Høringssvar vedrørende Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 2. february 2015
Svarnummer:
193

Indsendt af

Bestyrelsen, v/ Anna Høgberg

Virksomhed / organisation

Thomas P. Hejles Fritidshjem

Postnr.

1358

By

København K

Høringssvar

Høringsskrivelse vedrørende ”Fremtidens Fritidstilbud” fra Bestyrelsen i den selvejende institution: Thomas P. Hejles Fritidshjem. Vi finder det nyttigt, at Thomas P. Hejles Fritidshjem forbliver en selvejende institution i det allerede etablerede netværk FRIE 9. Et netværkssamarbejde, som efterhånden er udviklet i meget positiv retning. Vi erkender, at der er et politisk ønske om at samle fritidstilbuddet tættere på skolen, men må dog meddele, at trods afstanden her i INDRE BY mellem skole og fritidshjem, har parterne hver for sig gjort brug af hinandens faciliteter i samtænkningssamarbejdet i gennem 15 år. Det har været med positive resultater og dette kan utvivlsomt fortsætte. Desuden bruges den daglige transport imellem skole og fritidshjem til trafiktræning og er samtidig medvirkende til mere bevægelse, hvilket jo er et vigtigt fokuspunkt i folkeskolereformen. Bestyrelsen har derfor den mening, at der i størst muligt omfang og under den kommende ledelses- og organisationsstruktur, uddelegeres forhandlings- og løsningsopgaver til de pågældende lokale parter, så vi sammen kan finde en god lokal løsning. I forhold til 1:1 ledelse må det umiddelbart ses som en hindring, at der er tale om to selvejende institutioner med hver sin bestyrelse og derudover med hver sin 65 årige historie, kultur og tradition, hvilket gør en sammenlægning nærmest utænkelig. Såfremt det fastholdes, at der også i fremtiden skal være plads til selvejende fritidshjem i Københavns Kommune kunne man i forhold til Thomas P. Hejles Fritidshjem nødtvunget acceptere, at der etableres en koordinator-funktion/partnerskabsaftale i lighed med forholdene i de selvejende netværk. Bestyrelsen har den opfattelse, at for vore børn er forskellige opholdsmiljøer med forskellige pædagogiske påvirkninger i hverdagen en betingelse for en positiv udvikling. Derfor har forældrene valgt Thomas P. Hejles Fritidshjem og vi finder, at en evt. flytning vil være skadelig for børn, forældre og personale. Det skal her indskydes, at pladsforholdende på Den Classenske Legatskole overhovedet ikke giver mulighed for en fritidsordning på skolens område. Så selv om ”Fremtidens Fritidstilbud ”nu fremstår som et spareforslag, hvilket man kan læse i dagspressen, vil bestyrelsen bede om, at det – også i fremtiden - af hensyn til børnene bliver muligt, at opleve forskellige positive opholdsmiljøer og af hensyn til de nuværende og senere ansatte pædagoger giver tryghed i ansættelsen i heltidsstillinger. Vi vil gerne bevare institutionens nuværende personale, som er medvirkende til et positivt opholdsmiljø og kan afsluttende fortælle, at vi med vores nuværende størrelse, budget og skolepædagogsamarbejde, er en økonomisk bæredygtig institution. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Thomas P. Hejles Fritidshjem Nørre Voldgade 23, 1358 København K INST.NR.: 35-629

Få nyt om høringer

Abonnér