, i det det bliver vanskeligt at skabe meningsfulde stillinger med tilstrækkeligt fagligt indhold til at kunne fastholde yderst kompetente pædagoger med stor specialviden og –erfaring. Uddybning i.f.t. behovet hos børnene på specialområdet Børnene på specialskolerne og specialfritidshjemmene er ekstra udsatte i.f.t. at udvikle en positiv selvforståelse, selvhjulpenhed, normer for adfærd og socialt samvær, håndtering af samfundsmæssige krav, almen viden og anvendelse af denne. De har ofte begrænset koncentration og motivation for at indgå i et læringsforløb. Det kræver en målrettet pædagogisk indsats at skabe positiv udvikling. Derfor er en fælles pædagogisk indsats (lærere og pædagoger) afgørende for børnenes samlede læring, udvikling og trivsel. Dette helhedssyn er allerede til stede på Fritidshjemmet ved Engskolen og afspejles i vores pædagogiske målsætning, i den strukturerede dagligdag, i de valgte aktiviteter og i forældresamarbejdet. Ligeledes afspejles vigtigheden af en fælles pædagogisk indsats (lærere og pædagoger) i den lokale samarbejdsaftale i.f.m. Stærkt Samarbejde, hvor vi lægger vægt på lærernes og pædagogernes fælles tid i undervisningen. Vi har således valgt at tage afsæt i de positive erfaringer fra samtænkningen og udvide dette til at omfatte alle klassetrin på Engskolen, hvorved alle børn oplever en sammenhæng mellem skole og fritidshjem, ligesom det er et afsæt for udvikling af samarbejde mellem lærere og pædagoger – med fokus på børnenes læring, udvikling og trivsel. Afsluttende I et udvidet samarbejde med lærerne på Engskolen vil vi kunne udvikle et langt større fælles fokus på børnenes læring, udvikling og trivsel. Vi vil sammen og i samarbejde med forældrene kunne give børnene de bedste muligheder for at være i positiv udvikling samt ruste dem til at blive ansvarlige og aktivt deltagende medborgere i det danske samfund. Giv os denne mulighed ved at tilføre specialskolerne budget og forpligtelse til at købe pædagogtimer på de tilhørende specialfritidshjem. Med venlig hilsen Marianne Malmkjær-Mørch Leder Marianne Jensen Tillidsrepræsentant Gitte Kornum Formand for forældrebestyrelsen Carsten Varslev-Pedersen Formand for institutionsbestyrelsen