Fremtidens Fritidstilbud

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

16. december 2014 til 6. februar 2015

Sagsnummer

2014-0242871

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. februar 2015

Høring ikke åben

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 10. december 2014 behandlet indstillingen ”Fremtidens Fritidstilbud”. Udvalget vedtog at sende en række forslag i høring.

I høringen bedes om bemærkninger til de konkrete implementerings-planer, som er blevet udarbejdet med henblik på at definere endemålet for udviklingen af den fysiske struktur for fritidsinstitutioner omkring den enkelte skole og for fritidscentre. De fysiske forandringer kan i nogle tilfælde påbegyndes hurtigt, men en fuld implementering af den nye fysiske struktur vil ofte forudsætte, at der tilføres anlægsmidler. Forvaltningen vil søge om anlægsmidler over de kommende år, hvilket betyder, at den fysiske struktur vil tilpasses løbende over de kommende år. Børn og personale flyttes ind i de nye fysiske rammer i takt med at disse etableres.

Selvom de fysiske rammer ikke kan ændres på kort sigt, er det planen, at ledelses- og organisationsstrukturen tilpasses hurtigst muligt, således at Fremtidens Fritidstilbud kan udvikles i takt med de nye ramme-betingelser på området. Derfor er der tillige vedlagt bud på overordnede organisationsformer. Disse modeller kan bruges som baggrundsmateriale, når forslaget om den fysiske organisering vurderes. Formålet med at vedlægge modelbeskrivelsen til høringsmaterialet er desuden at få kommentarer fra høringsparterne om, hvilke fordele og ulemper der ses ved de enkelte modeller og, hvilken/hvilke modeller høringsparterne vurderer bedst vil understøtte strukturen i Fremtidens Fritidstilbud. Den nye organisering implementeres i videst mulig omfang fra 1. august 2015, og den skal være fuld indfaset fra 1. august 2016.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 10. december, at der for fritidsinstitutioner bedes om kommentarer til følgende 2 modeller:
 
  1. Alle fritidshjem bliver kommunale eller selvejende fritidsinstitutioner i klynger/netværk
  2. Alle fritidshjem bliver kommunale eller selvejende fritidsinstitutioner udenfor klynger/netværk

I disse modeller samles alle nuværende fritidshjem i én fritidsinstitution pr. skole, der er enten kommunal eller selvejende. Disse fritidsinstitutioner organiseres

  • Enten som institutioner i klynge / netværk
  • Eller som institutioner uden tilknytning til klynger / netværk
Udvalget har prioriteret, at der skal vælges mellem de to ovenstående organisationsformer, men har tilkendegivet, at man ikke derved har besluttet, at eksisterende KKFO’ere, der etableret integreret på skolen, skal omlægges til fritidshjem.
 
For fritidscentre bedes der om kommentarer til følgende 3 modeller:
 
  1. Alle fritidscentre bliver del af klynge eller netværk
  2. Alle fritidscentre bliver del af et klubfællesskab
  3. Alle fritidscentre bliver selvstændige enheder udenfor både klynge / netværk og klubfællesskaber
Afhængigt af de indkomne høringssvar og den politiske drøftelse vil der derefter blive udarbejdet en konkret model, der behandles politisk i marts 2015, hvor konsekvenserne af de enkelte modeller uddybes. Der vil således efterfølgende kunne træffes endelig beslutning om valg af model efter en yderligere høring.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring og Pædagogisk Faglighed